Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 9

Ikalimang salot: ang peste

 

Sinabi ni Yawe kay Moises: “Puntahan mo si Paraon at sabihin sa kanya – Ito ang sabi ni Yaweng Diyos ng mga Hebreo – Paalisin mo ang aking bayan para sumamba sa akin. Kung tatanggihan mong paalisin sila at patuloy silang pipigilan, magdadala ng ka­kila-kilabot na salot ang kamay ni Yawe sa iyong mga hayop na nasa bukid – sa iyong mga kabayo, mga asno, mga kamelyo, mga baka at mga tupa. Ngunit iba ang magiging pakikitungo ni Yawe sa mga alagang hayop ng Israel sa mga hayop ng Ehipto. Walang mamamatay sa mga hayop ng bayan ng Israel.”

 

At itinakda ni Yawe ang oras, at sinabi: “Ga­gawin ito ni Yawe bukas.” Ginawa nga ito ni Yawe kinabukasan: namatay ang lahat ng alagang hayop ng mga Ehipsiyo, ngunit wala isa mang namatay sa pag-aari ng mga Israelita. Nagsiyasat si Paraon, at totoo ngang wala isa mang namatay sa mga hayop ng mga Israelita. Ngunit matigas pa rin ang puso ni Paraon, at hindi pa rin niya pinaalis ang bayan.

 

Ikanim na salot: mga pigsa

 

Sinabi ni Yawe kina Moises at Aaron: “Kumuha kayo ng ilang dakot na abo mula sa hurnong tisa at isaboy ito ni Moises sa langit na nakikita ni Paraon. Magiging pinong alikabok iyon sa buong lupain ng Ehipto, at magdadala ng nagnanaknak na pigsa sa mga tao at mga hayop.” 10 Kaya kumuha sila ng abo sa hurno, at sa harapan ni Parao’y inihagis iyon ni Moises sa langit, at nagdala nga iyon ng nagnanaknak na pigsa sa mga tao at mga hayop. 11 At hindi makaharap kay Moises ang mga salamangkero sapagkat sila man ay may pigsa rin, tulad ng lahat ng Ehipsiyo.

 

12 Ngunit pinatigas ni Yawe ang puso ni Paraon, at hindi nito pinakinggan sina Moises at Aaron, tulad ng sinabi ni Yawe kay Moises.

 

Ikapitong salot: mga batong yelo

 

13 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Gumising ka nang maaga, humarap kay Paraon at sabihin sa kanya – Ito ang sabi ni Yaweng Diyos ng mga Hebreo: Paalisin mo ang aking bayan para sumamba sa akin! 14 Sapagkat sa pagka­ka­taong ito ay ipadadala ko ang buong lakas ng aking mga salot laban sa iyo, sa iyong mga opisyal at sa iyong bayan, upang malaman mong walang tulad ko sa buong daigdig. 15 Sapagkat kung gugustuhin ko ay naiunat ko na sana ang aking kamay laban sa iyo, at binugbog ka na at ang iyong bayan sa salot na lilipol sa inyo sa balat ng lupa. 16 Ngunit ito ang dahilan kung bakit pina­ba­bayaan pa kitang mabuhay: upang masak­sihan mo ang aking kapangyarihan at upang maipagbunyi ang aking pangalan sa buong daigdig. 17 Tutol ka pa rin ba sa pag-alis ng aking bayan sa lupain? 18 Bukas, sa ganitong oras, magpapaulan ako ng mga batong yelo na hindi pa nangyayari sa Ehipto mula nang ma­tatag ito hanggang ngayon. 19 Kaya ipasilong mo ang lahat ng iyong kawan at lahat ng pag-aari mo na nasa bukirin, sapagkat pag bagsak ng yelo sa anumang ma­la­labi sa mga bukirin, maging tao o hayop, ma­mamatay ang mga iyon.” 20 Nagmadaling isinilong ng ilang opisyal ni Paraon na natakot sa salita ni Yawe ang kanilang mga alipin at mga hayop; 21 ngunit pinabayaan ng mga bumale-wala sa babala ni Yawe ang kanilang mga alipin at mga hayop sa bukid.

 

22 At sinabi ni Yawe kay Moises: “Iunat mo ang iyong kamay sa langit para umulan ng mga batong yelo sa buong Ehipto – sa mga tao, mga hayop at sa lahat ng tumutubo sa bukid.” 23 Ini­unat nga ni Moises ang kanyang tungkod sa langit, at nagpadala si Yawe ng kulog at mga batong yelo, at tinamaan ng kidlat ang lupa, at nagpaulan ng mga batong yelo sa lupain ng Ehipto. 24 Gumuhit ang kidlat sa gitna ng pag-ulan ng yelo. Napakalakas ng pag-ulan ng mga batong yelo na hindi pa nangyayari sa buong Ehipto mula nang iyon ay maging bansa.

 

25 Sa buong Ehipto, tinamaan ng mga batong yelo ang lahat ng nasa bukid, maging tao o hayop. Pinadapa niyon ang lahat ng tumutubo sa bukid at ibinuwal ang lahat ng puno. 26 Tanging sa lupain lamang ng Gosen hindi bumagyo ng yelo, kung saan naroon ang mga Israelita.

 

27 Ipinatawag ni Paraon sina Moises at Aaron, at sinabi: “Maliwanag na ngayon na nagkasala ako. Tama si Yawe; ako at ang aking bayan ang mali. 28 Idalangin ninyo kay Yawe na husto na ang kulog at pag-ulan ng yelo! Paaalisin ko na kayo, at hindi na kayo mananatili pa rito.”

 

29 Sinabi ni Moises sa kanya: “Pagkalabas ko ng siyudad, itataas ko ang aking kamay kay Yawe; titigil ang kulog at hindi na uulan ng yelo, at malalaman ninyo na kay Yawe ang lupa. 30 Ngu­nit alam kong ikaw at ang iyong mga opis­yal ay wala pa ring takot kay Yaweng aming Diyos.” 31 Nasalanta ang mga tanim na linen at sebada, sapagkat nagpuso na ang butil ng sebada at namumulaklak na ang linen, 32 ngunit hindi napinsala ang mga trigo at mga trigong-habaan na huli na nang itanim.

 

33 Iniwan ni Moises si Paraon, at lumabas ng lunsod, at itinaas ang mga kamay kay Yawe. Tumigil nga ang kulog at yelo, at huminto ang pagbuhos ng ulan. 34 Nang makita ni Paraon na tumila na ang ulan at napawi na ang kulog at yelo, muli siyang nagkasala. Nanatiling matigas ang puso niya at ng kanyang mga opisyal. 35 Nagmatigas nga si Paraon at hindi pinaalis ang mga Israelita, tulad ng sinabi ni Yawe sa pamamagitan ni Moises.

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: