Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 24

At sinabi niya kay Moises: “Umakyat ka kay Yawe, ikaw at sina Aaron, Nadab at Abihu, kasama ang pitumpu sa mga matatanda ng Israel, at sasamba sila mula sa malayo. Si Moises lamang ang lalapit kay Yawe, at hindi ang iba, at hindi rin aakyat ang bayan kasama niya.”

 

Pagtatapos ng Tipan

 

 3 Dumating si Moises at sinabi sa sambayanan ang lahat ng salita ni Yawe at lahat ng batas nito. Sumagot sa iisang tinig ang buong bayan: “Gaga­win namin ang lahat ng sinabi ni Yawe!”

 

4 Isinulat ni Moises ang lahat ng salita ni Yawe. At kinabukasan, maaga siyang gumising, at gumawa ng isang altar sa paanan ng bundok at ng labin­dalawang batong nakatayo para sa labin­­dalawang tribu ng Israel.

 

5 At inutusan niya ang ilang kabata­ang lalaking Israelita na mag-alay kay Yawe ng mga sinunog na handog at ng mga ba­tang toro bilang hain sa mabuting pag­sasamahan.

 

6 Kinuha ni Moises ang kalahati sa dugo at inilagay sa mga planggana, at iwinisik naman sa altar ang kalahati.

 

At kinuha niya ang Aklat ng Pakiki­pagtipan, at binasa sa harap ng samba­yanan. Sinabi nila: “Gagawin namin at susundin ang lahat ng sinabi ni Yawe.”

 

At kinuha ni Moises ang dugo at iwi­­nisik ito sa sambayanan, habang sina­sabi: “Narito ang dugo ng paki­kipag­­tipang ginawa ni Yawe sa inyo ayon sa lahat ng salitang ito.”

 

9 At umakyat si Moises kasama sina Aaron, Nadab, Abihu at ang pitum­pung matatanda ng Israel. 10 At nakita nila ang Diyos ng Israel. Nasa ilalim ng kan­yang mga paa ang parang baldo­sang sapiro, sindalisay mismo ng langit. 11 Ngu­­nit hindi niya iniunat ang kanyang kamay laban sa mga hinirang na ito sa mga anak ng Israel; nakita nila ang Diyos, at kumain sila at uminom.

 

Ibinigay kay Moises ang Batas

 

12 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Umak­­­yat ka rito sa akin sa bundok at tumigil dito. Ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng bato, ang Aral at Utos na isinulat ko upang turuan sila.”

 

13 Kaya umalis si Moises at ang kanyang ayudanteng si Josue, at bago umak­yat sa Diyos, 14 sinabi ni Moises sa mga matatanda: “Maghintay kayo rito hang­gang sa aming pagbabalik. Kasa­ma ninyo sina Aaron at Hur, sa kanila dumulog ang sinumang may problema.”

 

15 Nang umakyat si Moises sa bundok,                    tinakpan iyon ng ulap. 16 Bumaba ang Luwalhati ni Yawe sa Bundok Sinai, at binalot ng ulap ang bundok sa loob ng anim ng araw. At sa ikapitong araw, tinawag niya si Moises mula sa gitna ng ulap.

 

17 Napakitang parang naglalagablab na apoy sa tuktok ng bundok ang Luwalhati ni Yawe sa paningin ng mga Israelita.

 

18 At pumasok sa ulap si Moises at umak­yat sa bundok.

 

Apatnapung araw at apatnapung gabi si Moises sa bundok.

 

 

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: