Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitico 11

 

Mga hayop na “malinis” at “di-malinis”
 1 Sinabi ni Yawe kina Moises at Aaron: “Sabihin n’yo sa mga Israelita: Sa lahat ng hayop sa lupa, ito lamang ang maka­kain ninyo: ang lahat ng may kuko at biyak ang mga paa at ngumunguya. Ngunit hindi ninyo ma­kakain ang alinman sa mga ngumunguya la­mang o may mga kuko lamang at biyak na paa. Ngumunguya nga ang kamelyo pero wala naman itong biyak na paa kaya ito’y di-malinis para sa inyo. Ngu­munguya rin ang kuneho pero wala namang biyak na mga paa, kaya ito’y di-malinis para sa inyo. Gayon din ang kunehong-bundok. At ang baboy na may biyak nga ang mga paa pero hindi naman ngumu­nguya; di-malinis ito para sa inyo. Huwag nin­yong kanin ang karne ng mga ito ni hipuin ang patay na katawan ng mga ito: di-malinis ang mga ito para sa inyo.

 

Ito naman ang makakain ninyo sa lahat ng hayop na nasa tubig: lahat ng may mga palikpik at kaliskis sa mga nasa tubig, sa dagat man o sa ilog, ay makakain ninyo. 10 Ngunit kasuklaman ninyo ang lahat ng gumagapang o nabu­buhay sa dagat o sa ilog na walang mga palikpik at mga kaliskis. 11 Kasuklam-suklam ang mga ito para sa inyo kaya huwag ninyong kakanin ang karne ng mga ito, at kasuklaman ang mga patay na katawan ng mga ito.

 

12 Di-malinis para sa inyo ang lahat ng kinapal na nasa tubig, at walang mga palikpik at mga kaliskis.

 

13 Ito ang mga ibong kasusuklaman ninyo, at hindi makakain sa pagiging di-malinis: agila, buwitre, buwitreng negro, agilang dagat, 14 lawin at iba’t ibang uri ng falcon, 15 iba’t ibang klase ng mga uwak, 16 ostrits, kuwagong higante, ibong-dagat, at lahat ng klase ng lawin, 17 kuwa­gong liit, kuwagong taingahan at kuwagong kamalig, 18 pelikan, buwitreng Ehipto, 19 istork, iba’t ibang klase ng tagak, paniki at kabag.

 

20 Magiging kasuklam-suklam para sa inyo ang lahat ng kulisap na lumilipad at lumalakad sa apat na paa. 21 Pero may ilang kulisap na may pakpak na lumalakad sa apat na paa na maka­kain ninyo: ang mga may hita para makalukso sa lupa. 22 Kaya maka­kain ninyo ang iba’t ibang klase ng balang, at lahat ng klase ng tipaklong, kuliglig at mantis. 23 Di-malinis para sa inyo ang lahat ng iba pang kulisap na may pakpak at may apat na paa.

 

24 Magiging di-malinis kayo sa paghipo sa mga hayop na ito. Magiging di-malinis hang­gang gumabi ang humipo sa patay na katawan ng mga ito. 25 At kailangang labhan ang damit ng sinumang dumampot sa mga bangkay ng mga ito, at magiging di-malinis hanggang takipsilim. 26 Gayundin naman, di-malinis para sa inyo ang lahat ng hayop na may kuko at walang biyak ang paa at di ngumunguya at magiging di-malinis din ang lahat ng humipo ng mga ito. 27 Sa mga hayop na apat ang paa, di-malinis para sa inyo ang lahat ng lumalakad sa talampakan ng kanilang mga paa. Magiging di-mali­nis hang­gang dapithapon ang lahat ng humipo sa kanilang bangkay. 28 At kailangang labhan ang damit ng sinumang dumampot sa kanilang bangkay at magiging di-malinis siya hanggang dapithapon. Di-malinis ang mga ito para sa inyo.

 

29 Sa mga hayop na gumagapang sa lupa, di-malinis ang mga ito para sa inyo: mustela, daga, anumang klase ng bayawak, 30 hunya­ngo, tuko, buwaya butiki at bubuli. 31 Di-malinis ang mga ito para sa inyo sa lahat ng hayop na guma­gapang sa lupa. Magiging di-malinis hanggang dapithapon ang lahat ng humipo sa mga bang­kay ng mga ito.

 

32 Magiging di-malinis ang anumang malaglagan ng patay na katawan ng mga ito – maging ano pa man ang gamit nito, yari man sa kahoy, tela, katad o balahibo o sako. Ibababad ito sa tubig at magiging di-malinis hanggang takipsilim, at saka magiging malinis. 33 Kung sa mga ito nama’y may malaglag sa palayok, magi­ging di-malinis ang lahat ng naroon. At babasagin mo ang palayok. 34 Anumang pagkain na nalagyan ng tubig galing dito, at anumang inumin mula rito ay di-malinis. 35 Nagiging di-malinis ang anumang malagyan ng patay na katawan ng mga ito. At kailangang gibain kung ito’y hurnuhan o pugon. Di-malinis ang mga ito at ituring ninyong di-malinis ang mga ito. 36 (Tanging ang bukal lamang o balon na pinag-iipunan ng tubig ang nananatiling mali­nis.) Ngunit nagiging di-malinis anu­mang madikit sa patay na katawan ng mga ito.

 

37 Kung may patay sa mga hayop na ito na malaglag sa binhi, mananatili itong malinis; 38 subalit kung nabasa na ang binhi at saka may nalaglag dito, magiging di-malinis ito. 39 Kung mamatay naman ang isa sa mga ha­yop na puwede ninyong kainin, magiging di-malinis hanggang takipsilim ang sinu­mang humipo sa patay na katawan nito. 40 Kailangang labhan ang damit ng sinumang kumain nito at magi­ging di-malinis siya hanggang dapithapon. Ga­yundin naman kailangang labhan ang damit ng sinumang kumuha sa patay na katawan nito, at magi­ging di-malinis siya hanggang dapit­­­hapon.

 

41 Kasuklam-suklam ang lahat ng hayop na gumagapang sa lupa at di makakain. 42 Huwag kayong kakain ng anumang hayop na guma­gapang sa tiyan nito o sa apat na paa o mara­ming paa; kasuklam-suklam ito. 43 Huwag du­ngisan ang sarili sa mga hayop na gumagapang; huwag maging di-malinis o gawing di-malinis ang sarili sa mga ito. 44 Sapagkat ako si Yaweng inyong Diyos; magpakabanal kayo at maging banal sapagkat ako ay Banal. Huwag ninyong gawing di-malinis ang inyong sarili sa mga hayop na gumagapang sa lupa. 45 Ako si Yawe na naglabas sa inyo mula sa Ehipto upang maging Diyos ninyo, kayat maging banal kayo, sapagkat ako ay Banal.

 

46 Ito ang batas tungkol sa mga hayop at mga ibon at sa lahat ng maybuhay na guma­galaw sa tubig o gumagapang sa lupa, 47 para malaman ninyo kung alin ang malinis at di-ma­linis, ang hayop na puwedeng kainin at hindi.”

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: