Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Daniel 5

Ang piging ni Belsasar

 

 1 Naghandog ng piging si Haring Belsasar para sa kanyang mga maharlika. Sanlibo sa mga iyon ang nagsidalo, at uminom siya ng alak sa piling nila. Dahil sa pagkalango, ipinakuha niya ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng kanyang amang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem at ginawang inuman ng mga maharlika at ng kanyang mga asawa at babaeng mang-aawit. 3 Dinala nga ang mga ka­gamitang ginto at pilak na sinam­sam sa tem­plo ng Diyos; doon nagsiinom ng alak ang mga maharlika, ang hari at ang kan­yang mga asawa at babaeng mang-aawit. 4 Habang naglalasingan sila, pinu­puri na­man nila ang mga diyus-diyusang yari sa ginto at pilak, tanso at bakal, ka­hoy at bato.

 

5 Biglang may lumitaw na mga daliri ng tao sa tapat ng patungan ng lampara at sumulat sa pader. At tumingin ang hari. Namutla siya at nangatog ang kanyang tuhod sa laki ng takot.

 

7 Pasigaw niyang tinawag ang kanyang mga mangkukulam at mga mang­hu­hu­lang Kaldeo. Sabi niya sa mga pan­tas ng Babilonia: “Daramtan ng pur­pura, pagsu­su­utin ng gintong kuwintas, at magiging pangatlong pi­na­kama­taas na tagapa­ma­hala ng aking kaha­rian ang sinumang ma­kababasa ng sulat na ito at makapag­sa­sabi ng kahulugan nito.”

 

Dumating ang lahat ng pantas, ngu­nit walang nakabasa ng sulat sa pader o na­kapagsabi ng kahulugan niyon.  9 Takot na takot si Haring Belsasar at lalo siyang na­mutla. Natakot din at na­lito ang kan­yang mga maharlika.

 

10 Pagkarinig sa nababagabag na tinig ng hari at mga maharlika, pumasok ang reyna sa bulwagan ng piging at nagsabi: “Mabuhay ang hari magpakailanman! Huwag kang matakot at mamutla. 11 May isang taong may espiritu ng Banal na Diyos sa iyong kaharian. Kilala siya na may kakayahang manghula at sa pagkakaroon ng makadiyos na karu­nungan noong nabu­buhay pa ang iyong ama. Kaya hinirang siya ng iyong amang Haring Nabucodonosor bilang puno ng mga mahiko, mangkukulam at mang­huhula. 12 Ito’y si Daniel na pinangalanan ng hari na Beltesazar. Napatunayan siyang ma­runong at may talino’t kakayahan para mag­bigay-kahulugan sa panaginip, makapag­pali­wanag ng mga bugtong at makalutas ng mahi­hirap na problema. Kaya ipatawag mo siya at sasabihin niya ang kahulugan ng sulat na iyan.”

 

13 Ipinatawag nga si Daniel at sinabi ng hari: “Ikaw ba si Daniel, isa sa mga bihag na dinala ng aking ama mula sa Juda? 14 Naba­litaan kong taglay mo ang espiritu ng mga diyos at mayroon kang pambihirang pang-unawa at karu­nungan. 15 May mga pantas at mang-kukulam na dinala rito, pero hindi sila nakabasa at naka­pagsabi ng kahulugan ng sulat na ito. 16 Maru­nong ka raw magbigay-kahulugan sa panagi­nip at naka­lu­lutas ka ng mga problema. Kung mababasa mo ang sulat na ito at masasabi ang kahulugan, daramtan ka ng purpura, pagsu­suutin ng gin­tong kuwintas, at hihiranging pa­ngatlo sa ranggo sa aking kaharian.”

 

17 Tumugon si Daniel: “Sa iyo na ang iyong mga handog, o ibigay mo iyon sa iba. Gayunma’y babasahin ko at sasabi-hin ang kahulugan ng nakasulat na iyan. 18 Pinag­kalooban ng Kataas-taa­sang Di­yos ang iyong amang si Nabucodonosor ng kaharian, kapang­yarihan, kaluwal­hatian at kadakilaan. 19 Dahil diya’y kinatakutan siya ng lahat ng ban­sa ng iba’t ibang wika. Hawak niya ang buhay at kamatayan ng sinuman. Naitataas niya at na­iba­bagsak ang sinu­mang kanyang ma­gustuhan. 20 Ngunit nang maging pa­lalo siya at matigas ang ulo, inalisan siya ng kapangyarihan at kaluwal­hatian. 21 Inihi­walay siya sa mga tao at nawalan ng bait na tulad ng isang hayop. Namuhay siyang kasama ng maiilap na asno at kumain ng damo na gaya ng baka, at ang kanyang ka­tawa’y nabasa ng hamog ng langit, hang­gang sa kilanlin niya ang Kataas-taasang Diyos na naghahari sa kaha­rian ng mga tao at humihirang ng nais niyang pamahalain sa mga iyon. 22 Ngu­nit ikaw na kanyang anak, Belsasar, bagamat alam mo ang lahat ng ito, ay hindi nag­pa­kum­baba. 23 Nilapastangan mo ang Pangi­noon ng langit. Ipinakuha mo ang mga kagamitan sa kanyang templo at nilagyan ng alak na ininuman mo kasama ng iyong mga maharlika at mga asawa at babae. Pinuri mo ang mga diyus-diyusang yari sa pilak at ginto, tanso at bakal at bato, na hindi nakaririnig ni nakakakita o naka­uuna­wa; ngunit hindi mo niluwalhati ang Diyos na siyang may hawak sa buhay mo at sa lahat ng iyong kaya­manan. 24 Kaya ipinadala niya ang kamay na sumulat. 25 Ganito ang nakasulat: MENE MENE, TEKEL, PARSIN. At ito naman ang kahulugan: 26 MENE, bilang na ng Diyos ang mga araw ng paghahari mo at tinapos niya ito; 27 TEKEL, tinimbang ka ngunit kulang; 28 PARSIN, hinati ang ka­harian mo at ibi­nigay sa mga Medo at Persa.”

 

29 Sa utos ni Belsasar, dinamtan ng purpura si Daniel, binigyan ng kuwin­tas na ginto, at ipinahayag na pangat­long pi­na­ka­mataas na tagapamahala ng kaharian. 30 Ngunit nang gabing iyon, ang haring Kal­deo na si Belsasar ay pinatay.

Advertisements

June 3, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Daniel, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: