Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 17

Tubig mula sa bato

 

 1 Nagpatuloy ang buong pama­­­­ya­nan ng mga Israelita mula sa Dis­yerto ng Sin, at nagpunta sa iba’t ibang lugar ayon sa ipinag-uutos ni Yawe. Nag­kampo sila sa Refidim, ngu­nit walang ma­inom na tubig doon ang sambaya­nan.

 

Inaway ng sambayanan si Moises, at sinabi: “Bigyan mo kami ng tubig na mai­inom.” Ngunit sumagot si Moises: “Bakit ako ang inaaway ninyo? Bakit ninyo si­nusubok si Yawe?”

 

3 Ngunit nauuhaw ang bayan at nag­reklamo sila laban kay Moises: “Ba’t mo pa kami pinaalis sa Ehipto para patayin lamang kami sa uhaw, pati ang mga aming mga anak at mga hayop?”

 

4 Kaya sumigaw si Moises kay Yawe: “Ano ang gagawin ko sa bayang ito? Halos batuhin na nila ako!” 5 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Pumunta ka sa harap ng sam­­bayanan, at isama mo ang mga ma­tatanda ng Israel. Kunin mo ang tung­kod na ipinanghampas mo sa Ilog Nilo, at pu­munta ka sa harap ng samba­yanan. Ta­tayo ako roon sa harap mo sa bato sa Horeb. Hampasin mo ang bato, at aagos mula rito ang tubig at may maiinom na ang bayan.”

 

Ginawa nga iyon ni Moises sa harap ng mga matatanda ng Israel.

 

7 Tinawag na Masa (o Pagsubok) at Meriba (o Reklamo) ang lugar na iyon, dahil sa mga reklamo ng mga Israelitang sumubok kay Yawe sa pagsasa­bing “Ka­sama ba natin si Yawe o hindi?”

 

Tagumpay laban sa Amalec

 

 8 Nasa Refidim ang mga Israelita nang dumating ang mga Amalecita at sina­lakay sila. 9 Kaya sinabi ni Moises kay Josue: “Pumili ka ng ilang lalaki at laba­nan ang mga Amalecita bukas ng umaga. Tatayo naman ako sa tuktok ng burol na hawak ang tungkod ng Diyos.”

 

10 Nakipaglaban nga si Josue sa mga Amalecita tulad ng iniutos ni Moises, at umahon naman sa tuktok ng burol sina Moises, Aaron at Hur. 11 Hang­ga’t na­ka­taas ang mga kamay ni Moises, na­nanalo ang mga Israelita; ngunit kapag ibinababa niya ang mga iyon, ang mga Amalecita naman ang nakalalamang.

 

12 Nang mangawit ang mga bisig ni Moises, kumuha sila ng isang bato para makaupo siya, at itinaas naman nina Aaron at Hur na nasa magkabilang tabi niya ang kanyang mga kamay, kayat nanatiling nakataas ang mga iyon hang­gang sa paglubog ng araw. 13 Nagapi naman ni Josue sa kanyang tabak si Amalec at ang mga tauhan nito.

 

14 At sinabi ni Yawe kay Moises: “Isulat mo ito sa isang aklat bilang alaala, at sabihin kay Josue na papawiin ko ang alaala ni Amalec sa silong ng langit.”

 

15 Pagkatapos niyon, gumawa si Moises ng isang altar, at tinawag iyon na “Si Yawe ang aking watawat” 16 sapagkat sinabi niya, “Ibandila ang watawat ni Yawe. Makikidigma si Yawe sa mga Amalecita sa mga sali’t salinlahi.”

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: