Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 18

Dumating si Yetrong biyenan ni Moises

 

Nabalitaan ni Yetrong pari ng Madian at biyenan ni Moises ang lahat ng ginawa ng Diyos para kay Moises at sa kanyang bayang Israel nang ilabas ni Yawe ang Israel mula sa Ehipto.

 

Matapos pauwiin ni Moises ang kanyang maybahay na si Sefora, tinanggap ito ni Yetrong biyenan ni Moises, pati ang dalawa nitong anak na lalaki. Pinangalanang Gersom ni Moises ang panganay upang magunita niya na naging dayuhan siya sa isang lupaing banyaga, at ang isa nama’y Eliezer sapagkat sinabi niya, “Tinutulungan ako ng Diyos ng aking ama, at iniligtas ako sa tabak ni Paraon.”

 

Kaya dumating sa disyerto si Yetro kasama ang maybahay at ang mga anak ni Moises sa pinagkakampuhan ng samba­yanan sa bundok ng Diyos.

 

At ipinasabi kay Moises: “Narito ang biyenan mong si Yetro, kasama ang iyong maybahay at ang dalawa nitong anak na lalaki.” Kaya sinalubong ni Moises ang kanyang biyenan at yumuko sa harap nito at hinagkan. At pumasok sila sa tolda pagka­tapos magkumustahan tungkol sa lagay ng bawat isa. Sinabi ni Moises sa kanyang biyenan ang lahat ng ginawa ni Yawe kay Paraon at sa Ehipto alang-alang sa Israel, ang lahat ng paghihirap na na­ranasan nila sa daan at kung paano sila iniligtas ni Yawe.

 

Nagalak si Yetro sa lahat ng kabutihang ginawa ni Yawe sa Israel sa pagliligtas sa kanila mula sa kamay ng Ehipto, 10 at sinabi niya: “Purihin si Yawe na nagligtas sa inyo sa kapang­yarihan ng Ehipto at ni Paraon, na nag­ligtas sa sambayanan sa ilalim ng kapang­yarihan ng Ehipto. 11 Alam ko na nga­yon na mas dakila si Yawe kaysa lahat ng iba pang diyos sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan nang ina­alipin sila.”

 

12 Nag-alay pagkatapos si Yetro ng sinunog na handog at iba pang mga hain sa Diyos; at dumating si Aaron kasama ang lahat ng matatanda ng Israel upang makisalo sa biyenan ni Moises sa pagkaing ito sa harap ng Diyos.

 

Paghirang sa mga hukom

 

 13 Kinabukasan, naupo si Moises upang maggawad ng katarungan sa bayan, at tumayo ang sambayanan sa paligid niya mula umaga hanggang da­pithapon.

 

14 Nang makita ng biyenan ni Moises ang lahat ng ginagawa niya para sa sam­bayanan, sinabi nito sa kanya: “Ano itong ginagawa mo para sa bayan? Ba­kit nag-iisa kang nakaupo bilang hu­kom, saman­talang nakatayo naman ang buong sam­ba­yanan na nakapaligid sa iyo mula umaga hanggang dapit­hapon?” 15 Suma­got si Moises: “Ang bayan ang lumalapit sa akin upang malaman ang pasya ng Diyos 16 kapag mayroon silang sigalot. Lumalapit sila sa akin upang ako ang hu­matol sa dala­wa, at ipaalam sa kanila ang mga batas at mga aral ng Diyos.”

 

17 Sumagot si Yetro: “Hindi mabuti ang ginagawa mo. 18 Tiyak na sisirain mo ang iyong sarili pati ang bayang ito, sapagkat napakabigat ng trabahong ito para sa iyo, hindi mo ito maga­gampa­nang mag-isa. 19 Makinig ka ngayon sa akin at papa­yuhan kita, at sumaiyo nawa ang Diyos. Ikaw ang kakatawan sa sam­bayanan sa harap ng Diyos, at iha­harap mo sa kanya ang kanilang usapin. 20 Ituturo mo sa kanila ang mga batas at mga aral, ipaaalam mo sa kanila ang daang dapat nilang tahakin at kung ano ang dapat nilang gawin. 21 Ngunit pumili ka ng mga lalaking may-­kakayahan at may pitagan sa Diyos mula sa sam­bayanan, mga taong pinani­nindigan ang katotohanan at na­mu­muhi sa lagay, at hirangin mo sila bilang mga puno ng mga pangkat na binubuo ng sanlibo, san­daan, limampu at sampu.

 

22 Sila ang papaggagawarin mo ng ka­tarungan sa bayan sa lahat ng pag­ka­kataon, at idudulog naman nila sa iyo ang mabibigat na kaso, pero sila na ang ba­halang magpasya sa maliliit na usapin. Kaya gagaan ang iyong pasa­nin. Tutulu­ngan ka nila. 23 Kung gagawin mo ito, ma­papatnubayan ka ng Diyos at mapanga­nga­tawanan mo ang iyong tungkulin, at maluwalhating makara­rating ang lahat ng taong ito sa kanilang lugar.”

 

24 Sinunod nga ni Moises ang payo ng kanyang biyenan, at ginawa ang lahat niyang sinabi. 25 Pumili siya ng mga lala­king may-kakayahan mula sa mga Is­raelita at inilagay niya sila bilang mga pinuno ng mga pangkat ng sanlibo, san­daan, li­mampu at sampu. 26 Sila ang nag­gawad ng katarungan sa lahat ng pag­ka­kataon, at mabibigat na usapin lamang ang inihaharap kay Moises, ngu­nit sila na mismo ang humahatol sa iba pang mga kaso.

 

27 At pinauwi na ni Moises ang kanyang biyenan, kayat bumalik siya sa sariling lupain.

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 5, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: