Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 8

1 Kinausap ni Yawe si Moises: “Sabihin mo kay Aaron – Iunat mo ang iyong kamay, hawak ang iyong tungkod, sa ibabaw ng mga ilog, kanal at sapa ng Ehipto, at paahunin ang mga palaka sa buong lupain ng Ehipto.” 2 Iniunat nga ni Aaron ang kanyang kamay sa mga tubig ng Ehipto, at nag-ahunan ang mga palaka at naglipana sa buong lupain ng Ehipto. 3 Gayon din ang ginawa ng mga salamangkero ng Ehipto sa pamamagitan ng kanilang mga lihim na kaalaman, at nagpalabas din sila ng mga palaka sa lupain ng Ehipto!

 

4 Kaya ipinatawag ni Paraon sina Moises at Aaron, at sinabi: “Hingin ninyo kay Yawe na alisin ang mga palaka sa akin at sa aking bayan, at paaalisin ko ang inyong bayan para makapag-alay ng mga hain kay Yawe.” 5 Ngu­nit sumagot si Moises: “Sabihin mo sa akin kung kailan kita ipagdarasal at ang iyong mga opisyal sampu ng iyong bayan upang maalis sa iyo at sa iyong mga opisyal ang mga palaka maliban sa Nilo.” 6 Sumagot si Paraon: “Bukas!” At sinabi ni Moises: “Ayon sa sabi mo, at nang malaman mo na walang katulad si Yaweng Diyos namin, 7 aalis ang mga palaka sa iyo at sa iyong mga bahay, sa iyong mga opisyal at sa iyong bayan; sa Nilo lamang mananatili ang mga iyon.” 8 Pagkasabi nito, iniwan nina Moises at Aaron si Paraon.

 

At tumawag si Moises kay Yawe tungkol sa mga palaka ayon sa napagkasunduan nila ni Paraon. 9 Ginawa ni Yawe ang sinabi ni Moises kay Paraon, at namatay ang mga palaka sa mga bahay, sa mga bakuran, at mga bukirin. 10 Ti­nipon iyon at ibinunton, at umalingasaw ang buong lupain. 11 Ngunit nang maginhawahan si Paraon, nag-ibayo ang katigasan ng kanyang puso, at ayaw na namang makinig kina Moises at Aaron, tulad ng sinabi ni Yawe.

 

Ikatlong salot: mga lamok

 

12 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Sabihin mo kay Aaron na hampasin niya ng kanyang tungkod ang alabok ng lupa, at gawin itong lamok sa buong lupain.” 13 Gayon nga ang ginawa ni Aaron; hinampas niya ang alikabok ng lupa at naging mga lamok na nagpahirap sa mga tao at mga hayop. Ang lahat ng alikabok sa lupa sa buong Ehipto ay naging lamok. 14 Ngunit nang tangkain ng mga salamangkero, sa pamama­gitan ng kanilang mga lihim na kaalaman, na bugawin ang mga lamok, ay hindi nila nagawa iyon, kaya nagpatuloy ang mga lamok sa pag­papahirap sa mga tao at mga hayop. 15 Sinabi ng mga salamangkero kay Paraon: “Ito ang daliri ng Diyos!” ngunit matigas ang puso ni Paraon at ayaw niyang makinig, tulad ng sinabi ni Yawe.

 

Ikapat na salot: mga bangaw

 

16 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Gumising ka nang maaga bukas at makipagharap ka kay Paraon, sa pagpunta niya sa ilog. Sabihin mo sa kanya – Ito ang sabi ni Yawe: Paalisin mo ang aking bayan upang sumamba sa akin. 17 Kung hindi mo paaalisin ang aking bayan, padarag­sain ko sa iyo ang mga bangaw, pati sa iyong mga opisyal at sa iyong bayan at sa iyong mga bahay. Mapupuno ng mga bangaw ang mga bahay ng mga Ehipsiyo, kahit na ang lupang kinatitirikan ng mga ito. 18 Ngunit sa araw na iyon ay ibubukod ko ang lupain ng Gosen na tirahan ng aking bayan. Hindi magkakaroon ng bangaw roon, para malaman mo na akong si Yawe ay nasa lupaing ito. 19 Kaya hindi magi­ging pareho ang pakikitungo ko sa aking bayan at sa iyong bayan. Makikita mo bukas.”

 

20 Ginawa nga ito ni Yawe, at nagdagsaan ang napakakapal na bangaw sa palasyo ni Paraon at sa mga bahay ng kanyang mga opisyal at sa buong Ehipto, at winasak ang buong lupain.

 

21 Ipinatawag ni Paraon sina Moises at Aaron, at sinabi: “Sige, mag-alay na kayo ng mga hain sa inyong Diyos sa lupaing ito.” 22 Ngunit su­magot si Moises: “Hindi ito maaari pagkat ang mga hayop na iniaalay namin kay Yaweng Diyos namin ay sagrado para sa mga Ehipsiyo. Kaya tingnan mo, kung mag-aalay kami ng haing hindi tama sa harap ng mga Ehipsiyo, hindi ba nila kami babatuhin? 23 Kailangan na­ming mag­lakbay nang tatlong araw sa disyerto, at doon kami mag-aalay ng hain kay Yaweng Diyos namin, tulad ng iniutos niya sa amin.”

 

24 Sumagot si Paraon: “Paaalisin ko kayo para mag-alay ng hain sa disyerto kay Yaweng Diyos ninyo, sa kundisyong hindi kayo lalayo. At ipagdasal ninyo ako sa Diyos!”

 

25 Sinabi ni Moises: “Pagkaalis na pagka­alis ko’y ipagdarasal kita kay Yawe, at bukas ay iiwan na ng mga bangaw si Paraon, ang kanyang mga opisyal at ang kanyang bayan. Ngunit huwag mong ipagpatuloy ang panlilinlang sa amin sa pagtangging paalisin ang bayan para mag-alay kay Yawe.” 26 Umalis si Moises sa bahay ni Paraon at nanalangin kay Yawe. 27 At ginawa ni Yawe ang sinabi ni Moises, at iniwan ng mga bangaw si Paraon, ang kanyang mga opisyal, at ang kanyang bayan. Walang naiwan isa mang bangaw.

 

28 Ngunit matigas pa rin ang puso ni Paraon, at tumanggi siyang paalisin ang bayan.

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: