Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Daniel 7

Pangitain tungkol sa apat na kaharian

 

7      1 Sa unang taon ng paghahari ni Belsasar ng Babilonia, nagkaroon ng panaginip at mga pangitain si Daniel sa kanyang pagtulog. Pagkagising, isinulat niya ang panaginip, na ganito ang pagkakasalaysay:

 

Sinabi ni Daniel: Nakita ko sa pangitain ang isang malaking dagat na binabayo ng apat na hangin ng langit. 3 Apat na magka­kaiba at ma­lalaking halimaw ang umahon mula sa dagat.

 

4 Ang una ay tulad ng leon na may pakpak ng agila. Habang nakatingin ako, tinanggal ang pakpak niyon. Iniangat iyon sa lupa, parang ta­ong tumayo sa dalawang paa, at pinagkalooban ng puso ng tao. 5 Ang ika­lawang hayop ay tulad ng oso; nakatayo iyon sa dalawang huli­hang paa at may tangay na tatlong tadyang. Pinagsabihan iyon: “Huma­yo ka at lumamon ng maraming karne.” 6 Nakita ko ang isa pang halimaw na parang leopardo at may apat na pakpak sa likod; may apat na ulo iyon at pinag­kalooban ng kapangyarihan.

 

Nagpatuloy ang aking mga pangitain, at nakita ko ang ikapat na halimaw. Nakata­takot ito at napakalakas. Lahat ng sakmalin nito’y niluluray ng malalaking bakal na ngipin, at dinu­durog ng paa ang anumang malabi. Naiiba ito sa nangaunang halimaw; mayroon itong sampung sungay. 8 Nakita kong nabunot ang tatlo sa mga sungay nang sumibol ang isa pang munting sungay. Tulad ng sa tao ang mga ma­ta nito at bibig na nagsasalita ng mga kapala­luan.

 

Ang anak ng tao

 

 Habang ako’y nagmamasid, may mga luklukang inilagay, at naupo ang Isang Matandang-matanda. Simputi ng niyebe ang kanyang damit, simbusilak ng maputing lana ang kanyang buhok. Mga liyab ng apoy ang kanyang luklukang may mga gulong na naglalagab­lab. 10 Isang ilog na apoy ang bumukal at umagos sa kanyang harapan. Libu-libo ang naglilingkod sa kanya at di-mabilang ang nangakatayo sa kanyang harapan.

 

Nagsiupo ang mga kabilang sa huku­man at binuksan ang mga aklat. 11 At habang ginugunita ko ang mapa­lalong pananalita ng Sungay na may mata at bibig na parang sa tao, pinatay ang hayop na ito sa harap ko at ini­hagis sa apoy ang bangkay. 12 Inalisan ng ka­pangyarihan ang iba pang mga halimaw, bagamat pinahintulutan pa silang mabuhay nang kaunting pana­hon hang­gang sa takdang oras.

 

13 Nagpatuloy ang pangitain. Isang tulad ng anak ng tao ang nakita kong sakay ng ulap. Lumapit siya sa Matandang-ma­tanda, 14 at siya’y pinagkalo­oban ng ka­pang­yarihan, karangalan at kaharian. Pi­naglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bayan, bansa at wika. Walang hanggan ang kanyang kapang­­­yarihan at hindi kailan­man lilipas; hindi kailanman mawawasak ang kanyang kaharian.

 

15 Lubhang naligalig akong si Daniel dahil sa malaking takot sa mga pangitain. 16 Nilapitan ko ang isa sa mga nakatayo roon at hiniling na sabihin sa akin ang kahulugan ng lahat. Pinag­bigyan niya ako. Aniya:  17 “Ang apat na hayop ay apat na haring sisipot sa lupa. 18 Ngunit ang mga banal ng Kataas-taasan ang tatanggap ng kaharian at mag-aangkin niyon magpa­kailan­man.”

 

19 Ninais kong mabatid ang kahulugan ng ikapat na halimaw, na naiiba sa nangauna, lub­­­hang nakatatakot, may bakal na ngipin at tan­song kuko, nananakmal at lumu­lu­ray, dumu­du­rog sa anumang nalabi. 20 Ninais ko ring ma­batid ang tungkol sa sampung sungay na ang tatlo’y nabunot nang sumibol ang isa pang su­ngay, gayundin ang tungkol sa mun­ting su­ngay na itong may mga mata at bibig na nagsa­salita ng kapalaluan at waring higit pa kaysa iba pang mga sungay.

 

21 Nakita ko nga ang sungay na ito na nakiki­digma sa mga banal at nagwawagi, 22 hang­gang sa pagdating ng Matandang-matanda na binig­yang-katarungan ang mga banal ng Kataas-taasan, at sumapit ang panahon na tinang­gap ng mga banal ang kaharian.

 

23 At ipinaliwanag sa akin:

 

 “Ang ikapat na hayop ay ang lilitaw na ikapat na kaharian sa lupa, naiiba kaysa lahat ng nangaunang kaharian. Sasakmalin niyon ang lupa, dudurugin at wawasakin. 24 Ang sampung sungay naman ay sampung hari na lilitaw mula sa kahariang ito. Isa pa ang lilitaw na kasunod nila at tatlong hari ang itutumba nito. 25 Lala­pastanganin ng haring ito ang Kataas-taasan at uusigin ang mga banal. Sisikapin niyang ba­guhin ang mga kapistahan at batas. Ibibigay sa kanyang kapangyarihan ang mga banal sa isang panahon, dalawang panahon at kala­ha­ting panahon.

 

26 Ngunit darating ang paghuhukom, aalisin sa kanya ang paghahari at siya’y lilipuling lubos. 27 At ibibigay sa mga banal ng Kataas-taasan ang paghahari, pama­mahala at pamu­muno sa lahat ng kaharian sa daigdig. Walang hanggan ang kanyang kaharian. Maglilingkod at ma­papailalim sa kanya ang lahat ng kaha­rian.

 

28 Dito magwawakas ang salaysay. Labis na nabagabag, namutla akong si Daniel at ki­nim­kim ko sa aking puso ang mga bagay na ito.

Advertisements

June 3, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Daniel, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: