Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitico 14

Paglilinis mula sa ketong

 

    1 Kinausap ni Yawe si Moises, at sinabi:  2 “Ito ang magiging batas para sa ketongin sa araw ng kanyang paglilinis. Kaila­ngan siyang iharap sa pari, at dadalhin siya ng pari sa labas ng kampo at titingnan. At kung gumaling na ang ketong ng ketongin, magpapadala ang pari ng dalawang buhay at malinis na ibon, kahoy na sedro, pulang sinulid at isopo para sa taong lilinisin. Ipapapatay rin ng pari ang isa sa mga ibon sa ibabaw ng isang palayok na nasa ibabaw naman ng tubig na umaagos. Kukunin ng pari ang buhay na ibon, pati ang kahoy na sedro, ang pulang sinulid at isopo, at itutubog sa dugo ng ibong pinatay sa ibabaw ng umaagos na tubig. At pitong beses niyang wiwisikan ang taong lilinisin mula sa ketong, at ipahahayag siyang malinis. At pawawalan naman niya ang buhay na ibon sa gubat.

 

Kailangang labhan ng taong lilinisin ang kanyang suot, at ahitin ang lahat niyang buhok at maligo sa tubig; at lilinis na siya. Pagkatapos nito, makakapasok na siya sa kampo, pero kailangan siyang manatili sa labas ng kanyang tolda sa loob ng pitong araw. Sa ikapitong araw, aahitin niya ang lahat ng buhok sa kanyang ulo, baba at kilay at ang lahat pa niyang buhok. Lalabhan niya ang kanyang suot, mali­ligo sa tubig at magiging malinis siya.

 

10 Sa ikawalong araw, kukuha siya ng dalawang tupang lalaki at isang babaeng tupa na isang taong gulang, na pawang walang kapintasan, at tatlong ikapung takal ng pinong hari­na na may halong langis, bilang handog na butil, at tatlong ikapung litrong langis. 11 Ang taong lilinisin ay iha­harap kay Yawe sa pintuan ng Toldang Tag­puan ng paring nagpapahayag na malinis na siya, pati ang mga handog nito.

 

12 Kukunin ng pari ang unang kordero at iaalay iyon bilang hain para sa utang, kasama ang tatlong ikapung litro ng langis. Iiindayog niya ang mga iyon sa harap ni Yawe. 13 Ka­katayin niya ang kordero sa lugar na pinag­kakatayan ng hain para sa kasa­lanan at ng sinunog na handog – sa banal na lugar. Sapag­kat para sa pari ang hain para sa utang, tulad ng handog para sa kasalanan; napakabanal niyon. 14 At kukuha ang pari ng kaunting dugo sa hain para sa utang at ipapahid sa pinggol ng kanang tainga ng taong lilinisin, sa hinlalaki ng kanang kamay at sa hinlalaki ng kanang paa nito. 15 At kukunin niya ang langis at ibubuhos sa palad ng kanyang kaliwang kamay. 16 Isasawsaw niya ang kanyang kanang hintuturo sa langis na nasa kanyang kaliwang palad, at pitong beses na iwiwisik ng kanyang daliri ang langis sa harap ni Yawe.

 

17 At ang natirang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa pinggol ng kanang tainga ng taong lilinisin, sa hinlalaki ng kanang kamay at sa hinlalaki ng kanang paa nito sa ibabaw ng dugo ng hain para sa utang. 18 At ang matitira pang langis sa kanyang palad ay ipapahid naman niya sa ulo ng taong nililinis. Sa ganitong paraan niya isasagawa ang ritwal ng pag­babayad-sala kay Yawe. 19 At iaalay ng pari ang handog para sa kasalanan, at isasagawa ang ritwal sa pagbabayad-sala para sa taong nili­linis. Pagkatapos nito, papatayin niya ang ha­yop para sa sinunog na handog, 20 at iaalay sa altar kasama ang handog na butil. Pagkatapos ma­isagawa ng pari ang ritwal ng pagbabayad-sala para sa kanya, magiging malinis na siya.

 

21 Kung dukha ang ketongin at hindi kaya ang lahat ng ito, kukuha siya ng isang kordero bilang hain para sa utang na pain­dayog na ihahandog bilang pagba­bayad-sala para sa kanya, kasama ang ikapung bahagi lamang ng isang takal ng harinang trigo na may halong langis bilang butil na handog, pati ang tatlong ikapung litro ng langis at – kung kaya niya ang mga ito – 22 dalawang batubato o dalawang batang kalapati, ang isa para sa handog para sa kasalanan at ang isa naman bilang sinunog na handog. 23 Kailangang dalhin niya ang mga ito sa ika­walong araw sa pari sa pintuan ng Toldang Tagpuan sa harap ni Yawe para sa paglilinis sa kanya.

 

24 Kukunin ng pari ang kordero para sa hain para sa utang, at ang tatlong ikapung litro ng langis, at paindayog na iaalay sa harap ni Yawe. 25 At papatayin niya ang kordero bilang hain para sa utang, kukuha siya ng kaunting dugo niyon at ipapahid sa pinggol ng kanang tainga ng taong nililinis, sa hinlalaki ng kanang kamay at sa hinlalaki ng kanang paa nito. 26 Ibubuhos niya ang langis sa kaliwa niyang palad, 27 at pitong beses niyang iwiwisik ang langis sa pa­ma­magitan ng kanyang kanang hintuturo sa harap ni Yawe. 28 Ipapahid din niya ang kaunti niyon sa pinggol ng kanang tainga ng taong nililinis, at sa hinlalaki ng kanang kamay at hin­lalaki ng kanang paa nito, tulad ng ginawa sa dugo ng hain para sa utang.

 

29 Ang matitirang langis sa kanyang palad ay kailangang ipahid sa ulo ng taong nililinis, ha­bang isinasagawa ang ritwal ng pagbabayad-sala para sa kanya sa harap ni Yawe. 30 Sa da­lawang batubato o dalawang batang kalapati – kung kaya niya ang mga ito – iaalay niya 31 ang isa bilang handog para sa kasalanan, at ang isa naman bilang sinunog na handog, kasama ang handog na butil – kung kaya niya. Sa ganitong paraan isa­sagawa ng pari sa harap ni Yawe ang ritwal ng pagbabayad-sala para sa taong nili­linis.

 

32 Ito ang batas para sa sinumang may ketong na hindi kaya ang presyo ng kanyang paglilinis.”

 

Ang “ketong” ng mga bahay

 

33 Kinausap ni Yawe sina Moises at Aaron, at sinabi sa kanila: 34 “Pagpasok ninyo sa lupain ng Kanaan na ibibigay ko sa inyo bilang inyong pag-aari, kung ipahamak ko man sa kung anong ketong ang mga bahay sa lupaing ma­giging inyo, 35 ipagbibigay-alam ito ng may-ari ng bahay sa pari at sasabihin: ‘May kung anong parang ketong sa bahay ko!’ 36 At bago pumasok ang pari sa bahay para suriin ang ketong, paaalisan niya ng laman ang bahay upang walang anumang nasa loob ng bahay ang masabing di-malinis. At saka pa lamang siya papasok para suriin ang bahay.

 

37 Kung sa pagsusuri niya’y makita niyang may maberde-berde o mamula-mulang sugat sa dingding na mas malalim kaysa dingding mismo, 38 lalabas ang pari sa pintuan ng bahay at pitong araw niyang ipasa­­sara ang bahay.

 

39 Babalik ang pari sa ikapitong araw para tingnan kung kumalat ang mantsa sa mga dingding, 40 ipatatanggal niya ang mga batong namantsahan at ipahahagis sa isang di-malinis na lugar sa labas ng siyudad. 41 Ipakakaskas niya ang buong loob ng bahay, at ipatatapon sa isang di-malinis na lugar sa labas ng bayan. 42 Kukunin ang mga bagong bato at ipapalit sa mga lumang bato nang may bagong semento at ididikit sa bahay.

 

43 Kung muling lumitaw ang salot matapos maalis ang mga bato at makaskas ang bahay at malagyan ng panibagong semento, 44 papasok ang pari at susuriin iyon. Kung kumalat ang salot sa bahay, iyon ay ketong na nakahahawa kaya di-malinis ang bahay. 45 Kailangang gibain ang bahay: lahat ng bato at mga troso at semento niyon, at hakutin sa isang di-malinis na lugar sa labas ng bayan.

 

46 Kung may pumasok sa bahay na isinara, magiging di-malinis siya hanggang hapon. 47 La­labhan ng sinumang matulog o kumain sa bahay na iyon ang kanyang mga damit.

 

48 Kung makita ng pari na hindi kumalat ang salot pagkatapos ng pagsesemento, idedeklara niyang malinis ang bahay dahil nagamot na ang salot.

 

49 Bilang pagbabayad-sala para sa bahay, kukuha siya ng dalawang ibon, at kahoy na sedro, eskarlatang sinulid at pangwisik. 50 Papatayin niya ang isang ibon sa ibabaw ng isang palayok, sa ibabaw ng tubig na umaagos. 51 At saka niya kukunin ang kahoy na sedro, ang pangwisik at ang eskarlata, pati na ang buhay na ibon. At ilulubog niya ang mga ito sa dugo ng pinatay na ibon at sa buhay na tubig, at makapitong wiwisikan ang bahay.

 

52 Kaya magbabayad-sala siya para sa bahay sa pamamagitan ng dugo ng ibon at ng buhay na tubig, at ng buhay na ibon, ng kahoy na sedro, ng pangwisik at ng eskarlata. 53 At saka niya pawawalan ang buhay na ibon sa bukid sa labas ng bayan. Kaya mapapatawad ang bahay at magiging malinis.

 

54 Ito ang batas sa anumang ketong at anan, 55 sa ketong sa mga damit at mga bahay, 56 sa mga langib, mga pamamaga at mga pantal, 57 para ituro kung kailan di-malinis o malinis ang tao. Ito ang batas tungkol sa ketong.”

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: