Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 14

Hinabol ng mga Ehipsiyo ang mga Israelita

 

At sinabi ni Yawe kay Moises: “Sa­bihin mo sa mga Israelita na bumalik at tumigil sa harap ng Pihahirot, sa pagitan ng Migdol at ng dagat, paharap sa Baal-Sefon. Mag­kampo kayo sa tapat mismo ng lugar na ito at malapit sa dagat. Kaya iisipin ni Paraon na naligaw ang mga Israelita at nakulong sa dis­yerto. At patitigasin ko naman ang puso ni Paraon upang habulin kayo, at luluwalhatiin ako dahil kay Paraon at sa kanyang mga hukbo, at malalaman ng mga Ehipsiyo na ako si Yawe.”

 

Gayon nga ang ginawa ng mga Israelita.

 

Pagtawid sa Dagat ng Mga Tambo

 

 Nang maipagbigay-alam sa hari ng Ehipto na nakaalis na ang samba­yanan, nagbago ng isip si Paraon at ang kanyang mga opisyal tungkol sa sambayanan. Si­nabi nila: “Ano itong nagawa natin? Pina­yagan nating ma­ka­alis ang Israel at ma­ka­laya sa pa­ninilbihan sa atin!”

 

Ipinahanda ni Paraon ang kanyang karuwahe at isinama ang kanyang hukbo. 7 Dinala niya ang animnaraan sa kanyang pinakamahusay na mga kar­­wahe, pati ang lahat ng karwahe ng Ehipto, at sakay sa mga ito ang mga man­dirigma.

 

 

 

Pinatigas ni Yawe ang puso ni Paraong hari ng Ehipto, kaya hinabol niya ang mga Israelita na matagumpay namang nag­lalakad. Hinabol ng mga Ehipsiyo – ng lahat ng karwahe at ka­bayo ni Paraon, ng kanyang mga manganga­bayo at hukbo – ang mga Israelita, at naabutan ang mga ito na nagkakampo sa tabing-dagat, malapit sa Pihahirot, sa tapat ng Baal-Sefon.

 

 

 

10 Papalapit na si Paraon, tumingin ang mga Israelita, at naku! kasunod nilang du­marating ang mga Ehipsiyo. Lubha silang natakot, at sumigaw kay Yawe. 11 Si­nabi nila kay Moises: “Wala bang libingan sa Ehipto kaya mo kami dinala sa disyerto para mamatay? Ano itong gi­nawa mo sa amin at inilabas mo kami sa Ehipto? 12 Di ba’t sinabi na namin sa iyo sa Ehipto – Huwag mo kaming pakialaman; pabayaan mo kaming manilbihan sa mga Ehipsiyo. Mas mabuti pa nga sanang na­nil­bihan na lamang kami sa mga Ehip­siyo kaysa mamatay sa disyerto!”

 

13 Sinabi ni Moises sa sambayanan: “Huwag kayong matakot! Manatili kayo sa inyong kinatatayuan at tingnan ang pagliligtas na gagawin ni Yawe para sa inyo ngayon. Hindi na ninyo makikita pang muli kailanman ang mga Ehipsiyo na nakikita ninyo ngayon! 14 Ipakiki­pag­laban kayo ni Yawe; at wala kayong anu­mang gagawin.”

 

 

 

15 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Bakit ka du­ma­raing sa akin? Sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy sa paglakad. 16 Itaas mo ang iyong tungkod at iunat ang iyong kamay sa dagat, at hatiin iyon upang makatawid sa dagat ang mga Israelita nang hindi nababasa ang mga paa. 17 Patitigasin ko ang puso ng mga Ehipsiyo, kayat hahabulin nila kayo. At lulu­wal­hatiin ko ang aking sarili nang dahil kay Paraon at sa buo niyang hukbo, nang dahil sa kanyang mga karwahe at mga manganga­bayo. 18 Malalaman ng mga Ehipsiyo na ako si Yawe kapag ako’y dinakila nang dahil kay Paraon at sa kanyang mga karwahe at mga mangangabayo!”

 

 

 

19 Nagpahuli naman ngayon ang Ang­hel ng Diyos na nangunguna sa mga Israelita. Lumipat din ang haliging ulap mula sa harap, at tumayo sa likod nila, 20 sa pagitan ng mga kampo ng mga Israelita at ng mga Ehipsiyo. Nag­bigay ng liwanag ang ulap sa isang hukbo, at ka­rim­lan naman sa kabila, kaya hindi nag-abot ang mga hukbo sa buong mag­­da­mag. 21 Iniunat ni Moises ang kan­yang kamay sa dagat, at magdamag na pina­ihip ni Yawe ang malakas na ha­nging silangan, at tinuyo ang dagat.

 

 

 

Nahati ang mga tubig, 22 at pumunta ang mga Israelita sa tuyong lupa sa gitna ng dagat, samantalang ang mga tubig ay naging pader sa kanan at sa kaliwa nila. 23 Hinabol sila ng mga Ehipsiyo, at sinundan sila sa laot ng dagat ng lahat ng kabayo ni Paraon, ng kanyang mga karwahe at mga mangangabayo.

 

 

 

24 Nang sumapit ang madaling-araw, tiningnan ni Yawe mula sa haliging apoy at ulap ang kampo ng mga Ehipsiyo, at ginulo iyon. 25 Pinabaon niya ang mga gulong ng kanilang mga karwahe kayat bahagya na silang makagalaw. At sinabi ng mga Ehipsiyo: “Tumakas na tayo sa mga Israelita sapagkat si Yawe ang luma­­laban sa Ehipto para sa kanila.”

 

26 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Iunat mo ang iyong kamay sa dagat at pabalikin mo ang mga tubig sa mga Ehipsiyo, sa kanilang mga karwahe at mga mangangabayo.” 27 Iniunat nga ni Moises ang kanyang kamay sa dagat.

 

Sa pagbubukanliwayway, nanum­ba­lik sa dati ang dagat. Nagsikap tuma­kas ang mga Ehipsiyo ngunit itinumba sila ni Yawe sa dagat.

 

28 Bumalik ang mga tubig at tina­bunan ang mga karwahe at mga manga­­ngabayo – ang buong hukbo ni Paraon na sumunod sa mga Israelita sa dagat.

 

Wala isa mang nakaligtas sa kanila. 29 Luma­kad naman ang mga Israelita sa tuyong lupa sa kalagitnaanan ng dagat, na ang mga tubig ay naging pader sa kanan at kaliwa nila.

 

 

 

30 Sa araw na iyon, iniligtas ni Yawe ang Israel sa mga kamay ng mga Ehipsiyo, at nakita ng Israel ang mga Ehipsiyong patay sa dalampasigan. 31 Nakita ng Israel ang mga kahanga-hangang ba­gay na ginawa ni Yawe laban sa Ehipto para sa kanila. At nagkaroong-pitagan kay Yawe ang sambayanan, at naniwala sila kay Yawe at kay Moises na kanyang lingkod.

 

 

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: