Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 28

Ang mga damit ng mga pari

 

   1 Ibukod mo mula sa mga Israelita ang kapatid mong si Aaron at ang kanyang mga anak: sina Aaron, Nadab at Abihu, Eleazar at Itamar upang maging pari ko.

 

Magpagawa ka ng mga sagradong damit para sa iyong kapatid na si Aaron upang maging kagalang-galang siya at marangal. Iutos mo sa mga magagaling na mana­nahing pinuspos ko ng diwa ng katalinuhan na gumawa ng mga damit para kay Aaron para sa pagtatalaga sa kanya bilang aking pari. Ito ang mga damit na gagawin nila: damit pandibdib, efod, damit pang-ibabaw, burdadong tunika, turban at sinturon. Isusuot ng iyong kapatid na si Aaron at ng kanyang mga anak na mga pari ko ang mga sagra­dong damit na ito. Gagamit ka ng ginto, lanang asul-purpura at pula at hinabing linen para sa mga damit na ito.

 

Gawing maganda ang efod na yari sa ginto, telang asul-purpura at pula at hinabing mamahaling linen. Lalagyan ito ng dala­wang sintas para sa balikat upang pagkabitin ang harap at likod nito. Gagawing kasama at katulad ng efod ang hinabing pamigkis nito na yari rin sa gintong sinulid, telang asul-purpura at pula, at hinabing pinong linen. At kukuha ka ng dalawang mamahaling batong onix at iukit mo sa mga ito ang mga pangalan ng mga anak ng Israel, 10 tig-anim na panga­lan sa bawat bato, ayon sa ayos ng kapa­nganakan. 11 Gaya ng pag-­ukit sa mga batong pantatak, iukit mo sa dalawang bato ang mga pangalan ng mga anak ng Israel, at ilagay mo ang mga bato sa enggasteng ginto. 12 Ikabit mo sa mga tirante ng efod ang dalawang bato sa pag-alaala sa mga anak ng Israel. Dadalhin ni Aaron sa kanyang mga balikat ang kanilang mga pangalan para ma­alaala sila ni Yawe. 13 Gagawa ka rin ng mga gintong enggaste 14 at ng dalawang tanikalang ginto na itinirintas, at ikakabit mo ito sa mga enggaste.

 

15 Gumawa ka rin at magpaburda ng eskapularyong panghatol gaya ng pagkagawa sa efod. Gawin mo ito na yari sa ginto, telang asul-pur­pura at pula at hinabing pinong linen. 16 Ga­ga­win mo itong pinagtaklob na parisukat na may siyam na pulgada ang lapad. 17 Lalagyan mo ito ng apat na hanay ng mga batong-hiyas: rubi, topasyo at karbusyo para sa unang hanay; 18 esme­ralda, sapiro at brilyante para sa panga­lawang hanay; 19 haspe, rubi at amatista para sa pangatlong hanay; 20 at berilo, krisolito at onix para sa pang-apat. Ilalagay ang mga ito sa mga enggasteng ginto. 21 Labindalawang la­hat ang mga bato taglay ang labin­dalawang pa­ngalan ng mga anak ng Israel. Iuukit na parang tatak sa mga bato ang labindalawang pangalan ng la­bindalawang tribu; tig-isang pa­ngalan sa ba­wat bato.

 

22 Para naman sa damit panghatol, gagawa ka ng mga tanikalang ginto na itinirintas, 23 at dalawa pang gintong bilog na kawit na ilalagay sa dalawang sulok sa itaas ng damit-panghatol. 24 Itatali mo ang dalawang gintong tanikala sa dalawang bilog na kawit na nakakabit sa mga sulok ng eskapularyong panghatol. 25 Ang kabilang dulo ng mga tanikalang lubid nama’y ika­­kabit mo sa dalawang enggaste para maika­bit ang mga ito sa tiranteng nasa harapan ng efod.

 

26 Gumawa ka rin ng dalawang gintong bilog na kawit at ilagay ang mga ito sa dalawang sulok sa ibaba ng eskapularyo, sa tupi nito sa loob na malapit sa efod. 27 Ga­gawa ka ng da­lawa pang bilog na kawit na ginto at ilalagay ang mga ito sa harap ng efod, sa may ibaba ng dalawang tirante nito na malapit sa tupi, at sa ibabaw ng hinabing sinturon ng efod. 28 Itatali mo sa sintas na kulay asul-purpura ang mga bi­log na kawit ng eska­pularyo sa bilog na kawit ng efod para manatili ang eskapularyo sa iba­baw ng hina­bing sinturon at hindi ito maalis sa efod.

 

29 Kayat tuwing papasok sa banal na lugar si Aaron, isusuot niya ang damit-pandibdib o ang panghatol, dala ang mga pangalan ng mga anak ni Israel sa kanyang dibdib upang lagi silang maalaala ni Yawe.

 

30 Ilalagay mo rin sa eskapularyo ng pag­hatol ang Urim at Tumim na gagamitin ni Aaron sa pagpapasya niya para sa mga Israelita. Da­dal­hin din ni Aaron ang mga ito sa kanyang dibdib sa pagharap niya kay Yawe.

 

31 Gawin mong kulay asul-purpura ang pang-ibabaw sa efod. 32 Lagyan mo ito sa gitna ng bu­tas na suutan ng ulo; gagawin ang butas sa paghabi tulad sa kuwelyo ng isang kamisadentro para hindi ito mapunit. 33 Gaga­wa ka ng mga bilog na palamuti na yari sa lanang asul-purpura at pula, at hinabing pinong linen sa laylayan ng balabal ng efod, 34 at lalagyan mo ng mga kam­pa­nilya ang pagitan ng mga ito. Ilalagay na magkakasalit ang mga gintong kampa­nilya at bilog na palamuti sa paligid ng lay­layan ng ba­labal.

 

35 Isusuot ito ni Aaron tuwing magli­lingkod siya sa Diyos, kayat maririnig ang kuliling ng mga kampanilya tuwing papasok siya sa banal na lugar sa harap ni Yawe o kung luma­labas siya rito. Kung hindi’y mama­matay siya.

 

36 Gumawa ka ng isang kapirasong metal na yari sa lantay na ginto at iukit mo rito ang: ‘Itinalaga kay Yawe’. 37 Itatali mo ito ng isang laso na asul-purpura sa harap ng turban. 38 Ilalagay ito ni Aaron sa kanyang noo; kayat siya mismo ang mananagot sa mga banal na handog na iaalay ng mga Israelita kay Yawe. Laging isusuot ni Aaron ang metal na ito sa kanyang noo upang makamit niya ang kagandahang-loob ni Yawe para sa mga Israelita.

 

39 Humabi ka rin ng tunikang linen at turbang linen at ng sinturon, na magaling ang pagka­gawa.

 

40 Gagawa ka ng damit at sinturon at turban para sa mga anak ni Aaron upang sila’y maging kagalang-galang at marangal.

 

41 Ikaw ang magbibihis sa iyong kapatid na si Aaron at sa kanyang mga anak. At papahiran mo sila ng langis at itatalaga, at ilalaan silang maglingkod sa akin bilang mga pari. 42 Magpapagawa ka ng mga karson­silyong linen para sa kanila upang takpan ang kanilang baywang hanggang hita. 43 Isusuot ni Aaron at ng kanyang mga anak ang mga ito sa pagpasok nila sa Toldang Tagpuan at sa paglapit nila sa altar para maglingkod sa banal na lugar. Kung hindi’y magkakaroon sila ng pagkasala at mamamatay. Batas ito magpasawalang hanggan para kay Aaron at sa lahat niyang inapo.

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: