Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 10

Ikawalong salot: mga balang

 

 1 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Puntahan mo si Paraon sapagkat pina­tigas ko ang puso niya at ng kanyang mga opisyal, upang ipakita sa kanila ang aking mga tanda, at nang maisa­laysay mo sa iyong mga anak at mga apo kung paano ako lumaban sa mga Ehipsiyo sampu ng mga tanda na ginawa ko sa kanila, upang malaman ninyo na ako si Yawe.”

 

Kaya pumunta sina Moises at Aaron kay Paraon, at sinabi: “Ito ang sabi ni Yaweng Diyos ng mga Hebreo – Hanggang kailan ka tatang­ging yumuko sa harap ko? Paalisin mo ang aking bayan upang sumamba sa akin. Kung tatanggi kang paalisin ang aking bayan, bukas na bukas di’y magpapadala ako ng mga balang sa bansa mo, at tatakpan nila ang balat ng lupa, at wala nang ibang makikita. Lalamunin ng mga iyon ang anumang natira pagkatapos ng ulan ng yelo, pati ang bawat punong tumutubo sa bukid. Pupunuin ng mga iyon ang iyong bahay at ang mga bahay ng iyong mga opisyal at lahat ng bahay sa Ehipto – isang pangyayaring hindi nasaksihan ng iyong mga ninuno o ng mga ninuno ng iyong mga ninuno mula nang tumira sila rito hanggang sa araw na ito.” Pagkasabi nito, tumalikod si Moises at iniwan si Paraon.

 

Sinabi ng mga opisyal ni Paraon: “Hang­gang kailan magiging bitag para sa atin ang lalaking ito? Paalisin na ninyo ang bayan upang makasamba sila kay Yaweng Diyos nila. Hindi pa ba ninyo nakikitang wasak na ang Ehipto?”

 

Kaya muling iniharap sina Moises at Aaron kay Paraon, at sinabi nito sa kanila: “Sige, uma­­lis na kayo! Sambahin ninyo si Yaweng Diyos ninyo. Pero sino nga bang talaga ang aalis?” Sinabi ni Moises: “Aalis kaming kasama ang aming mga bata at matatanda, ang aming mga anak na lalaki at babae, ang aming mga tupa at mga baka, sapagkat malaking piyesta ni Yawe ang aming ipagdiriwang.” 10 Sinabi ni Pa­raon: “Sumainyo nawa si Yawe kung paalisin ko ka­yong kasama ang inyong mga batang maliliit! Maliwanag na may masama kayong binabalak. 11 Hindi! Mga lalaki lamang ang aalis para su­mam­ba kay Yawe, kung iyon ang gusto ninyo!” At pinalayas sila sa harapan ni Paraon.

 

12 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Iunat mo ang iyong kamay sa lupain ng Ehipto upang mag­datingan ang mga balang sa lupain, at lalamunin ng mga iyon ang lahat ng tumu­tubo sa lupain, lahat ng natira pagkatapos umulan ng yelo.” 13 At iniunat nga ni Moises ang kanyang tungkod sa lupain ng Ehipto. Maghapo’t mag­damag na pinaihip ni Yawe ang hanging sila­ngan sa lupain, at kinaumagaha’y dala na ng hanging silangan ang mga balang. 14 Nagdati­ngan ang napaka­raming balang, at dumapo sa buong lupain ng Ehipto – umaatikabo – na hindi pa kailan man nagkaroon at hindi na magkakaroon pang muli. 15 Parang ulap sa kapal ang mga balang sa buong lupain, at dumilim ang lupa. Nilamon ng mga iyon ang lahat ng tumutubo sa lupa, ang lahat ng bungang­kahoy na natira pagkatapos umulan ng yelo. Walang nalabing luntian, ma­ging puno o halaman sa bukid, sa buong lupain ng Ehipto.

 

16 Dahil sa lahat ng ito, agad na ipinatawag ni Paraon sina Moises at Aaron, at sinabi sa kanila: “Nagkasala ako laban kay Yaweng Diyos ninyo at laban sa inyo. 17 Kahit ngayon lang ay patawarin na sana ninyo ang aking kasalanan, at ipakiusap kay Yaweng inyong Diyos sa hu­ling pagkakataon na alisin sa akin ang nakama­matay na salot na ito.”

 

18 Iniwan ni Moises si Paraon, at nana­la­ngin kay Yawe 19 na nagpadala ng napaka­lakas na hangin mula sa kanluran na tuma­ngay naman sa mga balang at dinala ang mga ito sa Dagat ng Mga Tambo. Wala isa mang balang na na­iwan sa buong lupain ng Ehipto.

 

20 Ngunit pinatigas ni Yawe ang puso ni Pa­raon, kaya hindi pa rin nito pinaalis ang mga Israelita.

 

Ikasiyam na salot: dilim

 

21 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Iunat mo sa langit ang iyong kamay upang lukuban ng ka­rimlan ang lupain ng Ehipto, isang maka­pal at nadaramang karimlan.” 22 Iniunat nga ni Moises ang kanyang kamay sa langit, at agad na na­balot ng dilim ang buong lupain ng Ehipto sa loob ng tatlong araw. 23 Hindi nila makita ang isa’t isa kaya hindi sila maka­galaw sa loob ng tatlong araw, ngunit may liwanag sa tinitirhan ng lahat ng Israelita.

 

24 Ipinatawag ni Paraon si Moises, at sinabi: “Sige, umalis na kayo, at sumamba kay Yawe. Isama ninyo ang inyong mga anak, iwan lamang ninyo ang inyong mga tupa at mga baka.” 25 Sinabi naman ni Moises: “Bakit? Ikaw ba ang magbibigay sa amin ng mga hayop para sa aming mga hain at sinunog na handog kay Yaweng Diyos namin? Hindi! 26 Isasama rin namin ang aming mga hayop, walang maiiwan ni isang pata man, sapagkat sa aming hayupan kami pipili ng mga iaalay kay Yaweng Diyos namin. At hindi namin malalaman kung alin ang aming isasakripisyo kay Yawe hanggang hindi kami nakararating sa lugar na iyon.”

 

27 Pinatigas pa rin ni Yawe ang puso ni Pa­raon, ayaw na naman nitong paalisin ang mga Israelita.

 

28 Sinabi ni Paraon kay Moises: “Lumayas ka sa harap ko, at huwag ka nang haharap pa sa akin! Mag-ingat ka, sapagkat mama­matay ka sa oras na humarap ka sa akin.” 29 Sinabi ni Moises: “Gaya ng sabi, hinding-hindi na ako haharap pang muli sa iyo.”

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: