Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Daniel 9

Ang dalangin ni Daniel

 

 Nang unang taon ng paghahari ni Dario, na anak ni Aha­suerus ng liping Medo, na naging hari ng Kaldea, naganap ang sumusunod:

 

2 Nag-iisip akong si Daniel tungkol sa bilang ng mga taon na alinsunod sa ka­su­latan ay mananatiling wasak ang Jerusalem. May binanggit si Yawe na pitum­pung taon kay propeta Jeremias. Dumulog ako sa Panginoon, nagsu­mamo sa pama­magitan ng panalangin at pag-aayuno. Nagpenitensya ako, nag­damit ng sako at naupo sa abo.

 

Dumalangin ako kay Yawe, ang aking Diyos, at nagsagawa ng ganitong pangu­ngum­pisal: “Panginoong Diyos na dakila at dapat katakutan, iniingatan mo ang iyong Tipan at pag-ibig para sa mga umiibig sa iyo at tumu­tupad sa iyong kautusan. 5 Nagka­sala kami, hindi naging makatarungan, naghimagsik at tumalikod sa iyong mga kautusan. Hindi namin pinakinggan ang iyong mga lingkod, ang mga propetang nag­sa­lita sa pangalan mo sa aming mga hari, pinuno, ninuno at lahat ng tao sa lupain.

 

7 Ikaw ang makatarungan, Panginoon, ngunit kami ang dapat mahiya gaya ng sa araw na ito, kaming mga taga-Juda, mga mamamayan ng Jerusalem – sa buong Israel, malapit o malayo man, sa lahat ng lupaing pinagtapunan mo sa amin dahil sa pagtataksil namin sa iyo. 8 Amin ang kahi­hiyan, Panginoon, yamang nag­kasala kami sa iyo, pati ang aming mga hari, mga prinsipe, at mga magulang.

 

9 At nasa Panginoon naman ang pagpapa­tawad at pagkahabag ng aming pinag­himag­sikan. 10 Hindi namin pinakinggan ang tinig ni Yawe na aming Diyos; hindi namin tinupad ang batas na ibinigay niya sa amin sa pamamagitan ng kan­yang mga lingkod na propeta.

 

11 Sa halip na pakinggan ang tinig mo, tina­likdan ng buong Israel ang iyong kau­tusan. Kaya nga sumapit sa amin ang sumpa at mga babalang nakasulat sa Batas ni Moises, ang lingkod ng Diyos sapagkat nag­ka­sala kami sa kanya. 12 Tinupad niya ang mga babala laban sa amin at sa aming mga taga­pamahala: pinadalhan niya kami ng sakuna na wala pang naka­ka­tulad sa mga sumapit na sa Jerusalem.

 

13 Sumapit sa amin ang lahat ng kapahamakang ito, gaya ng nasusulat sa Batas ni Moises, ngunit hindi namin sinikap na payapain ang poot ni Yawe na aming Diyos. Hindi kami tumalikod sa pagkakasala, hindi nakinig sa iyong katotohanan. 14 Isinagawa ni Yawe ang kanyang babala at pinadalhan kami ng saku­nang ito, sapagkat makataru­ngan siya sa lahat niyang gawa at kami nama’y hindi nakinig sa kanyang tinig.

 

15 Panginoong aming Diyos na humango sa amin sa pagkaalipin sa Ehipto at natanyag hanggang sa araw na ito, kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo. 16 Alang-alang sa iyong awa, ilayo mo ang iyong poot sa Jerusalem na iyong lunsod at banal na bundok. Dahil sa pagkakasala namin at ng aming mga ninuno, inaalipusta ang Jerusalem at ang bayan mo ng lahat ng nakapaligid sa amin.

 

17 Kaya nga, aming Diyos, dinggin mo ang dalangin at hiling ng iyong lingkod. Pagliwa­nagin mo ang iyong mukha sa iyong nag­dilim na santuwaryo. 18 Diyos ko, pakinggan at mas­dan mo kung paano gumuguho ang lunsod na pi­nag­­pahayagan ng iyong panga­lan. Hindi kami nananalig sa aming mabu­buting gawa, kaya dumadalangin kami sa iyo at nananalig sa iyong walang hanggang awa.

 

19 Patawarin mo kami, Panginoon! Ding­gin mo kami, Panginoon! Kumilos ka agad, aming Diyos, alang-alang sa iyo, yayamang taglay ng lunsod at ng iyong bayan ang Pangalan mo.”

 

Ang hula tungkol sa pitumpung linggo

 

 20 Sa oras ng pag-aalay sa gabi, nag­sasalita pa ako, nagpapahayag ng mga pagkakasala ko at ng aking ba­yang Israel, nagsusumamo kay Yawe alang-alang sa kanyang Banal na Bundok.

 

21 Noon dumating na lumilipad si Gab­riel, ang anghel na nakita ko sa pagsisi­mula ng pangitain. 22 Sabi niya: “Daniel, na­pa­rito ako upang magturo sa iyo. 23 No­ong nananalangin ka, may salitang na­banggit, at naparito ako upang ituro iyon sa iyo sapagkat minamahal ka ng Diyos. Pakinggan mo ang salitang ito at unawain ang pangitain:

 

24 Pitumpung linggo ang itinakda para sa iyong bayan at banal na lunsod hang­gang sa pagtatapos sa karahasan at pag­wawakas sa pagkakasala at pag­bayaran ang kasamaan, itatag ang wa­lang hang­gang katarungan, upang ma­tupad ang mga pangitain at hula at ma­papahiran ang Banal ng mga Banal.

 

25 Unawain mo ito: Mula sa pana­hong iutos ang muling pagtatayo ng Jerusalem hanggang sa pagdating ng isang punong pinahiran, lilipas ang pitung linggo. Sa loob ng animnapu’t da­la­wang linggo, muling itatayo ang mga liwasan at muog, ngu­nit sa isang pana­hon ng kaguluhan.

 

26 Pagkaraan ng animnapu’t dalawang linggo, papatayin ang isang pina­hiran na walang sala, wawasakin ang lunsod at templo ng mga tauhan ng isang haring darating. Tulad ng pagwa­­wasak ng baha ang mangyayari. Hang­gang sa wakas, magkakaroon ng mga digmaan at kapa­hamakang itinakda ng Diyos. 27 Sa loob ng isang linggo, ipatu­tupad ng manlulupig sa marami ang kanyang batas. Sa kala­gitnaan ng linggo, ipa­hihinto niya ang mga pag­hahandog at ilalagay sa templo ang ka­suklam-suklam na diyus-diyusan hang­gang sa sumapit sa manlulupig ang pag­ka­wa­­sak na itinakda ng Diyos.”

Advertisements

June 4, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Daniel, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: