Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 32

 

ANG GUYANG TINUNAW NA METAL

 

 1 Nang makita ng sambayanan na napakatagal ni Moises bago bu­maba mula sa bundok, nagtipon sila kay Aaron at sinabi sa kanya: “O ano? Igawa mo kami ng mga diyos na mangunguna sa amin. Sapag­kat hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na ito na naglabas sa amin mula sa Ehipto.”

 

2 At sinabi sa kanila ni Aaron: “Hiklasin ninyo ang mga gintong hikaw na suot ng inyong mga maybahay at mga anak, at dalhin sa akin ang mga ito.” 3 Kayat hinu­bad nga ng lahat ang kani­lang mga hikaw, at dinala kay Aaron. 4 Kinuha niya ang mga iniabot sa kanya at sininsil, at gu­mawa siya ng guyang tinunaw na metal.

 

At sinabi nila: “Ito ang iyong mga diyos, O Israel, na naglabas sa iyo mula sa Ehipto.”

 

5 Nang makita ito ni Aaron, nagtayo siya ng altar sa harap ng guyang metal at saka ipinahayag: “Bukas ay piyesta sa karangalan ni Yawe.”

 

6 Kaya maaga silang gumising kina­bukasan at nag-alay ng mga sinunog na handog at ng mga hain sa mabuting pag­sasamahan. At naupo sila para ku­ma­­in    at uminom, at tumindig para mag­paka­ligaya.

 

Kaya sinabi ni Yawe kay Moises: “Bumaba ka sapagkat nagpakasama ang iyong bayan na inilabas mo mula sa lupain ng Ehipto. 8 Kaydali nilang lumihis mula sa daang iniutos ko sa kanila. Gu­mawa sila ng guyang metal para sa kani­lang sarili, yumuko sa harap nito at nag-alay ng mga handog, at sinabing: Ito ang iyong mga diyos, Israel, na nag­labas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto.”

 

At sinabi ni Yawe kay Moises: “Naki­kita kong matigas ang ulo ng bayang ito. 10 Kayat pabayaan mo ngayong tu­pu­kin sila’t ubusin ng aking poot. Ngunit mula sa iyo, gagawa ako ng isang mala­king bansa.”

 

11 Ngunit pinakiusapan ni Moises si Yaweng kanyang Diyos, at sinabi: “O Yawe, puwede bang mag-apoy ang iyong galit sa iyong bayan na inilabas mo mula sa lupain ng Ehipto nang may dakilang ka­pangyarihan at malakas na kamay? 12 Pu­wede bang masabi ng mga mga Ehip­siyong: Inilabas sila ni Yawe upang sila’y mapasama, kaya pinatay niya sila sa kabundukan at nilipol sa balat ng lupa. Talikuran mo ang silakbo ng iyong poot, at huwag maghatid ng kapahama­kan sa iyong bayan. 13 Alalahanin mo ang iyong mga lingkod na sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang pangakong binitiwan mo sa kanila sa ganang sarili mo: Pararamihin ko ang iyong ina­po tulad ng mga bituin sa langit at ibi­bigay ko sa lahi mo ang lahat ng lupaing ito na sinasabi ko at mapapa­sakanila ito mag­pa­kailan­man.” 14 Nagbago nga ng isip ni Yawe tungkol sa ban­tang kapahamakan sa kanyang bayan.

 

15 Nagbalik si Moises at bumaba mula sa bundok, at hawak sa kanyang kamay ang dalawang tapyas ng Kau­­tu­san, mga tapyas na may nakasulat sa magkabilang tabi, sa harap at likod. 16 Ang Diyos ang may gawa sa mga tap­yas na ito, at ang Diyos ang sumulat sa  mga sulat na naka­tatak sa mga tapyas.

 

17 Nang marinig ni Josue ang ingay ng sambayanang nagsisigawan, sinabi niya kay Moises: “May ingay ng digmaan sa kampo.” 18 Ngunit sumagot si Moises: “Hindi awit ng tagumpay o hiyaw ng pag­­kalupig kundi ingay ng kanta­han ang aking naririnig.”

 

19 Nang malapit na si Moises sa kam­po at nakita niya ang guya at ang sayawan, sumiklab ang kanyang galit at inihagis niya ang mga tapyas na bato na nasa kan­yang mga kamay, at nabasag ang mga iyon sa paanan ng bundok. 20 At kinuha niya ang guyang kanilang ginawa, sinunog ito sa apoy, pinulbos at isinaboy sa ibabaw ng tubig na ipina­inom sa mga Israelita.

 

21 Sinabi ni Moises kay Aaron: “Ano ba ang ginawa sa iyo ng bayang ito at di­nal­han mo sila ng napakabigat na kasa­la­nan?”

 

22 Sinabi ni Aaron: “Huwag sanang mag-apoy ang iyong galit, panginoon ko. Kilala mo ang bayang ito at alam mo kung gaano sila kasama. 23 Sinabi nila sa akin: Igawa mo kami ng mga diyos na mangu­nguna sa amin sapagkat hindi namin alam kung ano na ang nang­yari sa Moises na ito na naglabas sa amin mula sa Ehipto. 24 Kaya sinabi ko sa kanila na hu­barin ng bawat isa ang kanyang suot na ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga iyon, at inihagis ko naman sa apoy at ang gu­yang ito ang lumabas!”

 

25 Nakita ni Moises na nagwawala ang sambayanan dahil pinabayaan silang mag­wala ni Aaron, at ngayo’y nanga­nga­nib sila sa mga kaaway.

 

26 Kaya tumindig si Moises sa bu­ngad ng kampo at sumigaw: “Lumapit sa akin ang lahat ng para kay Yawe.” At nag­ka­tipon sa kanya ang buong tribu ng Levi.

 

27 At sinabi niya sa kanila: “Ito ang iniuutos ni Yaweng Diyos ng Israel: Isukbit ng bawat isa ang kanyang tabak. Mag­paroo’t parito kayo sa mag­ka­bilang pinto ng kampo at huwag mag-atubiling pa­tayin kahit na sariling kapa­tid, kaibigan at kamag-anak.”

 

28 Ginawa nga ng mga Levita ang ini­utos ni Moises, at mga tatlunlibong lalaki ang namatay nang araw na iyon.

 

29 At sinabi ni Moises: “Mula ngayo’y nakatalaga na kay Yawe ang inyong mga kamay sapagkat bawat isa sa inyo’y laban sa kanyang anak at kapa­tid. Dahil dito, pinagpapala kayo ni Yawe sa araw na ito.”

 

Namagitan si Moises para sa bayan

 

30 Kinabukasan, sinabi naman ni Moises sa sambayanan: “Napakabigat na kasalanan ang ginawa ninyo. Ngunit aakyat ako ngayon kay Yawe; makahingi sana ako ng kapa­tawaran para sa inyong kasalanan.”

 

31 Kaya bumalik si Moises kay Yawe, at sina­bi: “Ah, napakabigat na kasalanan ang ginawa ng bayang ito. Gumawa sila ng diyos na ginto para sa kanilang sarili. 32 Patawarin mo sana ngayon ang kanilang pagka­kasala… at kung hindi naman, burahin mo na ako sa aklat na sinulat mo.”

 

33 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Ang sinu­mang nagkasala sa akin ang siya kong buburahin sa aking aklat. 34 Humayo ka ngayon! Manguna ka sa bayan patungo sa lugar na sinabi ko, mangu­nguna sa iyo ang aking Anghel. Ngunit sa araw ng paghu­hukom, papapanagutin ko sila sa ka­nilang kasalanan.” 35 Kaya pinarusahan ni Yawe ang sambayanan sa pamamagitan ng salot da­hil sa guyang ginawa ni Aaron para sa kanila.

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 5, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: