Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 23

Huwag kang gagawa ng maling pahayag, ni tutulungan ang ma­sama sa pagiging saksi ng karaha­san.

 

2 Huwag kang susunod sa nakara­ra­mi sa paggawa ng masama o kung bi­na­­ba­luk­tot nila ang katarungan sa isang usa­pin. Huwag mong kikilingan ang si­nu­man, maging ang dukha.

 

4 Kung makita mo ang nawawalang baka o asno ng iyong kaaway, ihatid mo iyon sa kanya.

 

5 Kung makita mong nabubuwal sa bi­gat ng dala ang asno ng namumuhi sa iyo, huwag mong lampasan iyon, sa ha­lip ay tulungan mo siya.

 

6 Huwag mong ipagkait ang kataru­ngan sa sinumang dukha sa kanyang usapin.

 

7 Lumayo ka sa kasinungalingan.

 

Huwag mong patayin ang walang gina­wang mali o ang matuwid, sapagkat hindi ko patatawarin ang masama.

 

Huwag kang tatanggap ng lagay, sa­pagkat binubulag ng suhol ang mali­naw na paningin at binabaluktot ang mga sa­lita ng matuwid.

 

9 Huwag ninyong apihin ang dayu­han; alam na ninyo kung paano maging da­­­yu­han, sapagkat naging dayuhan kayo sa Ehipto.

 

10 Anim na taon kang maghahasik sa iyong bukirin at mag-aani ng bunga, 11 ngunit pagpapahingahin mo ang lupa at huwag tataniman sa ikapitong taon. Kayat ma­kakain ng dukha ang anumang ibubunga nito, at makakain naman ng mababangis na hayop ang kanilang iiwan. Ga­yon din ang gagawin mo sa iyong ubasan at sa taniman ng olibo.

 

12 Anim na araw kang magtatrabaho, ngunit magpapahinga ka sa ikapito upang makapag­pahinga rin ang iyong baka at asno, at maginhawahan ang anak ng iyong aliping babae, pati na ang dayuhan.

 

13 Sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko at huwag tumawag sa ibang mga diyos, ni hindi dapat marinig ang kanilang mga pangalan sa inyong mga labi.

 

14 Tatlong beses kang magpipiyesta sa aking karangalan sa loob ng isang taon.

 

15 Ipagdiwang mo ang Piyesta ng Tinapay na Walang Lebadura tulad ng iniutos ko. Tinapay na walang lebadura ang kakanin mo sa loob ng pitong araw sa takdang panahon sa buwan ng Abib, sapagkat noon ka lumabas mula sa Ehipto. At walang haharap sa akin nang walang dala.

 

16 At ang Piyesta ng Pag-aani, sa mga unang bunga ng iyong pagod, sa paghahasik mo sa iyong bukirin.

 

At ang Piyesta ng Pamimitas sa pagta­tapos ng taon, sa pagtitipon mo sa mga bunga ng mga bukirin.

 

17 Tatlong beses sa santaon na haharap kay Yawe ang buo mong kalalakihan.

 

18 Hindi mo dapat samahan ng tinapay na may lebadura ang aking sakripisyo ng dugo, o ititira hanggang kinaumagahan ang taba ng pagpipiyesta sa akin.

 

19 Dalhin mo sa bahay ni Yaweng iyong Diyos ang pinakauna sa mga unang bunga ng iyong lupa.

 

Huwag mong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng ina nito.

 

 20 Tingnan mo, nagsusugo ako ng Anghel na mauuna sa iyo, para pangalagaan ka sa daan at ihatid ka sa lugar na aking inihanda. 21 Mag-ingat ka sa harap niya at makinig sa kanya; huwag mo siyang paghihimagsikan sapagkat hindi niya palalampasin ang iyong maling gawa, dahil sumasakanya ang aking pangalan.

 

22 Kung pakikinggan mo siyang ma­buti at gagawin ang lahat ng sinasabi ko, magiging kaaway ako ng iyong mga ka­away at kalaban ng iyong mga kalaban. 23 Mangunguna sa iyo ang aking Anghel at ihahatid ka sa lupain ng mga Amorreo, Heteo, Pereceo, Ka­na­neo, Heveo, Yebu­seo – pupuksain ko silang lahat.

 

24 Huwag kang yuyuko sa harap ng kani­lang mga diyos o maglilingkod sa ka­nila o tutularan ang kanilang mga kauga­lian; sa halip ay lubusan mo silang puk­sain at durugin ang kanilang mga sagra­dong bato.

 

25 Kung paglilingkuran ninyo si Yaweng Diyos ninyo, babasbasan niya ang iyong tinapay at tubig – at ilalayo kita sa karam­daman.

 

26 Walang makukunan o magiging baog sa iyong lupain. Pararamihin ko ang iyong mga araw.

 

27 Maghahasik ako ng takot sa harap mo, at lilituhin ko ang lahat ng bayang pu­puntahan mo; patatalikurin ko’t patatakbuhin ang lahat mong kaaway.

 

28 Magpapauna ako ng mga bubuyog sa iyo para itaboy sa harap mo ang mga Heveo, Kananeo at Heteo. 29 Hindi ko sila palalayasin sa loob ng isang taon lamang, kung hindi’y magi­ging disyerto ang lupain at dadami ang maba­bangis na hayop at pipinsalain ka. 30 Unti-unti ko silang palalayasin hanggang dumami ka at maangkin ang lupain.

 

31 Itatakda ko ang iyong mga hangganan mula sa Dagat ng Mga Tambo hanggang sa dagat ng mga Pilisteo (Mediterraneo), at mula sa Disyerto hanggang sa Ilog Eufrates; sapag­kat ibibigay ko sa iyong mga kamay ang mga nasa lupain at palalayasin ko sila sa harap mo.

 

32 Huwag kang makikipagtipan sa kanila o sa kanilang mga diyos. 33 Hindi sila titira sa iyong lupain, kung hindi’y ibubulid ka nila sa pag­ka­kasala sa akin sa paglilingkod sa kanilang mga diyos. Tiyak na magiging bitag iyan sa iyo.

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: