Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 22

Kung mahuli ang isang magnanakaw na nanloloob sa isang bahay, at siya ay hinampas at namatay, walang pana­nagutan ang nakamatay sa kanya. Ngunit mananagot na ang nakamatay kung nangyari ito pagkasikat ng araw. Kailangang bayaran ng magnanakaw ang lahat niyang ninakaw. Kung walang-wala naman siya, ipagbibili siya para sa kanyang ni­nakaw. Kung matagpuang buhay sa kanyang pag-iingat ang kanyang ninakaw, maging baka, asno o tupa, magbabayad siya ng doble.

 

Kung ipastol ng isang tao ang kanyang mga alagang hayop, at pinabayaang gumala at manginain sa bukid o ubasan ng iba, babayaran niya iyon ng pinakamainam na ani mula sa kanyang bukid at ubasan.

 

Kung nagkasunog at kumalat ang apoy sa dawagan, at nasunog nito ang mga butil na nakabunton o tumutubo roon o ang buong bu­ki­­rin, magbabayad ang nagsindi ng apoy.

 

Kung ang isang tao ay nagpatago sa iba ng salapi o anumang bagay para ingatan, at iyon ay nanakaw, magbabayad nang doble ang mag­­­na­nakaw kung mahuhuli. Kung hindi na­man mahuli ang magnanakaw, ang may-ari ng bahay ay manunumpa sa harap ng mga hukom na hindi siya ang nagnakaw sa ari-arian ng kanyang kapwa.

 

Anumang usapin tungkol sa tunay na pagmamay-ari ng baka, asno, tupa o damit o anu­mang bagay na nawala ay kailangang iharap sa mga hukom. Sinumang mapatu­nayan ng mga hukom na wala sa katwiran ay magbabayad nang doble sa kanyang kapwa.

 

Kung ipinagkatiwala ng isang tao sa kanyang kapwa ang kanyang asno, baka, tupa o anumang hayop, at ang hayop ay namatay o napinsalaan o may humuli nang walang naka­ka­kita, 10 manunumpa sa harap ni Yawe ang pi­nag­­iwanan na hindi niya ninakaw ang ari-arian ng kanyang kapwa. Tatanggapin ng may-ari ng hayop ang patotoo, at wala namang ka­ila­ngang isauli ang isa. 11 Ngunit kung ninakaw sa kanya ang hayop, kaila­ngang ibalik niya iyon. 12 Kung ang hayop ay nilapa ng mabangis na hayop, ihaharap niya ang nalabi bilang ebidensiya, ngunit hindi niya kailangang magbayad.

 

13 Kung nanghiram ang isang tao ng hayop sa kanyang kapwa at ang hayop ay napinsala o namatay nang wala ang may-ari, kailangang bayaran iyon ng nanghiram. 14 Ngunit kung naroon naman ang may-ari, hindi kailangang magbayad ang nanghiram.

 

15 Kung akitin ng isang lalaki ang isang dalagang wala pang katipan at sumiping sa kanya, babayaran niya ito ng dote at pakakasalan. 16 Kung tumanggi naman ang ama ng dalaga na ibigay ito sa kanya, baba­yaran pa rin niya ang halagang katumbas ng dote sa isang ikakasal na dalaga.

 

17 Patayin ang mangkukulam.

 

18 Patayin ang sinumang makipagtalik sa hayop.

 

19 Puksain ang sinumang maghandog sa ibang diyos liban kay Yawe.

 

20 Huwag mong pahirapan o apihin ang isang dayuhan, sapagkat kayo man ay naging dayu­han din sa lupain ng Ehipto.

 

21 Huwag ninyong apihin ang biyuda o ulila. 22 Sakaling apihin mo sila at du­ma­ing sa akin, tiyak na pakikinggan ko sila, 23 at mag-aapoy ang aking poot at pa­pa­tayin kita sa tabak, at mabibiyuda rin ang iyong asawa at mauulila naman ang iyong mga anak.

 

24 Kung nagpautang ka ng pera sa aking bayan, sa dukhang kasama mo, huwag kang maging gaya ng usurero – huwag mo siyang patawan ng tubo.

 

25 Kung may inilit kang balabal, ibalik mo iyon paglubog ng araw, 26 sapagkat iyon lamang ang pantakip niya sa kan­yang katawan. Ano pa ang kanyang tutu­lugan? At kapag dumaing siya sa akin, pakikinggan ko siya sapagkat ako ay ma­a­wain.

 

27 Huwag mong lapastanganin ang Diyos o murahin ang pinuno ng iyong bayan.

 

28 Huwag mong antalahin ang pagbi­bi­gay sa akin ng aking bahagi sa iyong trigo at alak.

 

Ibigay mo sa akin ang panganay sa iyong mga anak na lalaki. 29 Gayundin ang gagawin mo sa iyong mga baka at mga tupa. Pitong araw na mananatili ang mga ito sa piling ng ina, ngunit ibibigay mo sa akin sa ikawalong araw.

 

30 Mga taong banal kayo para sa akin. Huwag kayong kakain ng karne ng ha­yop na nilapa ng mabangis na hayop, iha­gis iyon sa mga aso.

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: