Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 7

Pahayag ng mga salot

 

1 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Tingnan mo, ginawa kitang parang diyos kay Paraon, at ang kapatid mong si Aaron ang iyong magiging propeta. 2 Sasabihin mo kay Aaron ang lahat ng iniuutos ko, at sasabihin naman niya kay Paraon na paalisin ang bayan ng Israel sa lupaing ito. 3 Ngunit patitigasin ko ang puso ni Paraon, at bagamat pararamihin ko ang aking mga tanda at kahanga-hangang bagay, 4 ay hindi siya makikinig sa iyo. Kaya gagamitin ko ang aking kamay laban sa Ehipto at palalabasin ko ang aking mga hukbo, ang aking bayan, ang mga anak ng Israel mula sa Ehipto sa pamamagitan ng mabigat na mga parusa. 5 At ma­lalaman ng mga Ehipsiyo na ako si Yawe kapag iniunat ko ang aking kamay laban sa Ehipto upang ilabas ang bayan ng Israel mula sa kanilang lupain.

 

6 Ginawa nga nina Moises at Aaron ang ini­utos ni Yawe. 7 Walumpung taon noon si Moises at walumpu’t tatlo naman si Aaron nang ka­usapin nila si Paraon.

 

8 Nagsalita si Yawe kina Moises at Aaron sa pagsasabing 9 “Kapag sinabi sa inyo ni Paraon na gumawa ng himala para patu­nayan ang inyong mga sinabi, sasabihin mo kay Aaron – Kunin mo ang iyong tungkod at ihagis sa hara­pan ni Paraon – at iyon ay magiging ahas.”

 

10 Pinuntahan nga nina Moises at Aaron si Paraon, at ginawa ang iniutos ni Yawe. Inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harap ni Paraon at ng mga opisyal nito, at iyon ay naging ahas. 11 Kaya ipinatawag naman ni Paraon ang mga pantas at mga salamangkero, at nagawa rin ng mga ito ang gayon sa pamamagitan ng kanilang mga lihim na kaalaman. 12 Inihagis ng bawat isa ang kanyang tungkod at naging ahas din ang mga iyon. Ngunit nilulon ng tungkod ni Aaron ang mga tungkod ng mga sala­mangkero. 13 Gayunma’y tumigas ang puso ni Paraon at hindi sila pinakinggan, tulad ng sinabi ni Yawe.

 

Mga salot sa Ehipto

 

14 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Ma­tigas ang puso ni Paraon; tumatanggi siyang paalisin ang bayan. 15 Kaya sa umaga’y puntahan mo si Paraon paglabas niya ng palasyo patungo sa tubig. Hin­tayin mo siya sa tabing-ilog at hawa­kan ang tungkod na naging ahas. 16 Sa­sa­bihin mo sa kanya – Si Yaweng Diyos ng mga Hebreo ang nagsugo sa akin para sabihin sa iyo: Paalisin mo ang aking bayan upang sambahin ako sa disyerto. Ngunit hanggang ngayo’y hin­di ka pa nakiki- nig. 17 Ito ang sinasabi ni Yawe: Malalaman mo sa pamamagitan nito na ako si Yawe: tingnan mo, haham­pasin ko ng hawak kong tungkod ang tubig ng Nilo, at magiging dugo ito! 18 Mamamatay ang mga isda sa ilog at babaho ang Nilo, at hindi na maiinom ng mga Ehipsiyo ang tubig nito.”

 

19 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Sabihin mo kay Aaron – Kunin mo ang iyong tungkod at iunat ang iyong kamay sa ibabaw ng mga tubig ng Ehipto, sa mga ilog, kanal, sapa at lahat ng ipunan ng tubig, at magiging dugo iyon. Magkakaroon ng dugo sa buong Ehipto, maging sa mga sisidlang kahoy at bato.” 20 Ginawa nga nina Moises at Aaron ang iniutos ni Yawe.

 

 

 

Itinaas ni Aaron ang kanyang tungkod at hinampas ang tubig ng Nilo, nang nakikita ni Paraon at ng mga opisyal nito, at naging dugo ang lahat ng tubig ng Nilo. 21 Namatay ang mga isda sa ilog, at bumaho ang Nilo, kayat hindi na mainom ng mga Ehipsiyo ang tubig ng Nilo.

 

 

Nagkaroon ng dugo sa buong lupain ng Ehipto. 22 Gayunman, nagawa rin ng mga salamangkerong Ehipsiyo ang gayon sa pamamagitan ng kanilang mga lihim na kaalaman, at tumigas ang puso ni Paraon. At hindi ito nakinig kina Moises at Aaron, tulad ng sabi ni Yawe.

 

23 Umuwi si Paraon na parang walang anumang nangyari. 24 Ngunit naghu­hukay ang lahat ng Ehipsiyo sa pampang ng Nilo sa paghanap ng tubig na maiinom sapagkat hindi nila mainom ang tubig sa ilog.

 

Ikalawang salot: mga palaka

 

25 Lumipas ang pitong araw matapos hampasin ni Yawe ang Nilo.

 

26 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Puntahan mo si Paraon at sabihin sa kanya na sinasabi ni Yawe – Paalisin mo ang aking bayan para su­mam­ba sa akin! 27 Kung hindi mo sila paaalisin, paruru­sa­han ko ang iyong lupain sa salot ng mga palaka. 28 Babaha ng palaka ang Nilo, papasukin nila ang iyong palasyo, ang iyong kuwarto at ang iyong kama, pati ang bahay ng iyong mga opisyal at iyong mga mamamayan, ang inyong mga hurno at pinagmamasahan ng harina. 29 Lulundag sa iyo at sa iyong bayan at sa lahat ng iyong opisyal ang mga palaka.”

 

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, exodo, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 5, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: