Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 16

Ang manna

 

• 1 Umalis ang mga Israelita sa Elim at dumating ang buong pa­mayanan sa Disyerto ng Sin, sa pa­gi­tan ng Elim at Sinai, sa ikalabinlimang araw ng ikalawang buwan pag­kalabas nila sa Ehipto.

 

2 Sa disyerto, nagreklamo ang buong pamayanan ng Israel laban kina Moises at Aaron, at sinabi sa kanila: “Namatay na sana kami sa kamay ni Yawe sa Ehipto, habang nakaupo sa tabi ng kal­dero ng karne at kumakain ng tinapay hanggang mabusog. Pero dinala mo kami sa disyertong ito para patayin sa gutom ang buong pama­yanan!”

 

4 At sinabi ni Yawe kay Moises: “Mag­papaulan ako ngayon ng tinapay mula sa langit para sa inyo. Lalabas ang sam­­bayanan araw-araw para manguha ng kailangan nila sa araw na iyon. Kaya ma­susubok ko sila kung susun­din nga nila ang aking Aral o hindi. 5 Sa ikanim na araw, habang inihahanda nila ang kani­lang pinanguha, maki­kita nilang ito’y doble ng dati nilang natitipon sa bawat araw.”

 

At sinabi naman nina Moises at Aaron sa lahat ng Israelita: “Mala­laman ninyo sa dapithapon na si Yawe ang naglabas sa inyo mula sa Ehipto, at makikita ninyo sa umaga ang Luwal­hati ni Yawe. Sapag­kat narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya, sapagkat sino kami para pagreklamu­han ninyo?

 

8 Bibigyan kayo ni Yawe sa dapit­hapon ng karneng makakain at ng tina­pay sa umaga upang mabusog kayo, sapagkat narinig ni Yawe ang pagre­reklamo ninyo laban sa kanya. Hindi ka­mi ang pinag­reklamuhan nin­yo kundi si Yawe, sapag­kat sino ba naman kami?”

 

9 At sinabi ni Moises kay Aaron na sa­bihin sa buong pamayanan ng Israel: “Lu­­mapit kayo kay Yawe sapagkat narinig niya ang inyong mga reklamo.”

 

10 Habang nagsasalita si Aaron sa buong pamayanan ng Israel, bumaling sila sa disyerto. At masdan, lumitaw ang Luwalhati ni Yawe sa gitna ng ulap.

 

11 At sinabi ni Yawe kay Moises: 12 “Na­rinig ko ang mga reklamo ng mga Israeli­ta. Kausapin mo sila at sabihin – Ka­kain kayo ng karne sa dapit­hapon, at mag­ka­karoon kayo ng tinapay sa uma­­ga hang­gang gusto ninyo; at ma­lalaman ninyo na ako si Yaweng Diyos ninyo.”

 

13 Nang dapithapon ding iyon, nagda­tingan ang mga pugo at pinuno ng mga ito ang kampo. At kina­umagahan, nag­ka­roon naman ng hamog sa paligid ng kampo. 14 Nang pumailanlang ang ha­mog, hayun at naiwan sa ibabaw ng dis­yerto ang kung anong manipis na pa­rang biskwit panotsa. 15 Nang makita iyon ng mga Israelita, sinabi nila sa isa’t isa: “Manna (Ano ito?)” sapagkat hindi nila alam kung ano ’yon. Sinabi sa ka­ni­­la ni Moises: “Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yawe bilang pagkain.

 

16 Ito ang iniutos ni Yawe: tipunin ninyo ito batay sa kayang kainin ng bawat isa, mga apat na litro bawat isa, at ayon din sa bilang ng taong nasa tolda ng bawat isa.”

 

17 Ganito nga ang ginawa ng mga Israelita. Tinipon nila iyon, may nanguha ng mas marami at mayroon namang kaunti lamang. 18 Ngunit nang takalin nila iyon sa omer, walang sumobra sa nanguha ng mas marami, at hindi kinulang ang nanguha ng kaunti. Nanguha ang bawat isa ayon sa kaya nilang ubusin.

 

Bigyan mo kami ngayon ng amingkakanin

 

19 At sinabi sa kanila ni Moises: “Wa­lang sinumang magtitira nito hang­gang kina­umagahan.” 20 Ngunit hindi nila pina­­­king­gan si Moises, at itinira iyon ng iba hang­gang kinaumagahan. Inuod iyon at bu­­maho, at nagalit sa kanila si Moises.

 

21 Tuwing umaga, nangunguha ang bawat isa ayon sa kaya niyang kainin, at natutunaw iyon sa init ng araw.

 

22 Sa ikanim na araw, dobleng dami ng ti­na­pay ang kinukuha nila, dalawang omer bawat isa, at lumapit kay Moises ang mga pinuno ng pamayanan at sinabi iyon kay Moises. 23 Sinabi naman ni Moises sa kanila: “Ito ang iniutos ni Yawe – Magpapahinga kayo bukas, sapagkat ang araw na iyon ay isang Pahinga – o sabbat – na sagrado para kay Yawe. Kaya lutuin ninyo ngayon ang dapat lutuin, at pakuluan ang dapat pakuluan, at itabi ang anumang matitira para sa susunod na araw.”

 

24 Kaya itinabi nila iyon hanggang umaga tulad ng iniutos ni Moises at hindi iyon buma­ho o inuod. 25 At sinabi ni Moises: “Kanin ninyo ito ngayon, sapagkat ngayon ay araw ng Pahinga – o sabbat – sa kara­ngalan ni Yawe. Hindi ni­nyo ito makikita ngayon sa lupa. 26 Manguha ka­yo nito sa loob ng anim na araw, ngunit wal­a nito sa ikapitong araw, ang Araw ng ­Pahinga.”

 

27 Lumabas ang ilan para manguha sa ikapitong araw pero wala silang nakita. 28 At sinabi ni Yawe kay Moises: “Hanggang kailan kayo tatangging sumunod sa aking mga utos at batas? 29 Tingnan ninyo, binigyan kayo ni Yawe ng Araw ng Pahinga! Kaya naman binibigyan niya kayo sa ikanim na araw ng tinapay na para sa dalawang araw. Manatili ang bawat isa sa kanyang kinaroroonan, at walang lalabas sa kan­yang tirahan sa ikapitong araw.”

 

30 Kayat nagpahinga ang sambayanan sa ikapitong araw.

 

31 Tinawag ng mga Israelita ang pag­kaing ito ng manna. Maputi itong pa­­­­rang buto ng kulantro at lasang gal­yetas na may pulot-pukyutan.

 

32 At sinabi ni Moises: “Ito ang iniutos ni Yawe – Kumuha kayo ng isang takal ng manna, at itabi iyon para sa susunod na mga salinlahi upang makita nila ang tinapay na ibinigay ko sa inyo bilang pagkain sa disyerto nang ilabas ko kayo mula sa Ehipto.” 33 Kaya sinabi ni Moises kay Aaron: “Kumuha ka ng isang banga at lagyan mo ng isang takal na manna, at ilagay sa harap ni Yawe para sa iyong mga inapo.” 34 Ni­lagyan nga ni Aaron ng isang punong takal ng manna ang banga, tulad ng iniutos ni Yawe kay Moises, at inilagay iyon sa harap ng mga tapyas ng Kautusan ng Diyos upang doon itabi.

 

35 Kumain ng manna ang mga Israelita hang­gang makarating sila sa isang lupaing may mga naninirahan. Kumain sila ng manna sa loob ng apatnapung taon hanggang makarating sila sa hangganan ng Kanaan.

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: