Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 30

Ang insenso, ang tubig at ang mabangong langis

 

Gumawa ka ng altar na yari sa akasya, na pagsusunugan ng in­senso. Gawin mo itong parisukat na may dalawampung pulgada ang haba at lapad, at apatnapung pulgada ang taas, at may mga sungay. Babalutan mo ng lantay na ginto at lalagyan ng gilid na ginto ang mga paligid nito at mga sungay. Lagyan mo ng dala­wang gintong pulseras ang ilalim ng magkabilang gilid bilang suutan ng mga pampasan sa altar. Gawin mong yari sa akasya ang mga pampasan at balutan ng ginto ang mga ito. Ilalagay mo naman ang altar sa harap ng kurtinang naka­takip sa Kaban ng Tipan at sa Lugar ng Pagpapatawad kung saan ako naki­kipag-usap sa iyo.

 

Susunugin ni Aaron sa altar na ito ang ma­­bangong insenso tuwing maghahanda siya ng mga ilawan sa umaga, at kapag ibinabalik niya ang mga ilawan sa dapit­hapon. Kayat ga­gawin ng lahat mong salin­lahi ang pang­ha­bampanahong alay na ito ng insenso sa harap ni Yawe. Hindi ka mag-aalay ng di sag­radong in­senso sa altar o ng hayop o butil, o magbu­bu­hos kaya ng alay na alak sa altar na ito.

 

10 Gagawin ni Aaron taun-taon ang pagba­bayad sa mga kasalanan at lalagyan niya ng dugo ng hayop na bayad sa mga kasalanan ang sungay ng altar. At gagawin mo rin ito sa lahat ng sali’t salinlahi. Ganap na banal ang seremon­yang ito sa paningin ni Yawe.”

 

11 Sinabi ni Yawe kay Moises: 12 “Pagkuha mo ng senso para ilista ang sambayanang Is­rael, magbabayad kay Yawe ang bawat isa ng pan­tubos sa kanyang buhay upang walang du­mating na salot sa kanila habang sila’y nagpa­palista. 13 Ang bawat magpa­palista ay magbabayad ng kalahating siklo ayon sa timbangan ng templo; ito ang abuloy para kay Yawe. 14 Mag­­papalista ang may dalawampung taong gulang na o higit pa at babayaran niya ang abu­loy para kay Yawe. 15 Hindi magbibigay ng mas marami ang mayaman at hindi rin naman mag­bibigay ng mas kaunti ang dukha sa pagba­bayad nila ng pantubos sa kanilang buhay. 16 Ga­­gamitin mo ang perang itong bigay ng sambayanang Israel para sa pagpapaayos ng Toldang Tagpuan. Ipaaalala kay Yawe ng halagang pantubos ang mga anak ng Israel.”

 

17 Sinabi pa ni Yawe kay Moises: 18 “Gu­ma­­­wa ka rin ng isang plangganang tanso na may patungan para sa paghuhugas. Ilalagay mo ito sa pagitan ng Toldang Tag­puan at ng altar, at lalagyan mo ito ng tubig. 19 Dito naghuhugas ng kanilang mga kamay at paa si Aaron at ang kanyang mga anak. 20 Maghuhugas sila bago pumasok sa Tol­dang Tagpuan kung hindi’y ma­mamatay sila. At kung lalapit sila sa altar para mag­lingkod at magsunog ng handog kay Yawe, 21 maghuhugas din sila ng mga kamay at paa, kung hindi’y mamamatay sila. Pangha­bampanahong kautusan ito para sa kanila, kay Aaron at sa kanyang mga inapo sa lahat ng salinlahi.”

 

22 Sinabi pa ni Yawe kay Moises: 23 “Kumu­­ha ng mga piling pabango – labin­dalawang libra ng tunaw na mira, anim na librang mabangong kanela, anim na librang maba­ngong tambo 24 at labin­dalawang librang kasia (na tinimbang na lahat ayon sa timba­ngan ng templo) at isang galon ng langis ng olibo. 25 Gayon mo gagawin ang sagradong pabango, na karapat-dapat na pabango at gawa ng isang tunay na tagatimpla. Ito ang magiging langis para sa banal na pagpa­pahid. 26 Ito ang gagamitin mong pampahid sa Toldang Tagpuan at sa Kaban ng Tipan, 27 sa mesa at lahat ng kasangkapan nito, sa ilawan at lahat ng gamit nito, sa altar ng insenso, 28 sa altar ng sinunog na handog at lahat ng kasang­kapan nito, at sa planggana at patungan nito. 29 Itata­laga mo ang mga ito kayat magi­ging tunay na banal ang mga ito at ang anumang madikit sa mga ito. 30 Papahiran mo ng langis si Aaron at ang kanyang mga anak, at itatalaga sila bilang mga paring maglilingkod sa akin. 31 At sabihin mo sa mga Israelita: Ito ang langis ng pag­ta­talaga para sa lahat ng salinlahi. 32 Hu­wag itong ibubuhos sa mga katawan ng mga karaniwang tao, at huwag gagawa ng iba pang langis na ganito rin ang timpla. Banal na bagay ito kayat ituring itong banal. 33 Sinumang gu­mawa ng tulad nito o guma­mit nito sa karaniwang tao’y hindi na mabubuhay sa piling ng kanyang bayan.”

 

34 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Kumuha ka ng magkakasindaming mababangong rekadong resina, espino, galbano, mabangong reka­do at purong kamanyang, 35 at gaya ng gu­ma­gawa ng pabango, gumawa ka ng insensong inasinan, dalisay at banal. 36 Durugin mo’t pulbusin ang isang bahagi nito, at lagyan ng kaunti ang harap ng Kaban ng Tipan sa Toldang Tagpuan kung saan ako nakikipagtagpo sa iyo. Ituring mo itong banal. 37 Huwag gagawa ang sinuman ng insensong tulad nito para sa kanyang sarili. Ituring mo itong banal at para lamang kay Yawe. 38 Sinumang gumawa ng pabangong tulad nito’y di na mabubuhay sa kanyang bayan.”

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: