Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Daniel 2

Ang panaginip ni Nabucodonosor
2 • 1 Nang ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor, nagkaroon siya ng isang panaginip na labis na nakabagabag sa kanya kaya hindi siya nakakatulog. 2 Nagpatawag ang hari ng mga mahiko, mangkukulam, astrologo at manghuhulang Kaldeo upang bigyang-kahulugan ang kanyang panaginip. Nang magsirating sila at humarap sa kanya 3 sinabi ng hari: “Nagkaroon ako ng kakila-kilabot na panaginip at gusto kong malaman ang kahulugan niyon.”
4 Sumagot ang mga Kaldeo: “Mabuhay magpakailanman ang hari! Sabihin sa iyong mga lingkod ang panaginip, at ibibigay namin ang kahulugan nito.”
5 Ngunit sinabi ng hari: “Kailangang sabihin ninyo sa akin kung ano ang aking napanaginipan at bigyan din ninyo ito ng kahulugan. Iyan ang aking pasya. Kapag hindi nagawa iyan, ipatatadtad ko kayo ng taga at sisirain ang inyong mga bahay. 6 Pero kung masasabi ninyo sa akin ang panaginip ko at ang kahulugan niyon, bibigyan ko kayo ng mga regalo at gagantimpalaan ng malaking karangalan.”
7 Nagpumilit sila: “Kailangang sabihin sa amin ng hari ang kanyang panaginip at saka namin sasabihin ang kahulugan nito.”
8 Sabi ng hari: “Gusto lamang ninyong pahabain ang panahon, pagkat alam na ninyo ang gagawin ko sa inyo. 9 Kapag hindi ninyo nasabi ang panaginip ko, alam na ninyo ang parusa sa inyo. Nagkakaisa kayo sa pagnanais na dayain ako. Magbibigay kayo ng maling interpretasyon sa pag-asang magbabago ang panahon. Pero kung mahuhulaan ninyo ang aking panaginip, makatitiyak akong may kakayahan din kayong makaalam sa kahulugan niyon.”
10 “Wala pong tao sa lupa na makagagawa ng hinihiling ng inyong kamahalan,” wika ng mga Kaldeo. “Wala pang hari, gaano man kadakila, ang humiling ng ganyang bagay sa sinumang mahiko, mangkukulam o manghuhula. 11Napakahirap ng hinihiling ng hari. Walang makapagsasabi niyon sa kanya liban sa mga diyos na hindi naman nabubuhay sa piling ng mga tao.”
12 Labis itong ikinagalit ng hari kaya iniutos niyang pagpapatayin ang lahat ng pantas sa Babilonia. 13 Matapos niyang ilagda ang kautusan sa pagpapatay sa mga pantas, hinanap din si Daniel at ang kanyang mga kasama upang patayin. 14 Ngunit maingat na kinausap ni Daniel si Ariok, ang pinuno ng mga bantay na inutusang pumatay sa mga pantas. 15 “Bakit kaya nagbigay ng gayong marahas na kautusan ang hari?” tanong ni Daniel. At nagpaliwanag si Ariok. 16 Nagpunta naman si Daniel sa hari at humiling na bigyan muna siya ng panahong mapag-aralan ang panaginip ng hari.
17 Umuwi si Daniel at binalitaan sina Ananias, Misael, at Azarias. 18 Hiniling niya sa mga itong manalangin sa Diyos tungkol sa hiwagang ito upang huwag silang malipol na kasama ng mga pantas ng Babilonia. 19 Isang gabi, nagkaroon ng pangitain si Daniel at nahayag sa kanya ang hiwaga ng panaginip. Nagpuri siya sa Diyos:
20 Purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman,
sapagkat kanya ang karunungan at kapangyarihan.
21 Binabago niya ang mga panahon,
Itinatayo niya’t ibinabagsak ang mga hari,
binibigyan ng karunungan ang matalino
at ng kaalaman ang may pang-unawa.
22 Inihahayag niya ang malalim at nakatago;
alam niya ang nasa kadiliman,
pagkat taglay niya ang liwanag.
23 Pinasasalamatan kita’t pinupuri, Diyos ng aking mga ninuno.
Pinagkalooban mo ako ng karunungan at kapangyarihan;
ipinakita mo sa akin ang aming hiniling –
ipinabatid mo sa amin ang panaginip ng hari.
24 Nagtungo pagkatapos si Daniel kay Ariok, ang punong-bantay na pinamahala ng hari sa pagpapapatay sa mga pantas ng Babilonia. Sabi ni Daniel: “Huwag mo munang ipapatay ang mga pantas. Dalhin mo ako sa hari at sasabihin ko sa kanya ang kahulugan. 25 Nagmamadaling sinamahan ni Ariok si Daniel sa hari, at sinabi niya: “Narito ang isang lalaking kabilang sa mga bihag mula sa Juda. Maipapahayag raw niya ang kahulugan sa hari.”
26 Tinanong ng hari si Daniel, na pinangalanang Beltesazar: “Masasabi mo ba kung ano ang napanaginip ko at ang kahulugan niyon?”
Ang interpretasyon ni Daniel sa panaginip
• 27 Sumagot si Daniel: “Walang pantas, mangkukulam, mahiko o manghuhulang makapagpapahayag ng misteryo ng hari. 28 Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga, at ipinakita niya sa Haring Nabucodonosor ang mangyayari sa hinaharap. Sasabihin ko ang panaginip at mga pangitaing dumalaw sa iyo.
29 “Sa pagkakahiga mo, mahal na hari, natuon ang kaisipan mo sa hinaharap, at ipinakita sa iyo ng naghahayag ng mga hiwaga kung ano ang mangyayari. 30 Inihayag sa akin ang misteryong ito hindi dahil sa higit akong matalino kaysa iba, kundi upang malaman mo ang kahulugan niyon at maunawaan ang gumugulo sa iyong isipan.
31 Nakakita ka ng isang rebulto sa iyong pangitain, napakalaki, napakaningning, at nakapangingilabot pagmasdan. 32 Lantay na ginto ang ulo niyon, pilak ang dibdib at mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita, 33 bakal ang mga binti, may bahaging bakal at may bahaging luwad ang mga paa. 34 Samantalang nakatingin ka, isang malaking batong natibag sa bundok – hindi ng kamay ng tao – ang bumagsak sa bakal at luwad na paa ng rebulto. 35 Biglang nadurog ang mga bahaging bakal, luwad, tanso, pilak at ginto – simpino ng ipa sa lugasan kung tag-araw. Tinangay ito ng hangin, at walang natira. Ngunit ang batong bumagsak sa rebulto ay naging isang malaking bundok na pumuno sa buong lupa.
36 Iyan ang panaginip. Ngayon, ang kahulugan. 37 Ikaw, O hari, ang hari ng mga hari. Pinagkalooban ka ng Diyos sa langit ng kaharian, lakas, kapangyarihan at kaluwalhatian. 38 Ibinigay niya sa iyong kamay ang sangkatauhan, ang mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid upang pamahalaan mong lahat. Ikaw ang ulong ginto.
39 Susunod sa kaharian mo ang isang kahariang mas mahina kaysa iyo. Pagkatapos, isang ikatlong kahariang tanso ang sasakop sa buong daigdig. 40 Susunod ang ikapat na kahariang sintigas ng bakal – at katulad ng bakal na dumudurog, dudurugin din ng kahariang iyon ang lahat ng iba. 41 Ang mga paa at mga daliri nito na luwad ang isang bahagi at bakal ang isa pang bahagi’y 42 nangangahulgan ng pagkakahati ng kaharian; gayunman, makikibahagi iyon sa tibay ng bakal, at sa hina ng luwad. 43 Magiging haluan din ang lahi ng mga pinuno ngunit hindi mananatiling nagkakaisa, tulad ng bakal at luwad na di maaaring pag-isahin.
44 Sa panahon ng mga haring ito, magtatayo ang Diyos ng isang kahariang hindi kailanman mawawasak ni masasakop ng ibang bayan. Dudurugin niyon at wawakasan ang lahat ng kaharian. At mananatili iyon magpakailanman. 45 Ito ang kahulugan ng iyong pangitain tungkol sa isang batong tinibag sa bundok, hindi ng kamay ng tao, na dumurog sa rebulto at sa mga bahagi niyong yari sa bakal, tanso, luwad, pilak at ginto. Ipinakita ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Totoo ang panaginip at maaasahan ang kahulugan niyon.”
46 Nagpatirapa si Haring Nabucodonosor sa harapan ni Daniel at iniutos na alayan siya ng regalo at insenso. 47 Sinabi ng hari kay Daniel: “Tunay na Diyos ng mga diyos ang Diyos mo. Panginoon ng mga panginoon at tagapaghayag ng mga hiwaga. Iyan ang dahilan kaya nabigyan mo ng kahulugan ang hiwagang ito.”
48 Binigyan ng hari si Daniel ng isang mataas na tungkulin at pinagkalooban din ng mga regalo. Hinirang siyang gobernador ng buong lalawigan ng Babilonia at tagapamahala ng lahat ng pantas doon. 49 Ngunit hiniling ni Daniel, na hirangin sina Shadrak, Mesak at Abednego na mga administrador ng lalawigang Babilonia, samantalang namalagi naman sa korte ng hari si Daniel.

Advertisements

June 3, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Daniel, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: