Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitico 16

 1 Kinausap ni Yawe si Moises pagka­matay ng dalawang anak ni Aaron na namatay paglapit nila kay Yawe, at sinabi niya: “Sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na hu­wag papasok kailanman sa Santu­waryong nasa likod ng kurtina, ni tatayo sa harap ng Lugar ng Pagpapatawad na nasa ibabaw ng Kaban para di siya mamatay dahil pakikita ako sa gitna ng ulap sa ibabaw ng Lugar ng Kapatawaran.

 

Sa ganito lamang makapapasok si Aaron sa Santuwaryo: Magdadala siya ng batang toro bilang hain para sa kasalanan at ng barakong tupa bilang susunuging handog. Isusuot niya ang sagradong tunikang linen, ibibihis ang karsonsilyong linen, ibibigkis ang sinturong linen, at isusuot ang turbang linen. Ito ang mga sagradong damit na isusuot niya matapos maligo.

 

Tatanggapin niya mula sa sambayanan ng Israel ang dalawang barakong kambing bilang hain para sa kasalanan at isang barakong tupa bilang susunuging handog. Sa paghahain ni Aaron ng toro para sa kasalanan, ginagawa niya ang seremonya ng pagbabayad-sala para sa kanyang sarili at sa kanyang sambahayan. At saka niya kukunin ang dalawang barakong kambing at ihaharap kay Yawe sa may pintuan ng Toldang Tagpuan.

 

Magpapalabunutan siya sa dalawang bara­kong kambing: isa para kay Yawe, at isa para kay Azazel. Ang palaring maging para kay Yawe ay dadalhin ni Aaron at iaalay bilang hain para sa kasalanan. 10 Ang bara­kong kambing namang mapatapat kay Azazel ay ihaharap nang buhay kay Yawe para gawin ang seremon­ya ng pagbabayad-sala at itataboy ito sa dis­yerto para kay Azazel.

 

11 Kapag naiharap na ni Aaron ang toro bilang hain niya para sa kasalanan sa pagba­bayad-sala para sa sarili at sa kanyang sambahayan, saka niya ito kakatayin. 12 Kukuha siya ng insensaryong puno ng baga mula sa altar na nasa harap ni Yawe, at ng dalawang dakot na pulbos ng mabangong insenso, at dadalhin sa likod ng kurtina. 13 Ilalagay niya ang insenso sa apoy na nasa harap ni Yawe upang mabalot ng ulap ng insenso ang Lugar ng Pagpapatawad na nasa ibabaw ng Kaban, kayat hindi siya mamamatay.

 

14 Kukuha siya ng dugo ng toro at iwiwisik ito ng kanyang daliri sa may harap ng Lugar ng Pagpapatawad, at pitong beses na iwiwisik ng kanyang daliri ang dugo sa harap nito. 15 At kakatayin niya ang kambing na hain para sa kasalanan ng bayan, at dadalhin ang dugo nito sa likod ng kurtina. Gagawin niya rito ang gina­wa niya sa dugo ng toro: wiwisikan ang Lugar ng Pagpapatawad sa may harap nito. 16 Ganito niya ginagawa ang pagbabayad-sala para sa San­tuwaryo dahil sa mga pagkadi-malinis ng mga anak ng Israel at sa lahat nilang pagkakasala. Ganito ang gagawin niya para sa Toldang Tag­puan na nasa piling nila sa gitna ng kanilang pagiging di-malinis. 17 Walang sinuman ang dapat na nasa Toldang Tagpuan mula sa pag­pasok ni Aaron para gumawa ng pagbabayad-sala sa loob ng Santuwaryo hang­gang sa paglabas niya. Matapos gawin ang seremonya ng pagbabayad-sala para sa kanyang sarili at sa kanyang sambahayan at sa buong pamaya­nang Israelita, 18 lalabas siya papunta sa altar na nasa harap ni Yawe. At gagawin niya roon ang pagbabayad-sala. Kukuha siya ng dugo ng toro at ng kambing at ipapahid sa mga sungay ng altar. 19 At sa kanyang daliri’y pitong beses itong wiwisi­kan ng dugo. Kayat malilinis niya ito at ma­a­alis dito ang pagiging di-malinis ng mga anak ng Israel.

 

20 Pagkatapos ng pagbabayad-sala sa Santuwaryo, sa Toldang Tagpuan at sa altar, dadalhin ni Aaron ang buhay na kambing. 21 Ipapatong niya ang dalawa niyang kamay sa ulo nito, aaminin dito ang lahat ng kasamaan ng mga anak ng Israel at lahat nilang paghihimagsik sa lahat nilang pagkakasala. At ipapatong ang mga ito sa ulo ng barakong kambing, at itataboy ito sa disyerto ng taong para rito. 22 Kayat ta­taglayin ng barakong kambing ang lahat nilang pagkakasala papunta sa ilang na lugar. At pa­kakawalan ang kambing sa disyerto.

 

23 Saka papasok si Aaron sa Toldang Tag­puan, at huhubarin ang mga damit na linen na suot niya pagpasok sa Santuwaryo, at iiwan niya roon ang mga ito. 24 At maliligo siya sa lugar na sagrado at saka magbibihis.

 

Pagkatapos ay lalabas siya at iaalay ang kan­yang susunuging handog at ang sa bayan bilang pagbabayad-sala para sa kanyang sarili at sa bayan, 25 at susunugin din niya sa altar ang taba ng hain para sa kasalanan.

 

26 Maliligo naman ang taong nagpaalpas sa kambing na para kay Azazel at lalabhan niya ang kanyang damit. Saka pa lamang siya makapapasok sa kampo. 27 Tungkol naman sa torong hain para sa kasalanan at ang barakong kambing na inihain para sa kasa­lanan, at dinala ang dugo sa Santu­waryo sa pagbabayad-sala: ilalabas ng kampo ang mga ito para sunugin sa apoy ang kanilang mga balat, karne at dumi. 28 Kailangang lab­han ng magsusunog ng mga iyon ang kan­yang mga damit at maligo at saka siya makapapasok sa kampo.

 

29 Isa itong panghabampanahong tun­tunin para sa inyo. Sa ikasampung araw ng ikapitong buwan, mag-aayuno kayo at di magtatrabaho, katutubo man o dayuhang nakikipamayan sa inyo. 30 Araw ito ng pag­ba­bayad-sala para sa inyo kayat malilinis kayo, magiging malinis sa lahat ng inyong kasalanan sa harap ni Yawe. 31 Magiging Daki­lang Araw ng Pahinga ito para sa inyo, kung kailan kayo mag-aayuno. Batas itong panghabampanahon.

 

32 Ang paring pinahiran at itinalaga sa pag­kapari bilang kahalili ng kanyang ama ang siyang gagawa ng seremonya ng pagpapatawad. Magsusuot siya ng mga damit na linen na mga sagradong damit, 33 at gagawin ang pagbabayad-sala para sa Banal na Santuwaryo, sa Toldang Tagpuan at sa altar, at para sa mga pari at sa buong bayang nagkakatipon. 34 Ma­giging panghabam­panahong batas ito para sa inyo tungkol sa seremonya ng pagbabayad-sala para sa lahat ng kasalanan ng mga anak ng Israel minsan isang taon.”

 

At ginawa nga nila ang iniutos ni Yawe kay Moises.

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: