Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitico 10

Ang istorya nina Nadab at Abihu

  1 Kinuha nina Nadab at Aaron na mga anak ni Aaron ang kanya-kanyang insensaryo, nilagyan ng apoy ang mga ito at naglagay ng insenso, at inialay ito kay Yawe – ngunit hindi iyon ang wastong apoy na iniutos niya. 2 Kaya lumabas ang apoy mula sa harap ni Yawe at tinupok sila hanggang mamatay sa ha­rap ni Yawe. 3 At sinabi ni Moises kay Aaron: “Iyan ang ibig sabihin ni Yawe nang sabihin niya –

 

Ipakikita ko ang aking kabanalan sa pamamagitan ng mga lumalapit sa akin at ipakikita ko sa harap ng buong bayan ang aking luwalhati.” At hindi umimik si Aaron.

 4 Tinawag ni Moises sina Misael at Elisafam na mga anak ni Oziel na tiyuhin ni Aaron, at sinabi: “Halikayo rito, kunin ang mga bangkay ng inyong mga pinsan, at alisin sa santuwaryo, at dalhin sa labas ng kampo.” 5 Lumapit sila at dinala sa labas ng kampo ang mga ito na naka­damit pa rin, tulad ng iniutos ni Moises.

 6 Sinabi ni Moises kay Aaron at sa kanyang mga anak na sina Eleazar at Itamar: “Huwag ninyong pababayaang hindi suklay ang inyong buhok at huwag wawarakin ang inyong mga damit para ipakitang nagluluksa kayo, kung hindi’y mamamatay kayo at kakalat ang kaparusahan sa buong pama­yanan. Ipagluluksa ng buong bayan ng Israel ang kamatayan ng inyong mga kapatid na namatay sa apoy ni Yawe. 7 Ngunit huwag kayong aalis sa pintuan ng Toldang Tag­puan, kung hindi’y mamamatay kayo, sapagkat nasa inyo ang langis ng pagtatalaga ni Yawe.” At sinunod nila si Moises.

 8 Kinausap ni Yawe si Aaron, sinabi niya: 9 “Bago ka pumasok sa Toldang Tagpuan, ikaw at ang iyong mga anak ay hindi iinom ng alak o anumang matapang na inumin, kung hindi’y mamamatay kayo. Ito’y isang kautusang pang­habampanahon para sa lahat ng iyong inapo, 10 upang makilala ninyo kung alin ang para sa Diyos at kung alin ang pangkaraniwang gamit, kung alin ang di-malinis at kung alin ang ma­linis. 11 Sapagkat dapat ninyong ituro sa mga anak ng Israel ang lahat ng kautusang ibinigay ni Yawe sa kanila sa pamamagitan ni Moises.”

 12 Sinabi ni Moises kay Aaron at sa dala­wang nalalabi niyang anak na sina Eleazar at Itamar: “Kunin ninyo ang alay na butil na natira sa si­nunog na handog kay Yawe, at kanin ninyo iyon nang walang lebadura sa tabi ng altar, sapag­kat napaka­banal niyon. 13 Kanin ninyo iyon sa isang lugar na banal sapagkat iyon ang karapatan mo at ng iyong mga anak sa sinunog na han­dog kay Yawe. Ito ang iniutos sa akin ni Yawe.

 14 Ang dibdib na paindayog na inihandog at ang hulihang pata na itinabi ay kakanin ninyo sa isang malinis na lugar, ikaw at ang iyong mga anak na lalaki at babae; ito ang kaparte mo at ng iyong mga anak sa hain ng mga anak ng Israel para sa mabuting pagsasamahan.

 15 Ang hulihang pata na itinabi at ang dibdib na paindayog na inihandog pati ang tabang susunugin ay para sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman, pagkatapos na maihandog nang paindayog ang mga ito kay Yawe, sapagkat iniutos ito ni Yawe.”

 16 Nag-usisa naman si Moises tungkol sa barakong kambing para sa kasalanan, pero nasunog na pala iyon. Nagalit siya kina Eleazar at Itamar, ang nalalabing mga anak ni Aaron. 17 Itinanong niya: “Bakit hindi ninyo kinain ang kambing na ito sa isang lugar na banal? Sapagkat napakabanal ng bagay na ito na ibinigay sa inyo para pasanin at alisin ang pagkakasala ng pamayanan. 18 Dahil hindi ipinasok sa santuwaryo ang dugo niyon, doon din ninyo da­pat kinain ang karne niyon, tulad ng iniutos ko.”

19 Sinabi ni Aaron kay Moises: “Inialay na nila ang kanilang hain para sa kasalanan at ang sinunog na handog sa harap ni Yawe sa araw na ito ng pagluluksa. Mamabutihin kaya ni Yawe kung kinain ko ang karne ng kambing na inialay sa araw na ito bilang hain para sa kasa­lanan?” 20 At nasiyahan si Moises nang marinig niya ito.

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: