Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitico 18

Ang “batas ng kabanalan”

 

    1 Kinausap ni Yawe si Moises, at sinabi: 2 “Kausapin mo ang mga anak ng Israel at sabihin sa kanila – Ako si Yaweng Diyos ninyo. 3 Huwag ninyong gagawin ang ginagawa sa lupa­in ng Ehipto na pinanirahan ninyo, at huwag ding gagawin ang ginagawa sa lupain ng Kanaan na pagdadalhan ko sa inyo; huwag kayong makikiisa sa kanilang mga kaugalian. 4 Ang aking mga pasya ang inyong gagawin at ang aking mga kau­galian ang inyong tutu­parin. Ako si Yawe. 5 Sundin ninyo ang aking mga kaugalian at mga pasya, sa­pagkat sinumang sumu­nod ay maka­­susumpong ng buhay. Ako si Yawe.

 

6 Walang sinuman sa inyo ang maki­kipagtalik sa kanyang kamag-anak. Ako si Yawe. Huwag makikipagtalik sa iyong ama o ina, siya ay iyong ina, huwag maki­kipagtalik sa kanya. 8 Hu­wag makikipag­talik sa asawa ng iyong ama. Igalang mo ang iyong ama. 9 Hu­wag makikipagtalik sa iyong kapatid na babae, maging siya ay anak ng iyong ama o ina, o ipina­nga­nak sa iyong bahay o saanman. 10 Huwag maki­kipagtalik sa iyong apong babae, kasira­ang-puri mo iyon. 11 Huwag kang maki­kipagtalik sa babaeng kapatid mo sa ama, kapatid mo rin siya.

 

12 Huwag makikipagtalik sa iyong tiya, maging siya ay kapatid ng iyong ama 13 o kapatid ng iyong ina. 14 Huwag maki­kipag­talik sa asawa ng iyong tiyo, tiya mo rin siya. 15 Huwag makikipagtalik sa iyong manugang na babae 16 o sa iyong hipag.

 

17 Huwag makikipagtalik sa isang babae at sa kanyang anak na babae o sa kanyang apong babae; magkakamag-­anak sila, kalapastanganan ang gayon.

 

18 Habang buhay pa ang iyong maybahay, huwag mong kukuning asawa ang kanyang kapatid na babae para maging kaagaw niya.

 

19 Huwag makikipagtalik sa isang ba­baeng may regla.

 

20 Huwag makikipagtalik sa maybahay ng iyong kapwa, at dungisan ang iyong sarili sa kanya.

 

21 Huwag ibigay ang sinuman sa iyong mga anak para isakripisyo kay Molek, at huwag lapastanganin ang pangalan ng iyong Diyos. Ako si Yawe.

 

22 Huwag kang sisiping sa kapwa-lalaki, gaya ng pagsiping sa isang babae; kasuklam-suklam ito. 23 Huwag makiki­pagtalik sa hayop; kasumpa-sumpa ito.

 

24 Huwag ninyong dungisan ang in­yong sarili sa alinman sa ganitong gawi sa­pag­kat ganito dinungisan ng mga bansang itinataboy ko sa harap ninyo ang kanilang sarili. 25 Nadungisan kahit ang lupain kaya dumating ako para singilin ito, at isinuka nito ang mga nakatira rito.

 

26 Sundin ninyo ang aking mga kauga­lian at mga pasya, at huwag gaga­win ang alinman sa mga kasuk­lam-suklam na bagay na ito, maging ang mga katutubo o mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 27 Alalahanin ninyo ang mga taong gu­mawa ng lahat ng ito, silang mga nauna sa inyo sa mga lupaing ito na nadungisan. 28 Kung dudungisan ninyo ang lupain, isusuka rin kayo nito tulad ng ginawa nito sa mga bansang nauna sa inyo. 29 Sinu­mang gumawa ng alinman sa mga ka­suklam-suklam na bagay na ito ay hindi na mabubuhay sa kanyang bayan. 30 Sun­din ninyo ang aking mga kautusan, at huwag makiisa sa alinman sa mga ka­suklam-suklam na kaugaliang ginawa ng mga nauna sa inyo, upang hindi ninyo madungisan ang inyong sarili sa kanila. Ako si Ya­weng Diyos ninyo.

 

 

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: