Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Daniel 1

Sa ikatlong taon ng paghahari ni Yoakim sa Juda, pumunta sa Jerusalem si Haring Nabucodonosor ng Babilonia at nilupig ito. 2 Ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay si Haring Yoakim, pati na ang malaking bahagi sa mga kagamitan sa templo ng Diyos. Dinala niya ang mga ito sa lupain ng Senaar at inilagay sa kabang-yaman ng kanyang diyos.

3 Inatasan ni Haring Nabucodonosor ang kanyang punong eunukong si Aspenaz na pu­mili ng ilang Israelita mula sa angkan ng mga hari at mga maharlika: 4 mga kabataang lala­king walang kapansanan, maliksi ang pag-iisip at mahusay magpasya, sagana sa kaalaman at may pinag-aralan. Titigil sila sa palasyo ng hari at tuturuan ng wika at panitikan ng mga Kaldeo. 5 Bibigyan sila ng pagkain at alak araw-araw mula sa hapag ng hari. Tatlong taon silang sa­sa­­nayin at saka tatanggaping maglingkod sa hari.

6 Kabilang sa mga kabataang ito ng Juda sina Daniel, Ananias, Misael, at Azarias. 7 Pina­litan ng punong eunuko ang kanilang mga pa­ngalan – naging Beltesazar si Daniel, Shadrak si Ananias, Mesak si Misael, at Abednego si Azarias.

Umayaw si Daniel sa maruming pagkain

• 8 Upang di maging marumi dahil sa pagkain, ipinakiusap ni Daniel sa pu­nong eunuko na huwag silang big­yan ng pagkain at alak ng hari. 9 Niloob ng Diyos na ka­lug­dan ng punong eunuko si Daniel, 10 ngunit takot ito sa hari kaya nagsabing: “Ang hari ang nagtakda ng inyong pagkain at inumin, at kapag nakita niyang mas payat kayo kaysa iba pang kaedad ninyo, baka pag-isipan niya ako ng masama dahil sa iyo.

11 Kaya, nilapitan ni Daniel ang bantay na pinagkatiwalaan ng punong eu­nuko na mangalaga sa kanilang apat na mag­ka­kasama. 12 “Su­bukin mo kami sa loob ng sampung araw,” paki­usap ni Daniel. Bigyan mo kami ng gulay at tubig lamang bilang pagkain at inumin, 13 at saka mo iparis ang ayos namin sa iba pang mga kaba­taang lalaki na kumakain sa hapag ng hari. Batay sa makikita mo, saka mo gawin sa amin ang sa palagay mo’y na­rarapat.”

14 Pumayag ang bantay at sinubok nga sila sa loob ng sampung araw. 15 Sa pagtatapos niyon, mukha pang mas ma­­lusog at busog sina Daniel kaysa sinuman sa iba pang mga kabataang nagsikain ng pagkain ng hari. 16 Dahil dito, ipinagpatuloy ng bantay ang pagbi­bigay sa kanila ng gulay at tubig lamang sa halip ng piling pagkain at alak.

17 Pinagkalooban ng Diyos ng ka­­­runu­ngan at kakayahan sa literatura ang apat na kabataang ito. Pinagkalooban rin si Daniel ng kakayahang magbigay-kahu­lu­gan sa mga pangitain at panga­rap.

18 Pagkatapos ng panahong itinakda ng hari para sa pagsasanay ng mga kabataan, iniharap sila ng punong eunuko kay Nabuco­donosor. 19 Kinausap sila ng hari, at natag­puan nitong nakahihigit sila kaysa iba. Naging miyembro ng korte ng hari sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. 20 Tung­kol sa karunungan at pag-unawa sa mga bagay na isinasangguni ng hari, napatunayan niyang higit na mahusay ang apat kaysa lahat ng mangkukulam at manghu­hula sa kanyang buong kaharian. 21 Nama­lagi roon si Daniel hanggang sa unang taon ni Haring Ciro.

Advertisements

June 2, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Daniel, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 3, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: