Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 19

Paghahanda ng Tipan

 

   1 Sa ikatlong buwan mula nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto, dumating sila sa Dis­yerto ng Sinai nang araw ring iyon. 2 Dumating sila roon mula sa Refidim at nagkampo sa Disyerto ng Sinai.

 

Doon nagkampo ang mga Israelita sa tapat ng bundok, 3 ngunit umahon si Moises sa Diyos, at tinawag siya ni Yawe mula sa bundok, at sinabi: “Ito ang sasabihin mo at ipaliliwanag sa mga Israelita –

 

4 Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsiyo at kung paano ko kayo pinasan sa mga pakpak ng agila at pina­pun­ta sa akin. 5 Kung maki­kinig ka nga­yon sa akin at tutupdin ang aking tipan, kayo ang ma­giging natatangi kong ari-arian sa la­hat ng bansa. Sapagkat akin ang buong daigdig, 6 ngu­nit kayo ay ma­­­giging kaha­rian ng mga pari at banal na bansa para sa akin. – Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ng Israel.”

 

7 Kaya umalis si Moises, at ipinatawag ang lahat ng matatanda ng bayan at ini­lahad sa kanila ang lahat ng salitang ini­utos ni Yawe na sabihin niya. Sumagot sa iisang tinig ang buong bayan: “Ga­gawin namin ang lahat ng sinabi ni Yawe.” At inihatid naman ni Moises kay Yawe ang sagot ng bayan.

 

Sinabi ni Yawe kay Moises: “Darating ako sa iyo sa isang makapal na ulap upang marinig ako ng bayan na na­ki­kipag-usap sa iyo at nang lagi silang maniwala sa iyo.” At sinabi ni Moises kay Yawe ang sinabi ng sambayanan.

 

10 Sinabi naman ni Yawe kay Moises:

 

“Puntahan mo ang sambayanan at ha­yaan silang magpakabanal ngayon at bukas; palabhan mo sa kanila ang kani­lang mga suot, 11 at maging handa para sa ikatlong araw. Sapagkat bababa si Yawe sa ikatlong araw sa Bundok Sinai sa harap ng buong sambayanan. 12 Lagyan mo ng mga hangganan sa pa­ligid ang samba­yanan, at sabihin sa kanila – Hu­wag ka­yong aahon sa ­bundok ni hihipuin ang pa­a­nan niyon; ma­mamatay ang sinumang humipo sa bun­dok. 13 Hindi siya pagbu­buhatan ng ka­may kundi babatuhin o pa­panain. Hu­wag bubu­hayin, maging tao o ha­yop. Pag tunog lamang ng trum­peta saka sila maka­kaakyat sa bundok.”

 

14 Bumaba si Moises mula sa bundok at sinabihan ang sambayanan na mag­pa­­ka­banal, at nilabhan nila ang kani­lang mga suot. 15 At sinabi niya sa ba­yan: “Mag­handa kayo sa loob ng tat­long araw, at huwag makipagtalik.”

 

16 Sa umaga ng ikatlong araw, kumulog at kumidlat at may makapal na ulap sa bundok at may napakalakas na tunog ng trumpeta. Nanginig ang lahat ng nasa kampo. 17 Pinaalis ni Moises ang sam­ba­yanan sa kampo para luma­pit sa Diyos, at tumayo sila sa paanan ng bundok.

 

18 Nabalot ng usok ang buong Bundok Sinai sapagkat bumaba si Yawe sa apoy, at tumaas ang usok na parang galing sa pugon. Yumanig nang ubod lakas ang buong bundok, 19 samantalang palakas naman nang palakas ang tunog ng trumpeta. Nagsalita si Moises at sumagot naman ang Diyos sa pamamagitan ng kulog.

 

20 Bumaba si Yawe sa tuktok ng Bun­dok Sinai, at tinawag niya si Moises na umahon sa tuktok. Umahon nga siya, 21 at sinabi ni Yawe sa kanya: “Bumaba ka at ibigay ang babalang ito sa sambayanan, kung hindi’y baka sila sumu­god para tingnan si Yawe at marami sa kanila ang mamamatay. 22 Kailangang magpaka­banal din kahit ang mga pa­ring lumalapit kay Yawe, kung hindi’y sasabog sa kanila si Yawe.”

 

23 Sumagot si Moises kay Yawe: “Hindi makaaakyat sa Bundok Sinai ang sam­ba­yanan sapagkat ikaw na rin ang nag-utos sa amin na maglagay ng hangganan sa paligid ng bundok, at ibukod ito bilang banal.” 24 Sumagot si Yawe: “Bu­maba ka at isama mo sa pag-akyat si Aaron, ngu­nit huwag mong palalampa­sin ang mga pari at ang sambayanan pa­ra umahon kay Yawe, kung hindi’y sasabog sa kanila si Yawe.”

 

25 Kayat bumaba si Moises sa samba­ya­nan at sinabi sa kanila…

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: