Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 12

Ang Paskuwa

 

 1 Nakipag-usap si Yawe kina Moises at Aaron sa lupain ng Ehipto, at sinabi: “Ang buwang ito ang magiging simula ng lahat ng bu­wan para sa inyo, ang unang buwan ng inyong taon. 3 Kau­sapin mo ang bu­ong pama­yanan ng Israel, at sabihin sa kanila:

 

Sa ikasampung araw ng buwang ito, kukuha ng isang kordero ang bawat pamilya, isang kordero para sa bawat sambahayan. 4 Kung ang pamilya ay napakaliit para sa isang kordero, kaila­ngang magsalo sila ng pinakamalapit nilang kapitbahay, batay sa bilang ng mga tao at kung gaano ang kayang kainin ng bawat isa.

 

Pipili kayo ng isang korderong wa­lang kapintasan, walang kapansanan, lalaki at inianak ngayong taong ito. Kukunin ninyo ito sa mga tupa o mga kambing. 6 Isasama ninyo iyon sa inyo hanggang sa ikalabing-apat na araw ng buwan.

 

Sa dapithapong iyon, kakatayin ng buong pamayanan ng Israel ang kani­lang mga kordero, at kukuha kayo ng kaun­ting dugo at ilalagay iyon sa mga poste at hamba ng pinto ng mga bahay na kaka­inan ninyo.

 

8 Kakanin ninyo sa gabi ring iyon ang karne niyon na inihaw sa apoy, ka­ulam ang tinapay na walang lebadura at ma­pait na gulay.

 

Huwag ninyong kakanin nang ma­la­sado ang karne o nilaga, kundi inihaw na buo sa apoy – kasama ang ulo, ang mga pata at mga lamang-loob. 10 Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. At kung may matira man, sunugin iyon sa apoy kina­umagahan.

 

11 At ganito ninyo ito kakanin: naka­sinturon ang inyong baywang, nakasandalyas ang inyong mga paa, at may hawak na tungkod sa inyong kamay. Dalian ninyo itong kakanin, sapagkat ito ang paskuwa sa kara­ngalan ni Yawe. 12 Sa gabing iyon, dadaanan ko ang buong Ehipto at tatagain ang bawat panganay sa Ehipto – sa mga tao at mga hayop – at parurusahan ko ang lahat ng diyos ng Ehipto. Ako si Yawe! 13 Ang dugo sa inyong mga bahay ang magiging tanda na kayo ay naroon. Ma­kikita ko ang dugo at ito ang dahilan ng pag­lampas ko; at hindi magkakaroon sa inyo ng nakama­matay na salot kapag tinaga ko ang lupain ng Ehipto.

 

14 Ito ang araw na aalalahanin ninyo at ipagdiriwang sa karangalan ni Yawe. Ipagdiriwang ninyo ang araw na ito bilang araw ng kapistahan kay Yawe sa lahat ng inyong salinlahi; ipagdiri­wang ninyo ito bilang kautusang pang­habang-panahon.

 

Piyesta ng Tinapay na Walang Lebadura

 

 15 Pitong araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Mula sa unang araw ay aalisin na ninyo sa inyong mga bahay ang lahat ng lebadura, sapagkat sinumang kumain ng tinapay na may lebadura mula sa una hanggang ikapitong araw ay hindi na ma­bubuhay sa Israel. 16 Magkakaroon ng banal na pagtitipon sa unang araw, at isa pa sa ikapitong araw. Walang magtatrabaho sa mga araw na ito maliban sa kinakailangang paghahanda ng pagkain.

 

17 Ipagdiwang ninyo ang Piyesta ng Tinapay na Walang Lebadura, sapagkat sa araw na iyon ko inilabas ang inyong mga hukbo mula sa Ehipto. Ipagdiwang ito sa mga susunod na salinlahi bilang panghabam­panahong ka­utu­san. 18 Sa unang buwan, mula sa hapon ng ikalabing-apat na araw hanggang sa ikadala­wampu’t isa, tinapay na walang lebadura ang inyong kakanin.

 

19 Hindi dapat magkaroon ng lebadura sa inyong mga bahay sa loob ng pitong araw. Sinu­mang kakain ng anumang may lebadura ay hin­di na mabubuhay pa sa Israel, maging dayuhan man o katutubo. 20 Huwag kakain ng anumang may lebadura; tinapay na walang lebadura ang kakanin ninyo sa lahat ng inyong tirahan.”

 

 

 

 21 Tinawag ni Moises ang lahat ng matatanda ng Israel, at sinabi sa kanila: “Pumili kayo at kumuha ng isang hayop para sa bawat pamilya, at ka­tayin ang kordero ng Paskuwa. 22 Kumu­ha ng isang sanga ng isopo at ilubog sa dugong nasa planggana, at iwilig ang dugo sa mag­kabilang poste at hamba ng pintuan: at walang sinu­man sa inyo ang lalabas sa pinto ng kanyang bahay hang­­gang umaga. 23 Sapagkat dadaan si Ya­we para tagain ang Ehipto at kapag nakita niya ang dugo sa hamba at mga poste ng pin­tuan, lalampasan niya ang pinto at hindi pahihintulutang pumasok ang Mamu­muksa sa inyong mga bahay para managa.

 

24 Sundin ninyo at ng inyong mga ina­po ang tagubiling ito bilang pang­habam­panahong kautusan; 25 gagawin ninyo ang seremonyang ito pagpasok ninyo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Ya­we, tulad ng kanyang ipinangako. 26 At kung tanungin kayo ng inyong mga anak – Ano ang ibig sabihin ng sere­­monyang ito? – 27 sasa­bihin ninyo sa ka­nila – Ito ang pag-aalay ng Paskuwa kay Yawe: nilampasan niya ang mga bahay ng mga Israelita sa Ehipto nang tagain niya ang mga Ehipsiyo, at iniligtas ang ating mga bahay.”

 

Nang marinig ito ng sambayanan, yumuko sila at sumamba. 28 At nagsilakad ang mga Israelita at ginawa ang iniutos ni Yawe kina Moises at Aaron.

 

Kamatayan ng mga panganay

 

29 Kinahatinggabihan, tinaga ni Yawe ang lahat ng panganay sa Ehipto, mula sa pinakapanganay ni Paraon na taga­pag­mana ng trono hanggang sa pa­nganay ng bilanggong nasa piitan pati ang unang anak ng lahat ng hayop.

 

30 Nagising nang gabing iyon si Pa­raon, ang kanyang mga opisyal at lahat ng Ehipsiyo, at nagkaroon ng ma­lakas na panangisan sa Ehipto sapagkat wa­lang bahay na hindi namatayan.

 

31 Nang gabi ring iyon, ipinatawag ni Paraon sina Moises at Aaron, at sinabi: “Sige, tumindig kayo at iwan ang aking bayan. Umalis na kayo at sumamba kay Yawe tulad ng sabi ninyo. 32 Dalhin ninyo ang inyong mga tupa at mga baka, tulad ng sabi ninyo, at magsila­yas kayo! At sumaakin nawa ang pag­papala.” 33 Ina­pura rin ng mga Ehipsiyo ang samba­yanan na umalis sa lupain sa lalong ma­daling panahon, at sinabi nila: “Mama­matay tayong lahat kapag hindi sila umalis.”

 

34 Kaya dinala ng mga Israelita ang masa ng harina na hindi pa nalalagyan ng lebadura, at pinasan ito na nasa la­lag­yang pinagmamasahan na naka­balot sa kani­lang mga kapa. 35 Ginawa ng mga Israelita ang sinabi sa kanila ni Moises, at nang­hingi sila sa mga Ehipsiyo ng mga bagay na yari sa ginto at pilak at ng mga damit. 36 Pinagmagandang-loob ni Yawe ang mga Ehipsiyo sa kanyang bayan, at ibi­nigay ng mga ito sa kanila ang kanilang hinihingi, kaya nasamsaman nila ang Ehipto.

 

 

 

Pag-alis ng mga Israelita

 

 37 Umalis ang mga Israelita sa Ra­meses patungo sa Sukot; halos anim­naraang libong lalaki na naglalakad, hindi pa kasama sa bilang ang mga bata.

 

38 Kasama rin nilang umalis ang isang makapal na pulutong ng lahat ng uri ng tao, gayundin ang napa­kara­ming kawan ng mga tupa at mga baka.

 

39 Ginawa naman nilang tinapay na walang lebadura ang masa na kanilang dala mula sa Ehipto. Hindi pa iyon nalalagyan ng lebadura dahil hindi sila pu­wedeng maantala nang palayasin sila sa Ehipto kaya hindi na sila nakapag­baon.

 

40 Tumira sa Ehipto ang mga Israelita sa loob ng apatnaraa’t tatlumpung taon. 41 Sa katapusan ng apatnaraa’t tatlumpung taong ito, sa pinakahuling araw mismo, umalis sa Ehipto ang lahat ng hukbo ni Yawe.

 

42 Ito ang gabi ng pagbabantay ni Yawe upang ilabas sa Ehipto ang Israel. Para kay Yawe ang gabing ito, at ang gabi ring ito ang gabi ng pagbabantay ng mga Israelita, taun-taon, sa habang panahon.

 

Mga batas tungkol sa Paskuwa

 

43 Sinabi ni Yawe kina Moises at Aaron: “Ito ang mga kautusan sa pagdiriwang ng Pas­kuwa. Walang dayuhang kakain nito, 44 liban sa aliping tinuli pagkabili sa kanya. Makaka­kain siya nito, 45 ngunit hindi ang pansamantalang naninirahan o ang upa­hang mangga­gawa. 46 Kakainin ang buong kordero sa loob ng isang bahay lamang, at sa karne nito ay walang ilalabas ng bahay. Huwag babaliin ang alinman sa mga buto nito. 47 Ipagdiriwang ng buong pama­yanan ng Israel ang seremonyang ito.

 

48 Kung may dayuhang nakikipamayan sa inyo at gustong ipagdiwang ang Paskuwa ni Yawe, kailangang ipatuli niya ang lahat ng lalaki sa kanyang samba­hayan. At maaari na siyang dumulog tulad ng isang isinilang sa lupain, ngunit walang lalaking di-tuli ang ma­aaring makisalo dito. 49 Iisa lang ang batas para sa mga katutubo at mga dayuhang nakikipa­mayan sa inyo.”

 

50 Ginawa nga ng lahat ng Israelita ang ini­utos ni Yawe kina Moises at Aaron. 51 At nang araw ding iyon, inilabas ni Yawe ang mga Israelita, bata-batalyon, mula sa lupain ng Ehipto.

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: