Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitico 12

Batas tungkol sa babaeng bagong panganak

 

    1 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Sa­bihin mo sa mga Israelita: Kapag nagsilang ng isang sanggol na lalaki ang isang babae, siya ay magiging di-malinis sa loob ng pitong araw, tulad sa mga araw ng kanyang regla. Kailangang tuliin ang bata sa ikawalong araw; at maghihintay ang babae nang tat­lumpu’t tatlong araw para luminis sa kanyang pag­du­dugo. Hindi siya dapat humipo ng anu­mang bagay na sagrado o pumasok sa santuwaryo hang­gang hindi natatapos ang panahon ng kanyang paglilinis.

 

Kapag nagsilang naman siya ng sanggol na babae, magiging di-malinis siya sa loob ng dalawang linggo gaya ng kapag nireregla siya; at maghihintay siya nang animnapu’t anim na araw para luminis sa kanyang pag­du­dugo. At kapag natapos na ang panahon ng kanyang paglilinis, maging sa anak na lalaki o babae, magdadala siya sa pari sa pintuan ng Toldang Tagpuan ng isang kor­derong isinilang nang taong iyon bilang sinunog na handog, at isang batang kalapati o isang batubato bilang hain para sa kasa­lanan. At iaalay naman iyon ng pari kay Yawe upang magbayad-sala para sa babae, at magiging malinis na siya mula sa pag-agos ng kanyang dugo. Ito ang Batas para sa nagsisilang ng sanggol na lalaki o babae.

 

Ngunit kung hindi siya makapagha­handog ng kordero, kukuha siya ng dalawang batubato o dalawang batang kalapati, ang isa bilang si­nunog na handog at ang isa pa bilang hain para sa kasalanan. Magbabayad-sala ang pari para sa babae, at magiging malinis na siya.

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: