Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 26

Ang Tirahan

 

Gawin mo mula sa sampung tela ng hinabing pinong linen na kulay asul-purpura at pula ang banal na Tirahan. Paburdahan mo ng mga kerubim ang mga telang ito ng linen. Pare-parehong apatnapung talampakan ang haba at anim na talampakan ang luwang ng bawat tela; iisa lamang ang sukat ng lahat ng tela. Tatahiin at pagka­kabit-kabitin ang limang tela at ganoon din ang gagawin sa lima pa. Kakabitan mo ng sintas na biyoleta ang gilid ng huling piraso sa unang lima at gayundin ang gagawin mo sa gilid ng huling piraso ng isa pa. Limam­pung sintas ang ilalagay mo sa unang piraso at gayundin naman sa ikalawa. Saka ka gagawa ng limampung gintong kawit para pag­kabitin ang dalawang telang linen. Sa ganito mabubuo ang banal na Tirahan.

 

Gagawa ka ng mga tela sa hinabing bala­hibo ng kambing para maging takip sa Tirahan. Ga­gawa ka ng labing-isang tela. Apatnapu’t tatlong talampakan ang haba at anim na talam­pa­kan ang luwang ng bawat tela; pare-pareho ng sukat ang lahat ng tela. Pagkakabit-kabitin mo ang limang tela para maging isang piraso at gagawin ding isa pang piraso ang nalalabing anim na tela. Itutupi ang ikaanim sa harapan ng Tirahan. 10 Kabi­tan mo ng limam­pung sintas ang gilid ng huling tela sa unang lima at ganoon din ang gawin mo sa gilid ng huling piraso sa anim na magkakasama. 11 Gagawa ka ng limam­­­pung kawit na tanso at isusuot ang mga ito sa mga sintas para pag­kabitin ang dalawang piraso at gawin itong toldang pantakip sa Tirahan.

 

12 Isang bahagi ang iiwan sa anim na mag­ka­kasama; lalaylay ito sa likod ng Tirahan. 13 Ang sobrang ito ang magiging takip sa Tirahan.

 

14 Gagawa ka pa ng ibang takip para sa banal na Tirahan: isang yari sa pulang katad ng toro, at sa ibabaw nito’y may isa pang takip na yari sa malambot na katad.

 

15 Gagawa ka ng mga tablang yari sa akasya, at itatayo mo ang mga ito sa Tira­han. 16 Bawat isa’y labinlimang talampakan ang haba at da­lawampu’t pitong pulgada naman ang lapad. 17 May dalawang nakausli sa bawat isa kung saan ikakabit ang isa pang tablang kasunod, at ganito nga ang gagawin mo para sa lahat ng tabla ng Tirahan. 18 Dalawampung tabla ang ilalagay mo sa dakong timog ng Tirahan. 19 At gagawa ka ng apatnapung paang pilak para sa dala­wampung tabla: dalawang paa para sa dalawang nakausli sa bawat tabla. 20 Para sa kabilang dako naman ng Tirahan, sa hilaga, mag­­lagay ka rin ng dalawampung tabla 21 na na­katayo sa apatnapung paang pilak, dalawang paa sa bawat tabla. 22  Para naman sa likuran ng Tirahan, sa dakong kanluran, guma­wa ka ng anim na tabla, 23 at dalawa pang tabla para sa mga panulukan sa likod ng Tirahan. 24 Pagka­kabitin ang mga ito sa ibaba at itaas, sa unang bilog na kawit, at gayundin ang gagawin sa da­lawang tabla ng dalawang panulukan. 25 Ka­yat magkakaroon ng walong tabla at la­bing-anim na paang pilak; dalawang paa sa ilalim ng unang tabla at gayundin sa iba pa.

 

26 Gagawa ka rin ng limang pahalang na ka­hoy ng akasya para pagdugtungin ang mga tabla sa isang tabi ng Tirahan, 27 at lima pang  pahalang para naman sa mga tabla sa kabilang tabi ng Tirahan. 28 Lalagos ang mga pahalang sa gitna ng mga tabla, sa mag­kabilang dulo. 29 Ba­balutin ng ginto ang mga tabla, at lalagyan ng gintong pulseras na suutan ng mga pahalang na nababalot din ng ginto.

 

30 Ganito mo gagawin ang banal na Tirahan ayon sa planong ipinakita ko sa iyo sa bundok.

 

31 Gagawa ka ng kurtinang yari sa lineng asul-purpura at pula, at lanang matingkad na pula, at hinabing pinong linen, at pabuburdahan mo ito ng kerubim. 32 Isasabit mo ito sa apat na haliging akasya na nakatayo sa apat na paang pilak at binalutan ng ginto at nilagyan ng gintong pulseras. 33 Isasabit mo ang kurtina sa mga ka­wit at sa likuran nito mo ilalagay ang Kaban ng Pahayag, at ang kurtina ang maghi­hiwalay ng Banal na Lugar mula sa Kabanal-banalan.

 

34 Ilalagay mo ang Lugar ng Pagpapa­tawad sa ibabaw ng Kaban na nasa loob ng Kabanal-banalan.

 

35 Sa labas ng kurtina, ilalagay mo naman ang mesa sa gawing hilaga ng Tirahan at ang kandelabra sa gawing timog sa tapat ng mesa.

 

36 Para sa pintuan ng Tirahan, gagawa ka ng kurtinang yari sa lanang asul-purpura at pula, at hinabing linen, na gawa ng isang magaling na burdadora. 37 Gagawa ka sa kurtinang iyon ng limang haliging akasya na balot ng ginto at may mga kawit na ginto at may limang paang tanso.

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: