Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Daniel 6

 1 At naging hari si Dario na Medo sa gulang na animnapu’t dalawa.

 

Inihagis si Daniel sa kulungan ng mga leon

 

2 Humirang si Dario ng sandaan at dalawampung kinatawan para sa lahat ng mga pro­binsya ng kanyang kaharian. Ipinailalim sila sa tatlong administrador, na ang isa ay si Daniel. Ito ay upang matiyak na walang ka­pin­salaang sasapit sa hari. 3 Dahil sa pambihirang espiritung nana­nahan sa kanya, nahigtan ni Daniel ang lahat ng iba pang mga administrador at kinatawan, kung kaya binalak ng hari na pagkalooban siya ng ka­pang­yarihan sa buong kaha­rian. 4 Ikina­inggit ito ng mga administrador at kina­tawan, at pi­nag­sikapan nilang makahanap ng isang dahilan upang maipahamak si Daniel kaug­nay ng pag­tupad niya sa kan­yang mga gawaing opisyal. Ngunit dahil sa matapat at hindi pabaya sa gawain si Daniel, wala silang makitang pag­ka­kasala na maipaparatang sa kanya. 5 Sa wakas, ipi­nasya ng kanyang mga kaaway: “Wala ta­yong maipaparatang kay Da­niel liban sa isang bagay na may kinala­man sa batas ng kanyang Diyos.”

 

6 Kaya nga magkakasamang nakipagkita sa hari ang mga administrador at kinatawan at sinabi: “Mabuhay ka magpakailanman, Haring Dario. 7 Ang mga administrador ng kaha­­rian, mga prepekto, kinatawan, taga­payo at gobernador ay nagkaisang humiling na magkaroon ng isang kautusang nagba­bawal sa sinu­mang manalangin o humiling sa alinmang diyos o tao sa loob ng tatlum­pung araw, liban sa iyo, ma­hal na hari, at ihahagis ang susuway rito sa kulu­ngan ng mga leon. 8 Ipasulat mo ang kautusang ito at lagdaan kaagad, upang huwag nang mabago o mapawalang-bisa pa, alinsunod sa mga batas ng mga Medo at Persa.” 9 Ipinasulat ni Ha­ring Dario ang pagbabawal at nilagdaan upang maging batas.

 

10 Nang mabalitaan ni Daniel na napa­hayag na ang bagong batas, umuwi siya ng bahay. Sa kanyang kuwarto sa itaas, may mga bintanang nakabukas nang paharap sa Jerusalem, at tat­long beses na nagdasal isang araw, nagpasalamat sa kanyang Diyos. Ito ang lagi na niyang ginagawa. 11 Naki­ta ng nagmamanmang mga tao ang pananalangin at paghingi ng tulong ni Daniel sa Diyos. 12 Kaya nagtungo sila sa hari at ipinaaalaala rito ang tungkol sa bagong batas. “Mahal na hari, hindi po ba’t may bagong ka­utusang nagbabawal sa sinumang dumalangin at humiling sa alinmang diyos o tao liban sa iyo, at ihahagis sa kulungan ng mga leon ang sumu­way rito?”

 

Tumugon ang hari: “Totoo, at dapat ipa­tupad ang kautusan nang walang pagbabago alinsunod sa mga batas na Medo-Persa.” 13 At sinabi nila: “Hindi nakikinig sa iyo at sa kautusan mo ang Judiong si Daniel. Duma­da­langin siya sa ibang diyos liban sa iyo tatlong beses isang araw.”

 

14 Labis na nalungkot ang hari sa narinig at ipinasya niyang iligtas si Daniel. Ginawa niya ang lahat ng paraan hanggang sa paglubog ng araw upang mailigtas si Daniel.

 

15 Ngunit nagpatuloy ang mga tao ng paglapit sa kanya at nagpumilit: “Alalahanin mo, mahal na hari, na sa ilalim ng mga batas na Medo-Persa, hindi mababago ang alinmang ka­utusan o pagbabawal na nilagdaan ng hari.”

 

16 Walang nagawa ang hari kundi ipa­sundo si Daniel at ipatapon sa kulungan ng mga leon. Sinabi ng hari kay Daniel: “Nawa’y iligtas ka ng Diyos na matapat mong pinagli­lingkuran.”

 

17 Nilagyan ng panarang bato ang kulu­ngan, at tinatakan iyon ng hari sa pama­magitan ng kanyang pantatak na sinsing, at gayundin ng kanyang mga maharlika, upang manatiling wa­lang pagbabago ang katayuan ni Daniel. 18 Pag­katapos, nagbalik sa palasyo ang hari. Mag­da­mag siyang hindi natulog, tumangging ku­main at ayaw paaliw. 19 Maagang-maaga siyang nagba­ngon kina­uma­gahan at nagmamadaling nagtu­ngo sa kulu­ngan ng mga leon. 20 Nang ma­lapit na siya, buong pagkabahala siyang tuma­wag: “Daniel, lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba ng Diyos na matapat mong pinag­li­lingkuran?”

 

21 Tumugon si Daniel: “Mabuhay ka mag­pa­kailanman, mahal na hari! 22 Nagpa­dala ng kanyang anghel ang aking Diyos na nagtikom sa bibig ng mga leon kaya hindi nila ako si­naktan. Ginawa iyon ng Diyos pagkat alam niyang wala akong kasalanan. Wala rin akong pagkakasala sa iyo, mahal na hari.”

 

23 Tuwang-tuwa ang hari at iniutos niyang alisin si Daniel sa kulungan ng mga leon. Wa­lang sugat na nakita kay Daniel pagkat nanalig siya sa kanyang Diyos. 24 Sa utos ng hari, ini­hagis sa kulungan ng mga leon ang mga ta­ong nagparatang kay Daniel, kasama ng ka­nilang asawa’t mga anak. Kaagad silang sinu­god ng mga leon at pinaggutay-gutay.

 

25 Sumulat si Haring Darius sa mga nasa­kop niyang bansa, bayan at wika: “Kapaya­paan ang sumainyo! 26 Ipinag-uutos ko sa mga tao ng la­hat ng mga kahariang nasa­sakop ko na sam­bahin nila at katakutan ang Diyos ni Daniel.

 

“Siya nga ang Diyos na buhay at nana­natili magpakailanman.

 

Hindi mawawasak ang kanyang kaharian;

 

hindi magwawakas ang kanyang paghahari.

 

27 Nagliligtas siya, gumagawa ng mga kaba­­­balaghan

 

sa langit at lupa.

 

At iniligtas niya si Daniel sa mga leon.”

 

28 Nagtamasa ng kasaganaan si Daniel noong naghari si Dario at ang Persang si Ciro.

Advertisements

June 3, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Daniel, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: