Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Daniel 10

Kasaysayan ng panahon ng mga Macabeo: isang simbolikong salaysay

 

Sa ikatlong taon ng pamamahala ni Ciro, hari ng Persia, pinatalastasan ng Diyos si Daniel na tinaguriang Beltesazar. Ang pagbubunyag na ito ay tungkol sa katapatan at ma­tinding kapighatian. Naunawaan ito ni Daniel at pinatalastasan siya sa pa­ngitain.

 

Sa panahong iyon, tatlong linggong nag-ayuno akong si Daniel. 3 Hindi ako kumain ng pagkaing masarap, ni tumikim ng karne o alak. Hindi ako nag-ayos ni nagpabango ng katawan sa loob ng tatlong linggo.

 

4 Sa ikadalawampu’t apat na araw ng unang buwan, habang nakatayo ako sa pampang ng ilog Tigris, tumingala ako at nakakita ng isang lalaking nadaramtan ng lino at may sinturon na lantay na ginto. Parang krisolito ang kanyang katawan, singningning ng kidlat ang kanyang muk­ha, parang nagliliyab na sulo ang kanyang mata, tulad ng makintab na tanso ang kanyang paa’t kamay, at dumadagundong ang kan­yang mga salita na parang sa isang pulutong.

 

Akong si Daniel ang tanging nakakita sa pangitaing ito. Hindi ito nakita ng mga lala­king kasama ko; sinakmal nga sila ng malaking ta­kot kung kaya tumakbo sila at nagtago. Naiwan akong mag-isang naka­tingin sa daki­lang pa­ngitaing ito. Natulala ako at nawalan ng lakas. Nang marinig ko ang kanyang tinig, walang­malay akong napasubsob sa lupa. 10 May huma­wak sa akin at itinindig akong pinangi­nginigan ng kamay at tuhod.

 

11 Sabi niya sa akin: “Daniel, taong minamahal ng Diyos, sinugo ako sa iyo ngayon kaya pakinggan mo ang aking sasabihin.” Nang ma­rinig ko ito, nangiginig akong tumayo. 12 At sinabi pa niya: “huwag kang mata­kot. Mula sa unang araw na ipasya mong magtamo ng pang-unawa at magpa­kumbaba sa Diyos, narinig ang iyong mga hi­naing, at iyan ang dahilan kaya narito ako.

 

13 Dalawampu’t isang araw na nilabanan ako ng prinsipe ng Persia, ngunit tinulungan ako ni Miguel, isa sa mga punong-anghel. Ini­wan ko siya roon sa mga hari ng Persia, 14 at na­parito ako upang sabihin sa iyo ang mang­ya­yari sa iyong bayan sa mga araw na darating. Sapagkat tungkol sa mga araw na iyon ang bagong pangi­taing ito.”

 

15 Matapos niyang sabihin ito, nagpa­tirapa ako at nanahimik, ngunit may isang tulad ng tao na humipo sa aking mga labi. 16 Nagbuka ako ng bibig upang magsalita: “Panginoon, lub­ha akong binagabag ng pangitain at wala akong kalakas-lakas. 17 Paano ako makapag­sasalita kung wala akong lakas at pinanga­ngapusan ng hini­nga?”

 

18 Muli akong hinipo ng kaharap kong muk­hang tao upang bigyan ng lakas. 19 “Taong hini­rang ng Diyos,” sabi niya, “huwag kang mata­kot. Sumaiyo ang kapa­yapaan. Maging ma­tapang ka at malakas.” Habang nagsasalita siya, naka­dama ako ng lakas, at sinabi ko: “Mag­­salita ka, panginoon ko, malakas na ako ngayon.”

 

20 Sabi niya sa akin: “Alam mo ba kung bakit ako naparito sa iyo? 21 Ipapahayag ko sa iyo ang nakasulat sa Aklat ng Katotohanan. Pag­ka­tapos, babalik ako upang labanan ang anghel ng Persia. Susunod ang anghel ng Gresya. Wa­lang tumutulong sa akin sa lahat ng ito maliban kay Miguel, ang inyong puno.

 

 

Advertisements

June 4, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Daniel, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: