Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 21

   “Ito ang mga batas na ihaharap mo sa kanila:

 

Kung bibili ka ng aliping Hebreo, magli­lingkod siya sa iyo nang anim na taon, ngunit pa­­­la­layain mo siya sa ikapitong taon nang walang anumang babayaran.

 

Kung dumating siyang nag-iisa, aalis si­yang nag-iisa. Kung may asawa naman siya, aalis siyang kasama ang kanyang maybahay. Kung binigyan naman siya ng kanyang amo ng asawa at nagkaanak iyon, magiging pag-aari ng amo ang maybahay at ang mga anak niyon; aalis siyang nag-iisa.

 

Ngunit kung sabihin ng alipin – Mahal ko ang aking amo, ang aking asawa, at ang aking mga anak, kaya ayaw kong lumaya, – ihaharap siya ng kanyang amo sa Diyos; dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pintuan, at bubutasan ng kanyang amo ng pantusok ang isa niyang tainga, at habambuhay na siyang mani­nilbihan sa kanya.

 

Kung ipinagbili ng isang lalaki ang kanyang anak na dalaga bilang alipin, hindi ito makalalaya tulad ng mga aliping lalaki. Kung hindi siya magiging kasiya-siya sa kanyang amo na pumili sa kanya para sa kanyang sarili, papayag ito na matubos siya ng iba; wala itong karapatan na ipagbili siya sa mga dayuhan sa­pagkat nakipagsira siya sa kanya. Kung siya nama’y pinili niya para sa kanyang anak na lalaki, iga­galang niya ang karapatan nito bilang anak na babae. 10 Kung mag-asawa naman siya ng ibang babae, hindi niya babawasan ang kan­yang pagkain, damit o mga karapatan ng may-asawa. 11 Kung magkulang siya sa kanya sa tat­long bagay na ito, malayang makaaalis ang babae nang walang binabayarang anuman.

 

12 Patayin ang sinumang manakit sa kapwa at makamatay. 13 Ngunit kung hindi naman niya sinadyang pumatay, bibigyan kita ng isang lugar na kanyang matatak­buhan.

 

14 Subalit kung sadya niyang sinunggaban ang kanyang kapwa para patayin nang pataksil, alisin mo siya kahit sa aking altar at patayin.

 

15 Patayin ang sinumang manakit sa kanyang ama o ina.

 

16 Patayin ang sinumang kumidnap sa kapwa at ipagbili ito o mahulihang bihag pa niya ito.

 

17 Patayin ang sinumang uminsulto sa kan­yang ama o ina.

 

18 Kung may mga nag-aaway, at sinuntok o binato ng isa ang kanyang kapwa, at hindi naman namatay kundi naratay lamang 19 at pag­katapos ay nakabangon at nakapag­lakad na sa kalye, hawak ang kanyang tungkod, walang pananagutan ang sumuntok. Gayunman, ba­bayaran nito sa nasaktan ang nasa­yang na panahon at ipagagamot hanggang ganap na gumaling.

 

20 Kung hampasin ng isang lalaki ang kanyang aliping babae o lalaki, at namatay iyon sa kanyang kamay, dapat siyang parusahan. 21 Ngu­nit kung nabuhay iyon pagkalipas ng isa o dalawang araw, hindi siya parurusahan sapag­kat ari-arian niya ang alipin.

 

22 Kung may nag-aaway, at tinamaan nila ang isang buntis kayat napaanak ito nang wala sa panahon ngunit hindi naman napinsala ang babae, kailangang bayaran ng nakasakit sa babae ang anumang multang itatakda ng asawa nito at ipinahihintulot ng hukuman. 23 Ngunit kung magkaroon ng malubhang pinsala, buhay ang ibabayad sa buhay, 24 mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, 25 sunog sa sunog, sugat sa sugat, galos sa galos.

 

26 Kapag pinalo sa mata ng isang lalaki ang kanyang alipin, lalaki man o babae, at ito ay nabulag, palalayain niya ang alipin bilang kaba­yaran sa mata nito, 27 o kung mabu­ngian ito dahil sa kanya, palalayain din niya ang alipin bilang kabayaran sa ngipin nito.

 

28 Kung sinuwag ng isang bakang kapon ang isang lalaki o babae, at namatay iyon, babatuhin ang baka hanggang mamatay, at hindi kakainin ang laman niyon, ngunit hindi parurusahan ang may-ari ng baka.

 

29 Kung dati nang nanunuwag ang baka, at binalaan na ang may-ari niyong ngunit hindi pa rin iyon ikinulong, at may napatay ito pagkatapos, babatuhin ang baka at papa­tayin din ang may-ari nito. 30 Gayun­man, kung pagmumultahin siya para masagip ang kanyang buhay, kailangang bayaran niya ang lahat ng hihingin sa kanya.

 

31 Pareho ring batas ang ipapataw, maging batang lalaki man o babae ang sinuwag ng baka. 32 Kung aliping lalaki o babae naman ang sinuwag ng baka, magbabayad ng tatlumpung pirasong pilak ang may-ari nito sa amo ng alipin, at babatuhin naman ang baka.

 

33 Kung iniwang bukas ng isang lalaki ang isang balon o kung naghukay siya at hindi iyon tinakpan, at may nahulog na baka o asno roon, 34 babayaran ng may-ari ng balon ang may-ari ng hayop, ngunit magiging kanya na ang hayop.

 

35 Kung sinaktan ng baka ng isa ang baka ng kanyang kapwa, at namatay iyon, ipagbibili nila ang buhay na toro at paghahatian kapwa ang pera at ang laman ng namatay na hayop. 36 Subalit kung dati nang nanunuwag ang baka, at hindi pa rin iyon ikinulong ng may-ari, kaila­ngang magbayad ang may-ari – baka sa baka – ngunit kanya na ang patay na baka.

 

37 Kung nagnakaw ng baka o tupa ang isang lalaki, at kinatay iyon o ipinagbili, babayaran niya ng limang baka ang bakang ninakaw, at apat na tupa naman para sa tupang ninakaw.

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: