Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Daniel 3

Ang ginintuang rebulto
1 Nagpatayo si Haring Nabucodonosor ng isang ginintuang rebulto, na may taas na tatlumpung metro at luwang na tatlong metro, sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babilonia. 2 Pagkatapos, ipinatawag niya ang kanyang mga kinatawan, prepekto, gobernador, tagapayo, ingat-yaman, hukom, mahistrado at lahat ng iba pang pinuno ng lalawigan upang dumalo sa pagpapasinaya sa rebulto. 3 Kaya nagtipon ang mga kinatawan, prepekto, gobernador, tagapayo, ingat-yaman, hukom, mahistrado, at lahat ng iba pang pinuno ng lalawigan para sa konsagrasyon ng rebultong ipinatayo ng Haring Nabucodonosor. 4 Doon ipinahayag ng isang tagapagbalita: “Pakinggan ninyong mga taga iba’t ibang bansa, bayan at wika ang ipinag-uutos sa inyo 5 na magpatirapa at sumamba sa ginintuang rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tugtog ng trumpeta, plawta, sitara, lira, arpa, karamilyo, at ng iba pang instrumentong pangmusika. 6 Ang sinumang hindi gumawa nito ay kaagad ihahagis sa isang nagliliyab na pugon.” 7 Sa ganitong kautusan, nagpatirapa at sumamba sa rebultong ipinatayo ni Haring Nabucodonosor ang lahat ng mamamayan ng iba’t ibang bansa, bayan at wika na nakarinig sa tugtog ng trumpeta, plawta, sitara, lira, arpa, karamilyo, at iba pang mga instrumento.
Paratang at pagbibigay-sala sa mga Judio
• 8 Noon nakipagkita sa hari ang mga manghuhulang Kaldeo at nagharap ng paratang laban sa mga Judio. 9 At sabi nila kay Haring Nabucodonosor: “Mabuhay magpakailanman ang hari! 10 Ipinag-utos ng mahal na hari na sa sandaling marinig ang tugtog ng trumpeta, plawta, sitara, lira, arpa, karamilyo at iba pang mga instrumento, magpapatirapa at sasamba ang lahat sa ginintuang rebulto, 11 at ihahagis sa isang nagliliyab na pugon ang sinumang hindi gumawa nito. 12 May ilang Judio na nagpapawalang-kabuluhan sa iyong utos. Sila ang mga hinirang mong administrador ng Babilonia: sina Shadrak, Mesak at Abednego. Ayaw nilang maglingkod at sumamba sa ginintuang rebultong ipinatayo mo.”
13 Galit na galit si Nabucodonosor at ipinatawag niya sina Shadrak, Mesak at Abednego, na madaling iniharap sa hari. 14 Tinanong sila ni Haring Nabucodonosor: “Shadrak, Mesak at Abednego, totoo bang hindi ninyo pinaglilingkuran ang aking mga diyos at hindi sinasamba ang ginintuang rebultong ipinatayo ko? 15 Kung maririnig ninyo ngayon ang tunog ng trumpeta, plawta, sitara, lira, arpa, karamilyo at iba pang mga instrumento, magpapatirapa ba kayo at sasamba sa rebultong ipinagawa ko? Kung hindi, alam na ninyo ang parusa: kaagad kayong ihahagis sa nagbabagang pugon. At sinong diyos ang makapagliligtas sa inyo sa aking mga kamay?”
16 Tumugon sina Shadrak, Mesak at Abednego: “Hindi po namin kailangang sagutin ang hari tungkol sa bagay na ito. 17 Kapag iniutos ninyong ihagis kami sa pugon, maililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran. 18 Ngunit kahit hindi niya gawin iyon, malaman mo nawa, mahal na hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga diyos, ni sasamba sa ginintuang rebultong ipinatayo mo.”
19 Namula sa galit ang mukha ni Nabucodonosor habang nakatingin siya kina Shadrak, Mesak at Abednego. Iniutos niyang painitin nang makapitong ibayo ang pugon. 20 Inatasan niya ang pinakamalakas niyang bantay na igapos sina Shadrak, Mesak at Abednego at ihagis sa nagbabagang pugon. 21 Kaagad silang ginapos at inihagis sa pugon nang hindi na hinubdan ng gora, sandalyas at damit, yamang napakahigpit ng utos ng hari. 22 Lubhang malagablab ang apoy sa pugon kaya nasunog ang mga lalaking nagsipaghagis kina Shadrak, Mesak at Abednego. 23 At bumagsak sa naglalagablab na apoy ang tatlong mahigpit na nagagapos. 24 Lumakad sila sa gitna ng apoy, umaawit sa Diyos at nagpupuri sa Panginoon. 25 Tumayo si Azarias sa gitna ng apoy at malakas na nanalangin:
26 Pinagpala ka at marapat purihin,
Panginoong Diyos ng aming mga ninuno!
Luwalhatiin magpakailanman ang pangalan mo!
27 Makatarungan ang lahat ng ginawa mo,
walang pagkakamali ang pagkilos mo
matuwid ang mga daan mo;
at makatotohanan ang mga hatol mo.
• 28 Tunay na makatwiran ang inihatol mong parusa sa amin at sa Jerusalem, ang Banal na Lunsod ng aming mga ninuno. Gumawa ka nang ayon sa katotohanan at katarungan bilang parusa sa aming mga kasalanan.
29 Sapagkat nagkasala kami sa pagtalikod sa iyo. Labis kaming nagkasala sa lahat ng bagay at hindi kami nakinig sa mga utos mo. 30 Sinuway namin ang mga iyon at hindi tinupad ang lahat ng iniutos mo para sa aming ikabubuti. 31 Sang-ayon sa iyong makatwirang hatol ang lahat ng kapahamakang ipinadala mo sa amin.
32 Ibinigay mo kami sa aming mga kaaway na tampalasan at pinakapusakal sa lahat ng masama, sa isang haring walang katwiran at pinakamasama sa buong daigdig. 33 At ngayo’y ni hindi kami makapagbuka ng bibig; kahihiya’t kadustaan ang tinamo ng mga naglilingkod at sumasamba sa iyo.
34 Huwag mo kaming pabayaan magpakailanman. Huwag mong itakwil ang iyong tipan alang-alang sa iyong Pangalan. 35 Huwag mong ilayo sa amin ang iyong habag, alang-alang kay Abraham na iyong kaibigan, kay Isaac na iyong lingkod, kay Israel na iyong banal, 36 na pinangakuan mong pararamihin ang kanilang lipi na gaya ng mga bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan.
37 Masdan mo, Panginoon, kung paano kami naging pinakamaliit sa lahat ng bansa sa daigdig at naaba dahil sa aming mga pagkakasala. 38 Sa oras na ito, wala na kaming hari, propeta, o pinuno man. Hindi na kami makapag-aalay sa iyo ng susunuging handog, sakripisyo, hain, o insenso. Wala na kaming lugar na pag-aalayan sa iyo ng mga unang-bunga ng aming mga pananim upang magtamo kami ng iyong pagpapala. 39 Gayunman, kapag iniharap namin sa iyo ang aming sariling taglay ang nagsisising kaluluwa at mapagpakumbabang espiritu, maging karapat-dapat nawa kami sa iyo, higit kaysa pag-aalay ng mga lalaking tupa at baka bilang susunuging handog at libu-libong pinatabang tupa.
40 Sa aming sakripisyong ito ngayon, magtamo nawa kami ng iyong pagpapala yamang batid naming hindi nabibigo kailanman ang nananalig sa iyo. 41 Buong puso ka naming pinaglilingkuran, pinagpipitaganan ka namin, at hinahanap namin ang iyong mukha. 42 Huwag mo kaming pabayaan sa pagkaalipusta; tangkilikin sa iyong awa at kabutihan. 43 Palayain mo kami ayon sa iyong kababalaghan at bigyan ng luwalhati ng iyong Pangalan, Panginoon.
44 Malito nawa ang lumalapastangan sa iyong mga lingkod, mapahiya nawa sila at mawalan ng kapangyarihan. Durugin mo ang kanilang lakas, 45 at nang malaman nilang tanging ikaw ang Diyos at Panginoong maluwalhati sa sangkalupaan.”
46 Walang humpay sa paggagatong ng langis, alkitran, estopa at mga sanga ng kahoy ang mga alipin ng hari na naghagis sa kanila sa pugon, 47 kaya naging malagablab ang apoy na lumampas pa ng dalawampu’t limang metro, 48 at natupok tuloy ang mga Kaldeong nakatayo sa paligid ng pugon.
49 Ngunit lumusong sa pugon ang anghel ng Panginoon sa tabi nina Azarias; itinaboy niya ang apoy palabas sa pugon 50 at humihip sa gitna ng pugon ang isang malamig na simoy tulad ng sa hangin at hamog, kayat hindi man lamang sila nalapitan ng apoy ni nasaktan o nagambala nito. 51 Dahil dito’y sabay-sabay silang nagsiawit ng papuri at pagpapala sa Diyos sa loob ng pugon at nagsabing:
52 “Pinagpala ka Panginoong Diyos ng aming mga ninuno, purihin ka at parangalan magpakailanman.
Pinagpala ang iyong banal at maluwalhating Pangalan, inaawitan at pinararangalan magpakailanman.
53 Pinagpala ka sa templo ng iyong banal na Kaluwalhatian, inaawitan at pinupuri magpakailanman.
54 Pinagpala ka sa trono ng iyong kaharian, inaawitan at niluluwalhati magpakailanman.
55 Pinagpala ka na nakatatarok sa mga kalaliman, at nakaluklok sa piling ng mga kerubin, pinupuri at pinararangalan magpakailanman.
56 Pinagpala ka sa kalawakan ng langit, pinupuri at niluluwalhati magpakailanman.
57 Lahat ng ginawa ng Panginoon, pagpalain ninyo siya, purihin at parangalan magpakailanman.
58 Mga anghel ng Panginoon, pagpalain siya, purihin at luwalhatiin magpakailanman.
59 Sangkalangitan, pagpalain ang Panginoon, purihin at parangalan magpakailanman.
60 Lahat ng tubig na nasa itaas, pagpalain ang Panginoon, purihin at parangalan magpakailanman.
61 Lahat ng kapangyarihan ng Panginoon, pagpalain ang Panginoon, purihin at parangalan magpakailanman.
62 Araw at buwan, purihin at parangalan siya magpakailanman. 63 Mga bituin sa langit, purihin at parangalan siya magpakailanman.
64 Ulan at hamog, purihin at parangalan siya magpakailanman. 65 Lahat ng hangin, purihin at parangalan siya magpakailanman.
66 Apoy at init, purihin at parangalan siya magpakailanman. 67 Lamig at init, purihin at parangalan siya magpakailanman.
68 Hamog at yelo, purihin at parangalan siya magpakailanman. 69 Yelo at lamig, purihin at parangalan siya magpakailanman.
70 Yelo at niyebe, purihin at parangalan siya magpakailanman. 71 Mga araw at mga gabi, purihin at parangalan siya magpakailanman.
72 Liwanag at dilim, purihin at parangalan siya magpakailanman. 73 Kidlat at ulap, purihin at parangalan siya magpakailanman.
74 Purihin at parangalan ng lupa ang Panginoon magpakailanman. 75 Mga bundok at burol, purihin at parangalan siya magpakailanman. 76 Lahat ng sumisibol sa lupa, purihin at parangalan siya magpakailanman.
77 Mga bukal ng tubig, purihin at parangalan siya magpakailanman. 78 Mga dagat at ilog, purihin at parangalan siya magpakailanman.
79 Mga balyena at isda, purihin at parangalan siya magpakailanman. 80 Lahat ng ibon sa himpapawid, purihin at parangalan siya magpakailanman. 81 Mga hayop na mailap at maamo, purihin at parangalan siya magpakailanman.
82 Mga anak ng tao, purihin at parangalan siya magpakailanman. 83 Israel, purihin at parangalan siya magpakailanman.
84 Mga pari ng Panginoon, purihin at parangalan siya magpakailanman. 85 Mga lingkod ng Panginoon, purihin at parangalan siya magpakailanman.
86 Mga espiritu at kaluluwa ng matuwid, purihin at parangalan siya magpakailanman. 87 Mga taong banal at may pusong mapagpakumbaba, purihin at parangalan siya magpakailanman.
88 Ananias, Azarias, Misael, pagpalain ang Panginoon, purihin at parangalan siya magpakailanman. 89 Pagkat hinango niya tayo sa libingan, iniligtas sa kamatayan, sinagip sa nagliliyab na pugon at ipinag-adya sa apoy.
90 Pasalamatan ang Panginoon, sapagkat siya’y mabuti at walang hanggan ang kanyang habag.
90 Lahat ng nagsisisamba sa Panginoon, pagpalain ang Diyos ng mga diyos, purihin at kilanlin siya pagkat walang hanggan ang kanyang awa.”
91 Sa laki ng pagkamangha, biglang napatindig si Haring Nabucodonosor at nagtanong sa kanyang mga tagapayo: “Hindi ba’t tatlong lalaking nakagapos ang inihagis natin sa apoy?” Tumugon sila: “Totoo nga po.” 92 Sinabi ng hari: “Pero apat ang nakikita kong malayang naglalakad sa gitna ng apoy at hindi sila naaano. At mukhang anak ng mga diyos ang ikaapat.”
93 Lumapit si Nabucodonosor sa bunganga ng nagbabagang pugon at nagsalita: “Shadrak, Mesak at Abednego, mga lingkod ng Kataas-taasang Diyos, halikayo.” Lumabas ang tatlo mula sa apoy.
94 Nagsilapit ang mga pinuno, prepekto, gobernador at tagapayo ng hari. Nakita nilang walang nalikhang pinsala ang apoy sa katawan ng tatlo. Hindi man lamang nasunog ang kanilang buhok, walang sunog na bahagi ng pantalon, at walang amoy ng usok.
95 Napabulalas si Nabucodonosor: “Pagpalain ang Diyos nina Shadrak, Mesak at Abednego. Nagpadala siya ng isang anghel upang iligtas ang kanyang mga lingkod na sumuway sa utos ng hari dahil sa pagtitiwala sa kanya at nagnais na isugba sa apoy ang kanilang katawan sa halip na sumamba sa ibang diyos liban sa kanilang Diyos. 96 Dahil dito, iniuutos ko na tadtarin ng taga at wasakin ang bahay ng sinuman sa lahat ng lipi at bansa na lumapastangan sa Diyos nina Shadrak, Mesak at Abednego sapagkat wala nang iba pang diyos na makapagliligtas na tulad nito.”
97 At itinaas ng hari sa tungkulin sina Shadrak, Mesak at Abednego sa lalawigan ng Babilonia.
Ang panaginip at ang pagkabaliw ni Nabucodonosor
98 Si Haring Nabucodonosor sa lahat ng taga saanmang bayan, bansa at wika sa lupa! Kapayapaan. 99 Ikinalulugod kong ipabatid sa inyo ang lahat ng tanda at kababalaghang ginawa sa akin ng Kataas-taasang Diyos.
100 Kaydakila ng kanyang mga tanda,
lubhang makapangyarihan ang kanyang mga himala!
Walang hanggan ang kanyang kaharian.
Sa lahat ng salinlahi ang kanyang kapangyarihan.

Advertisements

June 3, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Daniel, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: