Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Esdra 1

Binigyang-kalayaan ni Ciro ang mga Judiong nagbalik sa Jerusalem

1 • 1 Sa unang taon ni Ciro na hari ng Persia para matupad ang salitang sinabi ni Yawe sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw niya ang espiritu ni Ciro na hari ng Persia para ideklara sa buo niyang kaharian at isulat: 2 “Ito ang sinasabi ni Ciro, hari ng Persia:

Ibinigay sa akin ni Yaweng Diyos ng kalangitan ang lahat ng kaharian sa lupa. Inatasan niya ako na magtayo ng isang bahay sa Jerusalem sa lupain ng Juda. 3 Sa sinumang kabilang sa kanyang bayan, sumakanya nawa ang kanyang Diyos! Umahon siya sa Jerusalem sa tulong ng kanyang Diyos at itayo roon ang Bahay ni Yaweng Diyos ng Israel, ang Diyos na nasa Jerusalem. 4 At sa lahat ng lugar na tinitirhan ng mga nalabi sa bayan ni Yawe, tutulungan sila ng mga tagaroon sa pagbibigay ng pilak, ginto at mga kagamitan at mga hayop, bukod pa sa mga kusang-loob na handog para sa Bahay ng Diyos sa Jerusalem.”

5 Kayat tumindig ang mga ama ng mga angkan ng Juda at Benjamin, ang mga pari at mga Levita – lahat ng tao na ang espiritu’y pinukaw ng Diyos – at nagpasyang umahon para itayo ang Bahay ni Yawe sa Jerusalem. 6 Binigyan sila ng lahat nilang kapitbahay ng lahat ng uri ng tulong: ginto, pilak, mga kagamitan at mga hayop at mga mamahaling bagay, bukod pa sa mga kusang-loob na handog.

7 Ipinalabas din ni Haring Ciro ang lahat ng kagamitan ng Bahay ni Yawe na dinala ni Nabucodonosor mula sa Jerusalem at inilagay sa bahay ng kanyang mga diyos. 8 Ibinigay ni Cirong hari ng Persia ang mga iyon sa mga kamay ni Mitridates na tesorero, na siyang bumilang niyon kay Sesbasar na pinuno ng Juda.

9 Narito ang lista: sisidlang ginto para sa handog, 30; kopang pilak, 1,029; 10 iba pang kopang ginto, 30; kopang pilak, 410; ibang kagamitan, 1,000.

11 Kabuuan ng mga kagamitang ginto at pilak: 5,400. Dinala ni Sesbasar ang lahat ng ito nang pabalikin sa Jerusalem ang mga itinapon sa Babilonia.

Advertisements

June 1, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Ezra, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 1, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: