Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Daniel 8

Isa pang pangitain tungkol kay Haring Antioko

 

Sa ikatlong taon ng paghahari ni Belsasar, nagkaroon akong si Daniel ng isa pang pangitain. 2 Nakita ko ang aking sarili sa Susa, nakukutaang lunsod sa probinsya ng Elam; nakatayo ako sa pam­pang ng ilog Ulai.

 

Tumingala ako at nakita ko ang isang lala­king tupa na nakaharap sa ilog. Mayroon itong dalawang mahahabang sungay ngunit mas ma­haba ang ikalawang sungay kaysa una. 4 Na­kita ko ang lala­king tupa na nanu­nuwag pakan­luran, pahilaga at patimog, at walang hayop na ma­kalaban ni makatakas dito. Ginawa nito ang lahat ng ma­ibigan, at ito’y naging makapang­yarihan.

 

5 Habang nag-iisip ako, isang lalaking kambing ang dumating mula sa kanluran; para itong lumilipad at hindi sumasayad sa lupa. Ito ay may isang malaking sungay sa pagitan ng mga mata. 6 Buong bagsik na tumakbo ito pa­la­pit sa lala­king tupang may dalawang sungay. 7 Nakita ko kung paano nito sinalakay ang lala­king tupa at binali ang dalawang su­ngay. Walang nagawa ang tupa; nabuwal ito at hindi nasak­lolohan ng sinu­man.

 

Naging napakamakapangyarihan ang lalaking kambing ngunit nabali ang malaking sungay nito at sumibol sa kinaroroonan niyon ang apat na malalaking sungay na naka­harap sa apat na hangin ng langit, 9 Nag­­supling mula sa isa sa mga ito ang isang munting sungay na lumaki nang lumaki pagawi sa timog at sila­ngan at sa Magandang Lupain.

 

10 Lumaki rin iyong pagawi sa hukbo ng la­ngit, at inihagis niyon sa lupa ang isang ba­hagi ng mga bituin at dinurog ng mga paa. 11 Nagpa­lalo iyon sa harap ng Pinuno ng hukbo, inalis ang pang-araw-araw na handog, winasak ang tem­plo 12 at ang hukbo. Sa lugar ng pang-araw-araw na handog inilagay niya ang Kasuk­lam-suklam at inihagis sa lupa ang Katoto­hanan. Anumang ginagawa niya ay nagta­ta­gum­pay.

 

13 Narinig kong may dalawang banal na nag-uusap, at nagtanong ang isa: “Kailan magaganap ang pangitain? Papaano ang pang-araw-araw na paghahandog, ang Kasuklam-suklam na mangwawasak, ang niyurakang santuwaryo at hukbo?” 14 Ang sagot: “Hanggang sa maka­raan ang dala­wang libo at tatlong daang gabi at umaga, at saka muling itatayo ang templo.”

 

15 Habang nakatingin akong si Daniel sa pangi­tain at sinisikap unawain iyon, bigla kong nakita sa aking harapan ang isang kamukha ng tao, 16 at narinig kong sumigaw sa kanya ang isang tinig mula sa ilog Ulai: “Gabriel, ipali­wanag mo sa taong ito ang pangitain.”

 

17 Lumapit siya sa akin. Natakot ako at nag­patirapa. Sabi niya: “Anak ng tao, unawain mo ito: ang pangitai’y tungkol sa wakas ng pa­na­hon.” 18 Samantalang nagsa­salita siya, nawalan ako ng malay at nalug­mok na padapa. Itinayo niya ako 19 at sinabi: “Ihahayag ko sa iyo ang mangyayari kapag ibinuhos na ang poot, pag­kat nakatakda na ang wakas.

 

20 Ang nakita mong lalaking tupa, na may dalawang sungay ay ang mga hari ng Media at Persia. 21 Ang mabalahibong lalaking kambing ay ang hari ng Gresya; ang malaking sungay sa pagitan ng mga mata niyon ay ang una sa ka­ni­lang mga hari; nabali ang sungay; 22 at ang apat na sungay na sumibol sa kinaroroonan niyon ay ang apat na kahariang babangon mu­la sa bansang ito, gayunma’y hindi ito mapapantayan ng mga iyon.

 

23 Sa pagwawakas ng kanilang pamamahala, kapag naganap na ang bilang ng kanilang mga kasalanan, isang hari ang lilitaw, palalo at tuso. 24 Lalago ang kanyang kapangyarihan, kung kaya magbabalak siya ng mga bagay na di pa naririnig ng una. Magtatagumpay ang anu­mang isagawa niya. Lilipulin niya ang mala­lakas at wawa­sakin maging ang bayan ng mga banal. 25 Magsasagawa siya ng mga pandaraya at pani­niwalaan ng marami. Marami siyang pupuksain habang matiwasay sila. Lalabanan niya kahit ang Prinsipe ng mga prin­sipe, ngunit malulupig siya nang hindi mamamagitan ang kamay ng tao.

 

26 Totoo nga ang sinasalaysay ng pangi­tain tungkol sa mga umaga at gabi ngunit ingatan mo ang lihim na ito, pagkat sa mala­yong hina­harap lang ito matutupad.”

 

27 Nawalan ng malay akong si Daniel at ilang araw na naratay. Gumaling ako at nag­balik sa gawain sa palasyo. Ngunit iningatan ko ang lihim tungkol sa pangitaing hindi ko naunawaan.

Advertisements

June 3, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Daniel, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 4, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: