Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 29

Ang pagtatalaga sa mga pari

 

    1 Ito ang seremonyang gagawin mo sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak bilang mga paring maglilingkod sa akin. Pipili ka ng batang toro at dalawang kam­bing na lalaki na walang kapintasan. Ga­gawa ka ng tinapay na walang lebadura at may halong langis, at biskwit na walang lebadura at pina­hiran ng langis; magagawa mo ang mga ito mula sa pinong harina. 3 Ilagay mo ang lahat ng ito sa isang basket na iaalay mo kasama ng batang toro at dalawang lalaking kambing.

 

At pagkahatid mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki sa bungad ng Toldang Tag­puan pagkapaligo nila, ku­kunin mo ang tunika, ang damit na pang-ibabaw sa efod, ang efod at ang eskapularyo, at ang may burdang sinturon at isusuot mo ang mga ito kay Aaron. Ilalagay mo ang turban sa kanyang ulo at ita­tali rito ang sagradong metal. Kukunin mo ang langis ng pagtatalaga at ibubuhos ito sa kanyang ulo.

 

Palalapitin mo naman pagkatapos ang kan­yang mga anak at bibihisan din sila ng tunika. Sisinturunan mo ang kanilang mga baywang at lalagyan ng turban ang kanilang mga ulo. At sa pagtatalaga mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, mapapasakanila ang pagkapari mag­pakailanman.

 

10 At saka mo dadalhin ang toro sa harap ng Toldang Tagpuan at ipapatong naman ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang kamay sa ulo nito. 11 Papatayin mo ang toro sa harap ni Yawe sa may pintuan ng Toldang Tagpuan. 12 Ku­kuha ka ng kaunting dugo nito sa iyong daliri at ipapahid sa mga sungay ng altar. I­bu­buhos mo pagkatapos ang tirang dugo sa pa­anan ng altar. 13 At kukunin mo ang lahat ng tabang nakabalot sa mga laman-loob, ang ta­bang nakabalot sa atay, ang dalawang bato at ang taba ng mga ito, at susunugin mong la­hat sa altar. 14 Susunugin mo naman sa labas ng kampo ang karne ng toro at ang balat niyon at mga bituka, sapagkat hain ito para sa kasa­lanan.

 

15 Kukunin mo ang isa sa mga lalaking kam­bing at ipapatong ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo nito. 16 Ka­katayin mo ang lalaking tupa, kukunin ang dugo nito at ibubuhos sa lahat ng gilid ng altar. 17 Pagparti-partihin mo ang lalaking tupa, at hugasan ang mga laman-loob at pata, at ilagay ang mga ito sa ibabaw ng ulo at iba pang bahagi. 18 Sunugin mo pagkatapos ang buong kambing sa altar. Ito ang susunuging handog na kalugud-lugod kay Yawe.

 

19 At kukunin mo ang isa pang lalaking tupa. Ipapatong ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo nito. 20 Kaka­tayin mo ang lalaking tupa, kukuha ng kaun­ting dugo nito at ipapahid sa dulo ng kanang tainga ni Aaron at ng kanyang mga anak, sa hinlalaki ng kanilang kanang kamay at kanang paa. Ibuhos mo rin ang natirang dugo sa paligid ng altar. 21 Kukuha ka ng kaunti sa natitira pang dugo sa altar, at ka­sa­ma ng langis sa pagtatalaga ay wiwisikan mo nito si Aaron at ang kan­yang mga damit at ang kanyang mga anak at ang kanilang mga damit, upang siya at ang kanyang mga damit at ang kanyang mga anak at ang kanilang mga damit ay maitalaga kay Yawe.

 

22 Kunin mo ang matatabang bahagi nito – ang buntot, ang tabang nakabalot sa mga laman-loob, ang taba sa ibabaw ng atay; ang dalawang bato at ang taba ng mga ito, pati ang kanang hita – ito ang lalaking kambing para sa pagtatalaga. 23 Kukuha ka pa rin ng tinapay, bibingkang nilutong may langis at biskwit mula sa basket ng mga tinapay na walang pampaalsa na inihain sa harap ni Yawe, 24 at ilalagay mo ang lahat sa mga kamay ni Aaron at ng kanyang mga anak upang ihandog na pain­dayog kay Yawe. 25 Kunin mo uli ang lahat ng ito at sunugin sa ibabaw ng sinunog na handog sa altar bilang mabangong sinunog na handog kay Yawe.

 

26 Kukunin mo ang dibdib ng lalaking tupa at paindayog na iaalay kay Yawe, at magiging ba­hagi mo sa pag-aalay. 27 At saka mo itatalaga ang dibdib na inialay at ang hitang ini­indayog – ang dibdib ng lalaking kambing na para sa pagtatalaga ni Aaron at ng kanyang mga anak. 28 Habang panahong karapatan ni Aaron at ng kanyang mga anak na tanggapin ang mga ba­haging ito mula sa mga Israelita; ito ang baha­ging ibinukod ng mga Israelita mula sa kanilang handog sa mabuting pagsasama na bahaging para kay Yawe.

 

29 Ipapasa ni Aaron ang mga sagradong da­mit sa kanyang mga anak at isusuot nila ang mga ito sa pagbubuhos ng langis at pagtatalaga. 30 Pitong araw na isusuot ang mga ito ng mga anak ni Aaron na hahalili sa kanya sa pagkapari at papasok sa Toldang Tagpuan para maglingkod sa banal na lugar.

 

31 Kukunin mo ang lalaking tupa ng pagtatalaga at lulutuin ang karne nito sa isang banal na lugar. 32 Sa pintuan ng Toldang Tag­puan ka­ka­nin ni Aaron at ng kanyang mga anak ang karne ng tupa at ang tinapay na nasa basket. 33 Kaka­nin nila ang lahat ng alay sa pagba­bayad-sala na ginamit sa kanilang pagtatalaga o ordinasyon. Banal ang mga ito kayat walang karaniwang tao ang kakain ng mga ito. 34 Kung may matitira man sa karne ng kambing ng pagtatalaga o sa tinapay, susunugin ito kinabukasan. Hindi ito kakanin sapagkat banal ito. 35 Gagawin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak ang mga iniutos ko sa iyo – pitong araw silang oordinahan.

 

36 Sa pagtatalaga mo sa altar, araw-araw kang mag-aalay ng toro bilang hain para sa ka­salanan; sa gayon mo inihihingi ng tawad sa altar para maitalaga iyon, at saka mo iyon pa­­­pahiran at magiging banal. 37 Pitong araw mong gagawin ang pagtatalaga sa altar. Kayat magi­ging ganap na banal ito, at magiging banal ang anumang ilagay dito.

 

38 Araw-araw kang mag-aalay sa altar ng da­lawang korderong tig-isang taong gulang. 39 Iaalay mo ang isang kordero sa umaga, at ang isa pa sa dapithapon. 40 Kasama ng unang kordero, mag-aalay ka ng dalawang librang pinong harina na inihalo sa anim na litrong purong langis, at ng anim na litrong alak.

 

41 Sa dapithapon mo naman iaalay ang isa pang kordero kasama ng harina, langis ng olibo at alak na sindami ng sa umaga. Ito ang handog na pinadaan sa apoy at may bangong kalugud-lugod kay Yawe. 42 Ito ang panghabampana­hong sinunog na handog ng mga salinlahi sa harap ni Yawe sa pintuan ng Toldang Tag­puan.

 

43 Sa lugar na iyon ko kayo kakatagpuin at kakausapin naman kita. Doon ko kakatag­puin ang sambayanan ng Israel, at ang lugar na iyon ay magiging banal sa aking Luwal­hati.

44 Gagawin ko ngang banal ang Toldang Tag­puan at ang altar, at si Aaron at ang kanyang mga anak upang sila’y maging mga pa­ring maglilingkod sa akin. 45 Mananatili akong ka­sama ng sambayanan ng Israel, at ako ang ka­nilang magiging Diyos. 46 Kayat malalaman nilang akong kanilang Diyos ang naglabas sa kanila mula sa lupain ng Ehipto para manahan sa kanilang piling. Ako ang kanilang Diyos

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: