Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitico 19

1 Kinausap ni Yawe si Moises, at sinabi: 2 “Magsalita ka sa buong pama­yanan ng mga anak ng Israel at sabihin sa kanila – Magpa­kabanal kayo sapagkat akong si Yaweng Diyos ninyo ay banal.

 

3 Dapat igalang ng bawat isa sa inyo ang kanyang ina at ama; at igalang ninyo ang aking mga araw ng pahinga; ako si Yaweng Diyos ninyo.

 

4 Huwag kayong dudulog sa mga diyus-diyusan o igagawa ang inyong sarili ng mga diyos na tinunaw na metal; ako si Yaweng Diyos ninyo.

 

5 Kapag nag-aalay kayo kay Yawe ng handog sa mabuting pagsasamahan, ialay ninyo ito upang maging kalugud-lugod kayo. 6 Ka­kanin iyon sa araw na inialay ninyo o sa susunod na araw. At kailangang sunugin ang anumang matitira sa ikatlong araw. 7 Kung kakainin iyon sa ikatlong araw, iyon ay di-malinis at hindi na kalugud-lugod. 8 Pagbabayaran ng sinumang kumain niyon ang kanyang kasalanan, sapag­kat nilapas­tangan niya ang isang bagay na banal kay Yawe at hindi na mabubuhay ang taong ito sa kanyang bayan.

 

Pagpapakatao sa araw-araw

 

9 Sa paggapas mo ng ani sa iyong lupain, huwag mong gagapasin hang­gang sa pinakadulo ng iyong bukirin o simutin pa ang mga pinaggapasan. 10 Huwag mong sisimutin ang naiwang bunga sa iyong uba­san ni pupulutin ang mga nalaglag na ubas; pabayaan mo na ang mga iyon sa mga dukha at sa mga dayuhan. Ako si Yaweng Diyos mo.

 

11 Huwag kayong magnanakaw o mag­sisinungaling o manlilinlang sa isa’t isa.

 

12 Huwag kayong manunumpa nang walang katotohanan sa aking Panga­lan, kalapastanganan iyon sa pangalan ng iyong Diyos; ako si Yawe.

 

13 Huwag mong aapihin ang iyong kapwa o pagnanakawan iyon. Hindi mai­iwan sa iyo hanggang sa susunod na araw ang suweldo ng arawang trabahador.

 

14 Huwag mong alimurahin ang bingi o lagyan ng katitisuran ang daan ng bulag, kundi magkaroong-pitagan sa inyong Diyos; ako si Yawe.

 

15 Huwag mong baluktutin ang kataru­ngan; huwag mong kikilingan ang dukha o yuyukuan ang malakas, ma­ging maka­ta­rungan ka sa paghatol sa iyong kapwa.

 

16 Huwag mong siraan ang iyong kaba­bayan, at huwag hangarin ang kamatayan ng iyong kapwa; ako si Yawe. 17 Huwag kang magtanim ng galit sa iyong puso laban sa iyong kapatid; tahasan mo si­yang panga­ralan upang hindi makihati sa kanyang kasalanan.

 

18 Huwag kayong maghiganti o magtanim ng sama ng loob sa inyong kaba­bayan, kundi mahalin ninyo ang inyong kapwa tulad ng inyong sarili; ako si Yawe.

 

 

19 Sundin ninyo ang aking mga kauga­lian. Huwag mong palalahian ang iyong mga hayop sa hindi nito kauri. Huwag mong haha­sikan ang iyong bukid ng dalawang klase ng binhi, at huwag magsusuot ng damit na yari sa dalawang magkaibang tela.

 

20 Kung makipagtalik ang isang lalaki sa isang aliping babaeng katipan ng ibang lalaki, at hindi pa ito natutubos o nabibigyang-kala­yaan, magkakaroon ng kaparusahan. Ngunit hindi sila papatayin, sapagkat hindi pa malaya ang babae, 21 subalit magdadala ang lalaki ng isang barakong tupa sa pintuan ng Toldang Tagpuan bilang hain para sa utang kay Yawe para sa kanya. 22 Isasagawa ng pari sa harap ni Yawe ang pagbabayad-sala para sa kanya sa bara­kong tupang hain para sa utang, at patatawarin ang nagawa niyang kasalanan.

 

23 Kapag nakapasok na kayo sa lupain at nakapagtanim na ng lahat ng uri ng punong nag­bu­bunga, ituring ninyong di-malinis ang mga bunga sa loob ng tatlong taon, at hindi dapat kainin. 24 Sa ikapat na taon, magiging banal ang lahat ng bunga, isang handog ng papuri kay Yawe. 25 Ngunit sa ikalimang taon, makakain na ninyo ang bunga, upang dumami ang bunga nito para sa inyo. Ako si Yaweng Diyos ninyo.

 

26 Huwag kayong kakain ng anuman sa iba­baw ng dugo, at huwag manghuhula o gagawa ng astrolohiya. 27 Huwag kayong magpapagupit nang gupit-bao, o kortehan ang inyong balbas. 28 Huwag ninyong hihi­waan ang inyong katawan para sa mga patay o tatatuan ang inyong sarili. Ako si Yawe.

 

29 Huwag mong lapastanganin ang iyong anak na babae sa pagtutulak sa kanya na ma­ging babaeng bayaran, kung hindi’y magpapabayad din sa iba ang lupain at mapupuno ng kasa­maan. 30 Ipangilin ninyo ang aking mga Araw ng Pahinga, at igalang ang aking Santu­waryo. Ako si Yawe.

 

31 Huwag kayong sasangguni sa mga mid­yum o espiritista sapagkat madudungisan nila kayo. Ako si Yaweng Diyos ninyo.

 

32 Tumayo ka sa harap ng matatanda, at igalang sila; pagpipitagan ito sa iyong Diyos. Ako si Yawe.

 

33 Sa pakikipamayan sa iyo ng isang dayuhan sa iyong lupain, huwag mo siyang aapihin. 34 Ituring ninyo siyang isa sa mga katutubong kasama ninyo. Mahalin mo siya tulad ng iyong sarili sapagkat kayo ay naging dayuhan din sa lupain ng Ehipto. Ako si Yaweng Diyos mo.

 

35 Huwag kayong magkakamali sa pag­hatol o sa pagsukat o pagtimbang o pag­takal. 36 Gu­mamit kayo ng mga tim­bangang husto sa timbang, panukat na husto sa sukat at takalang husto sa takal. Ako si Yaweng Diyos ninyo na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto.

 

37 Sundin ninyo ang lahat ng aking pasya at lahat ng aking kaugalian, at isabuhay ang mga ito. Ako si Yawe.”

 

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 10, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: