Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 33

Ang habag ni Yawe sa kanyang bayan

 

   1 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Humayo ka! Umalis ka sa lugar na ito, ikaw at ang bayang inilabas mo mula sa lupain ng Ehipto, at umahon ka sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob nang isumpa kong: Ibibigay ko ito sa iyong lahi. Magsusugo ako ng Anghel na mangunguna sa iyo at palalayasin ko ang mga Kananeo, Amorreo, Heteo at mga Pereceo, Heveo at Yebuseo. At dahil kayo’y ba­yang matigas ang ulo, hindi ako aahong kasama ninyo sa lupaing ito na dinadaluyan ng gatas at pulot-pukyutan, at baka puk­sain ko lamang kayo sa daan.”

 

Nang marinig nang sambayanan ang naka­panlulumong mga katagang ito, labis silang nalungkot kaya walang sinuman sa kanila ang nagsuot ng anumang alahas.

 

Sinabi ni Yawe kay Moises: “Sabihin mo sa mga Israelita: Kayo’y bayang matigas ang ulo. Baka mapuksa ko lamang kayo kung sasama ako sa inyo, kahit saglit lamang! Hubarin ninyo ang inyong mga alahas nang malaman ko ang gagawin ko sa inyo.”

 

Hinubad nga ng mga Israelita ang kanilang mga alahas bago sila umalis sa Bundok Horeb.

 

Ang Toldang Tagpuan

 

 7  Kinuha naman ni Moises ang Tol­da at itinayo iyon para sa kanyang sarili sa labas ng kampo, na malayu-layo rito, at tinawag iyong Toldang Tagpuan. Kayat ang sinumang naghahanap kay Yawe ay lumalabas sa kampo patungo sa Toldang Tagpuan. At tuwing pu­punta si Moises sa Tolda, tumatayo ang buong bayan, ang bawat isa, sa pintuan ng kanyang tolda, at sinusundan ng tingin si Moises hang­gang maka­pasok sa Tolda.

 

9 Kapag nakapasok na si Moises sa Tolda, bumababa naman at nananatili sa bungad nito ang haliging ulap habang nakikipag-usap si Yawe kay Moises.

 

10 Kapag nakita ng bayan na nasa bu­ngad na ng Tolda ang haliging ulap, tu­mi­tindig silang lahat at sumasamba ang bawat isa sa pintuan ng kanyang tolda.

 

 11 Harap-harapang nakikipag-usap si Yawe kay Moises, tulad ng paki­kipag-usap ng isa sa kanyang kai­bigan. At saka babalik si Moises sa kampo, pero hindi umaalis sa Tolda ang kanyang binatang ayudanteng si Josue na anak ni Nun.

 

12 At sinabi ni Moises kay Yawe: “Sinasabi mo sa aking pangunahan ko ang bayang ito, pero hindi mo pa ipinaaalam sa akin kung sino ang ipadadala mong kasama ko. Ngunit sinabi mong kilala mo ako sa pangalan at kalugud-lugod ako sa iyong paningin.

 

13 Ngayon, kung talaga ngang kalugud-lugod ako sa iyong paningin, ipakita mo sa akin ang iyong mga daan upang makilala kita at maging kalugud-lugod nga ako sa iyong paningin. Ala­lahanin mo rin na ang bayang ito ang iyong bayan.”

 

14 Sinabi ni Yawe: “Sasamahan ka ng aking Mukha at bibigyan kita ng kapa­hingahan.” 15 Sinabi naman ni Moises: “Kung hindi kami sasamahan ng iyong Mukha, huwag mo na kaming ilabas dito. 16 At paano malalaman ninuman na ako at ang aking bayan ay kalugud-lugod sa iyong paningin kung hindi mo kami sasamahan? Kayat ako at ang iyong ba­yan ay mamumukod sa iba pang mga bansa sa balat ng lupa.”

 

17 At sinabi ni Yawe kay Moises: “Gagawin ko ang sinabi mo sapagkat kalugud-lugod ka sa aking paningin at kilala kita sa pangalan.”

 

Dumaan si Yawe sa harap ni Moises

 

 18 Sinabi ni Moises: “Kung gayo’y ipa­kita mo sa akin ang iyong Luwal­hati.” 19 At sinabi ni Yawe: “Padadaanin ko sa harap mo ang lahat kong kabutihan at ihahayag ko mismo sa harap mo ang aking pa­nga­lan – Yawe. Sapagkat ipinakikita ko ang aking kabutihang-loob sa aking naisin at ang aking awa sa gusto kong kaawaan.”

 

20 At sinabi pa ni Yawe: “Hindi mo ma­ki­kita ang aking mukha dahil wa­lang sinu­mang maaaring makakita sa akin at ma­bu­buhay. 21 At idinugtong niya: “Tingnan mo ang lugar na ito na malapit sa akin. Tatayo ka sa ibabaw ng bato, 22 at pag­daan ng aking Luwalhati, ilalagay kita sa siwang ng bato at tatakpan kita ng aking kamay hang­gang makaraan ako. 23 At saka ko aalisin ang aking kamay at makikita mo ang aking likod, pero hindi mo maaaring makita ang aking mukha.”

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: