Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 13

Pag-aalay sa mga panganay na anak

 

Nagsalita si Yawe kay Moises sa pagsa­sabing: “Italaga ninyo sa akin ang lahat ng panganay: akin ang mga anak na lalaki ng Israel na magbubukas sa bawat si­napupunan, maging tao o hayop.”

 

 

 

Sinabi ni Moises sa sambayanan: “Alala­hanin ninyo ang araw na lumabas kayo sa Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin, sapagkat inilabas kayo ni Yawe mula roon nang may ma­lakas na kamay; at dahil dito, hindi kayo kakain ng tinapay na pinaalsa.

 

 

 

 Buwan ng Abib ang inyong pag-alis. Kapag dinala na kayo ni Yawe sa lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amorreo, Heveo at Yebu­seo, sa lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot-pukyutan na isinumpa niya sa inyong mga ninuno na ibibigay sa inyo, gagawin ninyo ang seremonyang ito sa buwang ito.

 

Kakain kayo ng tinapay na walang leba­dura sa loob ng pitong araw, at magpipiyesta kayo sa karangalan ni Yawe sa ikapitong araw. Tinapay na walang lebadura ang kakanin ninyo sa loob ng pitong araw, at hindi kayo dapat kakitaan ng tinapay na may lebadura, o ng lebadura sa buo ninyong nasasakupan. Sa araw na iyon, sa­sabihin ninyo sa inyong anak – Ginagawa ko ito dahil sa ginawa ni Yawe para sa akin nang lu­mabas ako sa Ehipto.

 

Ang seremonyang ito ay magiging pinaka­tanda para sa iyo sa iyong kamay at isang pag-aalaala sa iyong noo, upang laging sumaiyong mga labi ang Aral ni Yawe, sapagkat inilabas ka ni Yawe mula sa Ehipto nang may malakas na kamay. 10 Dahil dito, tutuparin mo ang kautu­sang ito sa takdang panahon taun-taon.

 

11 Kapag dinala ka na ni Yawe sa lupain ng mga Kananeo at ibinigay iyon sa iyo, tulad ng isinumpa niya sa iyo at sa iyong mga ninuno, 12 ibubukod mo para kay Yawe ang lahat ng unang magbubukas ng sinapupunan, at lahat ng panganay pati ng inyong mga hayop. Para kay Yawe ang mga panganay na lalaking ito.

 

13 Bawat panganay na asno ay tutubusin ng isang kordero, at kung hindi ninyo ito tutubusin, babaliin ninyo ang leeg nito. Tutubusin ninyo ang bawat panganay sa inyong mga anak na lalaki. 14 Kung sa hinaharap ay tanungin kayo ng inyong anak kung ano ang ibig sabihin nito, sasabihin ninyo – Inilabas kami ni Yawe mula sa Ehipto nang may malakas na kamay, mula sa bahay ng pagkaalipin. 15 Nang magmatigas si Paraon na payagan kaming umalis, pinatay ni Yawe ang bawat panganay sa Ehipto, maging tao o hayop. Ito ang dahilan kung bakit iniaalay ko kay Yawe ang lahat ng panganay na lalaki sa aking mga hayop, at tinutubos naman ang ba­wat panganay sa aking mga anak na lalaki.

 

16 Ito ang magiging pinakatanda sa iyong kamay at tatak sa pagitan ng iyong mga mata, na magpapaalaala sa iyo na inilabas kami ni Yawe mula sa Ehipto nang may malakas na kamay.

 

Ang pag-alis

 

17 Nang paalisin ni Paraon ang samba­yanan, hindi sila dinala ng Diyos sa daang nasa lupain ng mga Pilisteo, bagamat iyon ang mas ma­lapit, sapagkat naisip ng Diyos na maaaring ma­siraan ng loob at magbalik sa Ehipto ang sambayanan kung makita nilang sila’y mapa­palaban. 18 Kaya pinaliko ng Diyos ang sambayanan sa daang nasa ilang patungo sa Dagat ng Mga Tambo. At umalis nga ang mga Israelita sa Ehipto, nakahanay na lima-lima.

 

19 Dinala ni Moises ang mga buto ni Jose sapagkat pinasumpa nito ang mga anak ng Israel sa pagsasabing “Tiyak na dadalawin kayo ng Diyos kayat dalhin ninyo ang aking mga buto mula rito.”

 

20 Mula sa Sukot, tumigil sila sa Etam na nasa may hangganan ng disyerto. 21 Sa araw ay nasa unahan nila si Yawe sa isang haliging ulap upang ituro sa kanila ang daan, at sa gabi nama’y sa isang haliging apoy upang bigyan sila ng li­wanag, kaya nakapaglakbay sila araw at gabi. 22 Hindi nawala sa harap ng samba­yanan maging ang ulap kung araw o ang apoy kung gabi.

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: