Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 40

Ang pagtatalaga sa tirahan

 

   1 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Sa unang araw ng unang buwan, itatayo mo ang Tirahang Toldang Tagpuan, at ilalagay mo rito ang Kaban ng Tipan, at lalagyan ng tabing. Ipapasok mo rin ang kandelabra at ilalagay ang mga ilawan nito. Ilalagay mo ang gintong altar ng insenso sa harap ng Kaban ng Tipan, at la­lagyan ng tabing ang pasukan ng Tirahan. Ila­lagay mo naman ang altar ng susunuging handog sa harap ng pasukan ng Tirahang Toldang Tagpuan.

 

Ilagay mo ang planggana sa pagitan ng Toldang Tagpuan at ng altar, at punuin ng tu­big. Paligiran mo ng kurtina ang patyo at isabit ang kurtina sa pasukan ng patyo. At kunin mo ang langis ng pagtatalaga at pahiran mo ang Tirahan at lahat ng naririto pati ang mga kasangkapan nito; at magiging sagrado ang mga ito. 10 Pahiran mo ang altar ng susunuging han­dog at lahat ng kasang­kapan nito; ganito mo itatalaga ang altar na magiging napa­kasagrado. 11 Pahiran mo rin ng langis ang planggana at ang patungan nito, at italaga ang mga ito.

 

12 Papuntahin mo si Aaron at ang kanyang mga anak sa may bungad ng Toldang Tag­puan at paliguan sila. 13 At bibihisan mo si Aaron ng sagradong damit at papahiran siya ng langis at itatalaga mo siya para maging aking pari. 14 Pa­la­lapitin mo rin ang kanyang mga anak at bi­bihisan ng mga tunika. 15 Pahi­ran mo sila ng langis gaya ng pagpapahid mo sa kanilang ama, at magi­ging mga pari ko sila. Magpasawalang-hang­gang pagkapari ang pagpapahid sa kanila, sa lahat ng salinlahi.”

 

16 Kaya ginawa nga ni Moises ang lahat ng iniutos ni Yawe. 17 Sa unang araw ng unang buwan sa ikalawang taon, itinayo ang Tirahan. 18 Itinayo ito ni Moises. Inilagay niya ang mga tuntungan, itinayo ang mga tabla, inilagay ang mga pahalang, at itinayo ang mga haligi. 19 Tinakpan pa niya ng tolda ang ibabaw ng Tirahan, at isa pang tolda ang itinakip niya sa ibabaw nito gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises. 20 Kinuha niya ang Pahayag at inilagay sa Ka­ban. Inilagay rin niya sa Kaban ang mga pam­pasan at ang Lugar ng Pagpapatawad. 21 Dinala niya ang Kaban sa Tirahan at inilagay ang kurtina, at tinakpan ang Kaban ng Pahayag, gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises. 22 Sa Tol­dang Tag­puan, sa labas ng kurtina, inilagay niya ang mesa sa gawing hilaga ng Tirahan, 23 at ini­ayos dito ang mga tinapay sa harap ni Yawe, gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises. 24 Inilagay din niya sa Toldang Tagpuan ang kandelabra sa tapat ng mesa, sa gawing timog ng Tirahan, 25 at inilagay ang mga ilawan sa harap ni Yawe, gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises.

 

26 Inilagay naman niya ang gintong altar sa harap ng kurtina sa Toldang Tagpuan, 27 at si­nunog dito ang mabangong insenso gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises. 28 At nilagyan niya ng kurtina ang bungad ng Tirahan. 29 Inilagay niya ang altar ng susunuging han­dog sa harap ng Tirahang Toldang Tagpuan, at sinunog dito ang handog at ang alay na butil, gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises. 30 Sa pagitan ng Toldang Tagpuan at ng altar niya inilagay ang plang­gana at pinuno iyon ng tubig. 31 Doon naghu­hugas ng kamay at paa si Moises, si Aaron at ang kanyang mga anak. 32 Naghuhugas sila tuwing papasok sa Toldang Tagpuan o lalapit kaya sa altar gaya ng iniutos ni Yawe kay Moises. 33 Ina­yos pa ni Moises ang patyo sa paligid ng Tira­han at ng altar, at nilagyan niya ng kurtina ang pasukan ng patyo. Kaya na­tapos ni Moises ang gawain.

 

Inari ni Yawe ang santuwaryo

 

 34 At nilukuban ng Ulap ang Toldang Tag­puan at pinuno ng Luwalhati ni Yawe ang Tira­han. 35 Hindi makapasok si Moises sa Tol­dang Tagpuan dahil sa Ulap na lumukob dito at sa Luwalhati ni Yaweng pumuspos sa Tirahan.

 

36 Pagtaas ng Ulap mula sa Tirahan, ipinag­papa­tuloy naman ng mga Israelita ang kanilang paglalakbay. 37 At kung hindi tumataas ang Ulap, maghihintay sila sa kanilang kampo at hindi lalabas hanggang pumaitaas ang Ulap. 38 Nilulukuban ng Ulap ang Tirahan pag araw, at sa gabi nama’y may apoy sa Ulap na nakikita ng buong sambayanan ng Israel. Ganito nga sa buo nilang paglalakbay.

 

 

 

 

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: