Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 20

Ang Sampung Utos

 

   1 Sinabi ng Diyos ang lahat ng salitang ito. 2 Sinabi niya: “Ako si Yaweng iyong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin.

 

Huwag kang magkakaroon ng ibang diyos sa harap ko.

 

4 Huwag kang gagawa ng inukit na diyus-diyusan o imahen ng anumang nasa langit sa itaas o nasa lupa sa ibaba o nasa mga tubig sa ilalim ng lupa; 5 hu­wag kang yuyuko o magli­lingkod sa ka­nila. Sapagkat akong si Yaweng iyong Diyos ay selosong Diyos, at pinarurusahan ko ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikapat sa salinlahi dahil sa kasalanan ng kani­lang mga magulang na naghi­magsik sa akin; 6 ngunit nagpapa­kita ako ng walang maliw na pag-ibig hanggang sa ikasanlibong salinlahi sa mga nagma­mahal sa akin at sumu­sunod sa aking mga utos.

 

7 Huwag mong gamitin nang wa­lang katuturan ang pangalan ni Yaweng iyong Diyos, sapagkat hindi pinaka­kawalan ni Yawe ang sinumang guma­gamit nang walang katuturan sa kanyang pangalan.

 

Alalahanin mo ang Araw ng Pa­hinga at pabanalin ito. 9 Magtrabaho ka sa loob ng anim na araw at gawin ang lahat mong gawain, 10 ngunit ang ikapitong araw ay araw ng pahinga para kay Yaweng iyong Diyos. Huwag kang gaga­wa ng anumang trabaho sa araw na iyon, ikaw man ni ang iyong anak na lalaki o anak na babae, ni ang iyong mga katulong, maging lalaki o babae, ni ang iyong mga hayop, ni ang dayuhang nasa loob ng iyong bakuran. 11 Sapagkat sa loob ng anim na araw, ginawa ni Yawe ang langit at lupa at ang dagat at lahat ng naroroon, ngunit nag­pahinga siya sa ikapitong araw. Kaya pinagpala ni Yawe ang Araw ng Pahinga at pinabanal ito.

 

12 Isaalang-alang mo ang iyong ama at ina upang humaba ang iyong buhay sa lupaing ibinigay sa iyo ni Yawe.

 

13 Huwag kang papatay.

 

14 Huwag kang makikiapid.

 

15 Huwag kang magnanakaw.

 

16 Huwag kang sumaksi nang mali laban sa iyong kapwa.

 

17 Huwag mong pagnasahan ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong pag­nasahan ang maybahay ng iyong kapwa, o ang kanyang katulong, lalaki man o ba­bae, o ang kanyang baka o ang kan­yang asno o anumang kanya.”

 

18 Samantala, nasaksihan ng buong bayan ang kulog at kidlat, at narinig ang tunog ng trumpeta at nakitang umuusok ang bundok. Nanginig sila sa takot at nana­tiling nakatayo sa malayo.

 

19 At sinabi nila kay Moises: “Ikaw mismo ang magsalita sa amin at maki­kinig kami. Ngunit huwag magsalita sa amin ang Diyos, kung hindi’y mamamatay kami.” 20 Sinabi ni Moises sa sam­ba­yanan: “Huwag kayong matakot, sa­pag­kat naparito ang Diyos upang subu­kin kayo, upang sumainyo ang pitagan sa Diyos at nang hindi kayo magkasa­lang muli.” 21 Kaya nanatiling malayo ang sam­­bayanan samantalang lumakad si Moises patungo sa ulap na kinaroroonan ng Diyos.

 

Ang mga tuntunin ng Tipan

 

 22 Nakipag-usap si Yawe kay Moises: “Sabi­hin mo ito sa mga anak ng Israel – Nakita ninyo na nagsalita ako sa inyo mula sa langit. 23 Huwag ninyong itatabi sa akin ang anumang diyus-diyusang pilak o ginto.

 

24 Igawa mo ako ng altar na lupa, at doon mo ialay ang iyong mga sinunog na handog at hain para sa mabuting pagsasamahan, ang iyong mga tupa at mga baka. Sa lahat ng lugar na pupuntahan mo para alalahanin ang aking pa­ngalan, pupuntahan kita at pag­papalain.

 

25 Kung gagawa ka ng altar na bato para sa akin, huwag mo itong gagawing yari sa tinap­yas na bato, sapagkat lalapastanganin mo ito sa paggamit dito ng sinsel. 26 Huwag mong lalagyan ng mga baitang ang aking altar, at baka makita ang iyong kahubaran.”

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: