Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 11

Pagbabalita sa ikasampung salot

 

  • Sinabi ni Yawe kay Moises: “Isa pang salot ang ipadadala ko kay Paraon at sa Ehipto. Pagka­tapos niyon, paaalisin na niya kayo at ipagtatabuyan pa. Kausapin mo ang bayan at sabihin sa kanila na humingi sila sa kanilang mga kapitbahay ng mga bagay na yari sa pilak at ginto.”

 

3 Pinagmagandang-loob ni Yawe ang mga Ehipsiyo sa sambayanan. At si Moi­ses mismo ay iginalang ng mga opis­yal ni Paraon at ng mga tao, tulad ng isang ta­ong kinikilala sa Ehipto.

 

4 Sinabi ni Moises: “Ito ang sabi ni Yawe – Dadaan ako sa buong Ehipto pagha­hatinggabi 5 at mamamatay ang lahat ng panganay na anak sa Ehipto – mula sa pinakapanganay ni Paraon na siyang tagapagmana ng trono hang­gang sa panganay ng utusang babaeng nasa gilingan at sa mga unang anak ng mga hayop. Magkakaroon ng matin­ding pagtangis sa buong lupain ng Ehip­to na hindi pa kailan man nang­yayari at hindi na mangyayari pang muli. Ngu­nit sa mga Israelita, isa mang aso’y hindi aalulong dahil sa kamatayan ng tao o hayop. At mala­laman ninyong mag­kaiba ang paki­kitungo ni Yawe sa Ehipto at sa Israel.

 

8 Lahat ng iyong pinunong ito ay la­lapit sa akin at yuyuko sa harap ko, at sasabihin: Umalis na kayo, ikaw at ang buong bayang sumusunod sa iyo. Pag­ka­tapos nito ako aalis.” At nag-aapoy sa galit na iniwan ni Moises si Paraon.

 

Sinabi ni Yawe kay Moises: “Hindi ka pakikinggan ni Paraon, kaya mag­ka­karoon ng maraming kahanga-hangang bagay sa lupain ng Ehipto.”

 

10 Ginawa na nga nina Moises at Aaron ang mga kahanga-hangang bagay na ito sa harap ni Paraon ngunit pinatigas naman ni Yawe ang puso ni Paraon kaya hindi pa rin niya pinaalis ang mga Israelita sa kanyang lupain.

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 5, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: