Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 34

Sinabi ni Yawe kay Moises: Suminsil ka ng dalawang tapyas na bato tulad ng una, at isusulat ko sa mga tapyas ang mga salitang nasa unang tapyas na binasag mo.

 

Maghanda kang umahon bukas ng umaga sa Bundok Sinai at maghintay sa tuktok ng bundok. Walang sinumang sasama, at wala ring sinuman ang dapat makita sa buong bundok. Maging ang mga tupa at mga baka ay hindi dapat manginain sa malapit sa bundok.”

 

Kaya suminsil si Moises ng dalawang tapyas na bato tulad ng una. At maaga siyang gumi­sing kinabukasan at umahon sa Bundok Sinai tulad ng iniutos ni Yawe, hawak sa kanyang mga kamay ang dalawang tapyas na bato.

 

5 At bumaba si Yawe na nasa ulap, at tumayo roong kasama niya, at ipina­hayag ang kanyang pangalan – Yawe.

 

Dumaan si Yawe sa kanyang harap at sumigaw: “Si Yawe, si Yawe ang Diyos na maawain at mapagpatawad, banayad sa pagkagalit at sagana sa kabutihang-loob at katapatan. 7  Nag­pa­­pa­kita siya ng ka­bu­tihang-loob sa libu-libong salinlahi at pinatatawad ang kasa­maan, paghi­himag­sik at kasala­nan. Ngu­nit hindi niya pina­ba­­bayaang wa­lang kaparusahan ang may­­sala, at pina­rurusahan dahil sa kasa­lanan ng mga magulang pati ang mga anak at ang anak ng mga ito hang­gang sa ikatlo at ikapat na salinlahi.”

 

8 Nagmamadaling yumuko si Moises sa lupa at sumamba. 9 At sinabi niya: “O Panginoon, kung kalugud-lugod nga ako sa iyong paningin, halika’t luma­kad ka­sama namin. At kahit na matigas ang ulo ng bayang ito, pata­warin mo sana ang aming mga kasamaan at pag­kakasala at angkinin kami.”

 

Ang batas ng Tipan

 

 10 Sinabi ni Yawe: “Nakikipagtipan ako sa iyo. Sa harap ng buong sambayanan, gagawa ako ng mga kahanga-hangang bagay na hindi pa nagagawa sa alinmang lupain o bansa upang makita ng buong bayang nakapalibot sa iyo kung gaano kagila-gilalas ang gawa ni Yawe na gagawin ko para sa iyo.

 

11 Sundin mong mabuti ang iniuutos ko sa iyo sa araw na ito. Palalayasin ko sa harap mo ang mga Amorreo, Kananeo, Heteo, Pereceo, Heveo at Yebuseo.

 

12 Pakaingatan mong huwag makipag­tipan sa mga naninirahan sa lupaing pupuntahan mo, at baka maging patibong ito sa iyo. 13 Sa halip ay gibain mo ang kanilang mga altar at durugin ang kanilang mga sag­radong bato at itumba ang mga sagradong poste nila.

 

14 Huwag kang sasamba sa iba pang diyos, sapagkat si Yawe na Seloso ang Pangalan ay Diyos na seloso! 15 Kaya huwag kang maki­ki­pag­tipan sa mga nasa lupain sapagkat ipinag­bibili nila ang kanilang sarili sa kanilang mga diyos at naghahandog sa mga ito. Kung hindi, aanyayahan ka nila at kakanin mo naman ang kanilang mga handog. 16 At ipakakasal mo ang iyong mga anak na lalaki sa kanilang mga anak na dalaga, at aakayin ng mga babaeng iyon ang iyong mga anak na lalaki sa pagbibili ng kani­lang sarili nila sa kanilang mga diyos.

 

– 17 Huwag kang gagawa ng mga diyos na tinunaw na metal.

 

– 18 Ipagdiwang mo ang Piyesta ng Tinapay na Walang Lebadura. Tinapay na walang leba­dura ang kakanin mo sa loob ng pitong araw sa buwan ng Abib, gaya ng iniutos ko, sapagkat sa buwang iyon ka lumabas mula sa Ehipto.

 

– 19 Akin ang lahat ng magbubukas sa sina­pupunan, pati ang lahat ng unang anak na ba­rako ng iyong hayupan, tupa man o baka. 20 Tutubusin mo ng isang kordero ang panganay na asno, at babaliin mo ang leeg nito kung hindi mo ito tutubusin. Tutubusin mo ang lahat ng iyong panganay na lalaki. At walang haharap sa akin nang walang dala.

 

21 Anim na araw kang magtatrabaho, at magpapahinga ka naman sa ikapitong araw. Mag­pahinga ka kahit na sa panahon ng pag-aararo at pag-aani.

 

22 Ipagdiwang mo ang Piyesta ng Sanlinggo sa mga unang bunga ng ani ng trigo at ang Piyesta ng Pamimitas ng Bunga sa pagtatapos ng taon. 23 Tatlong beses isang taon na haharap kay Yaweng Panginoong Diyos ng Israel ang lahat mong kalalakihan. 24 Palalayasin ko sa harap mo ang mga lahing naroon, at palalawakin ko ang iyong mga hangganan. Walang sinumang magnanasa sa iyong lupain sa tatlong beses na pag-ahon mo taun-taon para humarap kay Yaweng iyong Diyos.

 

25 Huwag mong ialay sa akin ang dugo ng isang hayop, kasama ang tinapay na may leba­dura; at huwag magtitira ng kahit ano hanggang kinaumagahan mula sa Piyesta ng Paskuwa.

 

26 Dalhin mo sa Bahay ni Yaweng iyong Diyos ang pinakamaganda sa mga unang ani ng iyong lupa.

 

Huwag mong lulutuin ang batang kam­bing sa gatas ng ina nito.”

 

27 At sinabi ni Yawe kay Moises: “Isulat mo ang mga salitang ito, sapagkat ito ang mga kundisyon ng pakikipagtipan ko sa iyo at sa Israel.”

 

28 Apatnapung araw at apatnapung gabi roon si Moises, kasama si Yawe – hindi kumakain ng tinapay o umiinom ng tubig. Isinulat niya sa mga tapyas ang mga salita ng Pakikipagtipan – ang Sampung Utos.

 

Bumaba si Moises mula sa bundok

 

 29 Nang bumaba si Moises mula sa Bundok Sinai na hawak ang dalawang tapyas, hindi niya namama­layang nag­ni­ningning pala ang kanyang mukha mata­pos makipag-usap kay Yawe.

 

30 Nakita ni Aaron at ng lahat ng Israe­lita na nagniningning ang mukha ni Moises kaya natakot silang lumapit sa kanya. 31 Ngunit tinawag sila ni Moises, at lumapit sina Aaron at lahat ng pinuno ng pamayanan, at kinausap sila ni Moises. 32 At lumapit sa kanya ang lahat ng Is­raelita, at sinabi naman niya sa kanila ang lahat ng ipinag-utos sa kanya ni Yawe sa Bundok Sinai. 33 Pagkapagsalita ni Moises, nilagyan niya ng belo ang kanyang mukha.

 

• 34 Tuwing papasok si Moises para humarap kay Yawe at makipag-usap sa kanya, inaalis niya ang belo hang­gang sa paglabas niya. At pagkalabas niya, sina­sabi naman niya sa mga Israelita ang ini­utos sa kanya ni Yawe. 35 Makikita ng mga ito na nagnining­ning ang kanyang mukha, kayat muli niyang ilalagay ang belo sa kanyang mukha hanggang sa muli niyang pagpasok para makipag-usap kay Yawe.

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, exodo, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: