Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 15

At inawit ni Moises at ng mga Israelita ang awit na ito kay Yawe:

 

“Aawitan ko si Yawe,

 

dahil itinampok niya ang kanyang sarili

 

kabayo at sakay, itinapon niya sa dagat.

 

Si Yawe ang aking lakas at awit,

 

at siya ang aking kaligtasan.

 

Siya ang aking Diyos, at pupurihin ko siya;

 

ang Diyos ng aking ama, ipagbubunyi ko siya.

 

 

 

Si Yawe ay mandirigma,

 

Yawe ang kanyang pangalan.

 

Itinapon niya sa dagat

 

mga karwahe at hukbo ni Paraon;

 

nalunod sa Dagat ng Mga Tambo

 

mga pinakamagaling niyang mandirigma;

 

tinabunan sila ng kalaliman,

 

parang batong lumubog sa kailaliman.

 

Maluwalhati’t makapangyarihan

 

ang kanang kamay mo, O Yawe,

 

dinudurog ng iyong kanang kamay

 

ang kaaway, O Yawe.

 

Sa malaki mong kapangyarihan,

 

ibinabagsak mo ang iyong mga kalaban;

 

ipinadadala mo ang iyong poot

 

at tinutupok silang parang dayami.

 

Sa hininga ng iyong ilong,

 

nagpatung-patong ang mga tubig

 

at tumayong parang pader ang mga alon,

 

tumigas ang kalaliman sa pusod ng dagat.

 

Sabi ng kaaway – Hahabulin ko sila’t aabutan,

 

hahatiin ko ang nasamsam

 

at ako’y magpapakabusog,

 

huhugutin ko ang aking tabak

 

at pupuksain sila ng aking kamay.

 

10Hinipan mo sila sa iyong hininga,

 

at tinabunan sila ng dagat,

 

parang tingga silang lumubog

 

sa kagila-gilalas na dagat.

 

11 Sino sa mga diyos ang tulad mo, O Yawe?

 

Sino ang tulad mo, kagila-gilalas sa kabanalan,

 

nakasisindak sa kapuri-puri mong mga gawa,

 

gumagawa ng mga kahanga-hangang bagay?

 

12 Iniunat mo ang iyong kanang kamay,

 

at nilulon sila ng lupa.

 

13 Sa walang maliw mong pag-ibig,

 

inakay mo ang bayang tinubos mo,

 

pinatnubayan sila sa iyong lakas

 

tungo sa iyong banal na tirahan.

 

14 Narinig ito ng mga bansa at sila’y nanginginig:

 

pinagharian ng takot ang mga Pilisteo,

 

15 nasindak ang mga pinuno ng Edom,

 

nangatog ang mga heneral ng Moab,

 

nanlupaypay ang mga Kananeo.

 

16 Nilukuban sila ng takot at sindak

 

at sa lakas ng iyong bisig,

 

sila’y naging parang bato

 

hanggang magdaan ang bayan mo, O Yawe!

 

hanggang makatawid ang bayang binili mo.

 

17 Dadalhin mo sila’t itatanim

 

sa bundok ng iyong pamana,

 

ang lugar ng ginawa mong tirahan, O Yawe,

 

ang santuwaryo na itinayo ng iyong mga kamay, O Panginoon.

 

18 Maghahari si Yawe magpakailanman!”

 

 

 

19 Nang sumugod sa dagat ang mga karwahe, sa mga kabayo at mga ma­nga­ngabayo ni Paraon, pinabalik ni Yawe ang mga tubig ng dagat sa kanila, ngunit lu­makad sa tuyong lupa ang mga Israelita sa gitna ng dagat.

 

20 At kumuha ng tamborin si Miriam na propetisa at kapatid ni Aaron, at su­munod sa kanya ang lahat ng kaba­baihan, may hawak ding mga tamborin at sumasayaw. 21 Inawitan sila ni Miriam: “Umawit kay Yawe dahil itinampok niya ang kanyang sarili; kabayo at sakay, itinapon niya sa dagat.”

 

Paglalakbay sa disyerto

 

 22 At pinalakad ni Moises ang mga Israelita mula sa Dagat ng Mga Tambo patungo sa Disyerto ng Sur. Tatlong araw silang naglakad sa disyerto, ­ngunit wala silang natagpuang tubig.

 

23 Dumating sila sa Mara pero hindi nila mainom ang tubig doon sapagkat mapait ito. (Kaya tinawag na Mara ang lugar na iyon.)

 

24 Nagreklamo ang sambayanan laban kay Moises, at sinabi: “Ano ngayon ang iinumin natin?” 25 Kaya dumaing si Moises kay Yawe na nagpakita sa kanya ng kapi­rasong kahoy. Inihagis niya iyon sa tubig, at sumarap ang tubig.

 

Doon binigyan ni Yawe ng mga ka­utusan at mga batas ang sambayanan. Doon niya sila sinubok, 26 at sinabi niya: “Kung pakikinggan mong mabuti ang tinig ni Yaweng Diyos mo, at gagawin ang tama sa kanyang paningin, diring­gin ang kanyang mga utos, at tutuparin ang lahat niyang kautusan, hindi ko ilalapat sa iyo ang alinman sa sakit na ipinataw ko sa mga Ehipsiyo, sapagkat ako si Yawe na nagpapaga­ling sa iyo.”

 

27 At nakarating sila sa Elim kung saan may labindalawang bukal at pitumpung palmera, at nagkampo sila sa tabi ng tubig.

 


Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: