Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitci 17

 Ang Batas ng kabanalan

 

      1 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Mag­salita ka kay Aaron, sa kanyang mga anak at sa sambayanan ng Israel, at sabi­hin mo sa kanila: Ito ang iniutos ni Yawe. Sinu­mang taga-Israel na pumatay ng toro o tupa o kambing maging sa loob ng kampo o sa labas nito, na hindi muna iyon dinadala sa may pin­tuan ng Toldang Tagpuan para ialay kay Yawe sa harap ng Tirahan ni Yawe ay mananagot sa dugo, nagpadanak siya ng dugo kayat itatakwil sa kanyang bayan. Kaya dadalhin ng mga Israelita sa pari ang mga iaalay nila sa parang; dadalhin nila ang mga iyon kay Yawe sa may pintuan ng Toldang Tagpuan at ihahandog kay Yawe bilang hain sa mabuting pagsasamahan.

 

Ibubuhos ng pari ang dugo sa altar ni Yawe sa may pintuan ng Toldang Tagpuan at susu­nugin ang taba bilang amoy na kalugud-lugod kay Yawe. Hindi na nila iaalay ang kanilang mga hain sa mga diyos na kambing at ipagbibili ang sarili sa mga iyon. Mananatili magpa­kailanman ang kautusang ito sa kanila at sa kanilang mga inapo.

 

Huwag kakain ng dugo

 

Sabihin mo rin sa kanila: Kung may taga-Israel o dayuhang nasa piling nila na mag-alay ng susunuging handog o ng hain at hindi niya iyon dinala sa may pintuan ng Toldang Tagpuan para ialay kay Yawe, hindi na siya mabubuhay sa kanyang bayan.

 

10 At kung may Israelita o dayuhang nani­nirahan sa piling nila na kumain ng dugo, haha­rapin ko ang kumain ng dugo at aalisin siya sa kanyang bayan. 11 Nasa dugo nga ang sigla ng kinapal, kaya ko ito ipinalalagay sa inyo sa altar para matubos ang inyong mga buhay; tinutubos ng dugo ang tao. 12 Kaya sinabi ko sa mga Israelita: Walang sinuman sa inyong kakain ng dugo, pati ang dayuhang nasa piling ninyo.

 

13 Kung may Israelita o dayuhang nasa pi­ling ninyo na makahuli ng hayop o ng ibong maka­kain, ibubuhos niya ang dugo niyon at tatabu­nan ng lupa. 14 Nasa dugo nga ang sigla ng kinapal, kaya sinabi ko sa mga Israelita: Huwag kayong kakain ng dugo ng anumang kinapal sapagkat nasa dugo ang sigla ng ta­nang kinapal at aalisin ko ang sinumang kumain nito.

 

15 Kung may katutubo o dayuhang ku­main ng hayop na namatay o nilapa, siya ay magi­ging di-malinis hanggang hapon at kailangan niyang labhan ang kanyang mga damit at maligo, at saka siya magiging malinis. 16 Kung hindi niya lalabhan ang kanyang mga damit at maliligo, tataglayin niya ang kasalanan.”

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: