Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitico 15

Pagiging “di-malinis” sa sex

 

• Sinabi ni Yawe kina Moises at Aaron:  2 “Magsalita kayo sa mga Israelita at sabihin sa kanila: Ang sinumang lalaking may tumutulong kung ano sa laman ay di-malinis. Di siya malinis sa tulo ng laman, at di rin siya malinis mahadlangan man ang tulo sa kanyang laman. Di-malinis ang higaang mahigan ng taong may tumu­tulo sa laman pati ang upuang mau­puan niya. Magiging di-ma­linis hanggang hapon ang humipo ng kanyang higaan; dapat niyang labhan ang kanyang mga damit at maligo.

 

Magiging di-malinis hanggang hapon ang maupo sa anumang inupuan ng taong ito; dapat niyang labhan ang kanyang mga damit at maligo.

 

Magiging di-malinis hanggang hapon ang humipo sa katawan ng taong iyon; dapat niyang labahan ang kanyang mga damit at maligo. Kung maduraan ng maytulo ang isang taong malinis, magiging di-malinis din ito hanggang hapon; dapat niyang labhan ang kanyang mga damit at maligo.

 

Magiging di-malinis ang upuang sakyan ng maytulo. 10 Magiging di-malinis hanggang hapon ang sinumang humipo sa anumang inupuan niya at ang sinumang bumuhat nito; dapat niyang labhan ang kanyang mga damit at maligo.

 

11 Ang sinumang humipo sa maytulo ay kaila­ngang maghugas ng mga kamay; kung hindi’y magiging di-malinis siya hanggang ha­pon at kailangan niyang labhan ang kanyang mga damit at maligo. 12 Babasagin ang palayok na hinipo ng maytulo at huhugasan naman ng tubig ang kagamitang yari sa kahoy.

 

13 Sa paglilinis ng maytulo, pitong araw siyang maghihintay. At saka niya lalabhan ang kanyang mga damit at paliliguan ang kanyang katawan sa tubig na umaagos, at magiging malinis siya. 14 Sa ikawalong araw ay magdadala siya ng dalawang batubato o batang kalapati, at haharap kay Yawe sa may pintuan ng Toldang Tagpuan, at ibibigay niya sa pari ang mga ito. 15 Iaalay ng pari ang isa para sa pagbabayad-sala at ang isa pa bilang susunuging handog. Sa gayo’y mapa­patawad sa harap ni Yawe ang taong may tulo.

 

16 Kapag nilabasan ang isang lalaki, siya ay magiging di-malinis hanggang hapon; kaila­ngan niyang paliguan ang buong kata­wan. 17 Magiging di-malinis hanggang hapon ang alinmang damit o balat na nalabasan at kaila­ngang hugasan ng tubig. 18 Kapag sumiping ang lalaki sa isang babae, sila’y magiging di-malinis hanggang hapon at dapat silang maligo.

 

19 Kung dinudugo ang isang babae at uma­agos ang dugo nito mula sa kanyang katawan, pitong araw siyang di-malinis. Magiging di-malinis hanggang hapon ang sinumang humi­po sa kanya. 20 Magiging di-malinis ang higaan o anumang higan niya o upuan habang siya’y di-malinis.

 

21 Magiging di-malinis hanggang hapon ang humipo sa kanyang higaan; kailangan niyang labhan ang kanyang mga damit at maligo. 22 Ma­giging di-malinis hanggang hapon ang humipo ng anumang kasang­kapan na kanyang inu­puan; kailangan niyang labhan ang kanyang mga damit at maligo.

 

23 Magiging di-malinis hanggang hapon ang humipo ng anumang bagay na nasa higaan o upuan ng babaeng iyon. 24 Pitong araw na ma­giging di-malinis ang lalaking sisiping sa kanya at makakasama sa kanyang pagkadi-malinis. At magiging di-malinis din ang lahat ng higaang kanyang higan.

 

25 Kung matagal na dinudugo ang isang babae bukod sa kanyang regla o kaya’y patuloy siyang dinudugo dahil sa regla, di-malinis ang pagdurugo at siya ay di-malinis gaya ng sa kan­yang buwanang mantsa. 26 Magiging di-malinis ang higaang mahigan niya habang di­nudugo siya gaya ng kung siya’y may regla. At magiging di-malinis ang upuang maupuan niya. 27 Magiging di-malinis hanggang hapon ang humipo sa mga iyon; kailangan niyang labhan ang kanyang mga damit at maligo.

 

28 Sa paglilinis niya sa kanyang pagdu­rugo, pitong araw siyang maghihintay, at saka siya magiging malinis. 29 Sa ikawalong araw ay ku­kuha siya ng dalawang batubato o batang ka­lapati, at dadalhin niya ang mga ito sa pari sa may pintuan ng Toldang Tagpuan. 30 Iaalay ng pari ang isa para sa pagbabayad-sala at ang isa pa bilang susunuging handog. Sa gayo’y mapa­patawad sa harap ni Yawe ang babae sa mantsa ng kanyang pagdu­rugo.

 

31 Kaya palayuin ninyo ang mga Israelita sa kanilang mantsa at baka lapastanganin nila ang aking Tirahan sa kanilang piling, at mamamatay sila bunga ng kanilang mantsa.

 

32 Ito ang batas tungkol sa lalaking naging    di-malinis dahil sa tulo o dahil nilabasan siya,  33 ga­yundin sa babaeng may buwanang mantsa, sa lalaki at babaeng may tumu­tulong kung ano, sa lalaking sumisiping sa babaeng di-malinis.”

 

Ang dakilang araw ng kapatawaran

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 9, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: