Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Esdra 9

Tungkol sa mga nag-asawa ng mga babaeng banyaga

1 Nang matapos ang lahat ng ito, nilapitan ako ng mga pinuno, at sinabi nila: “Hindi pa lumalayo ang bayan ng Israel, ang mga pari at ang mga Levita sa mga tagarito. At tinularan pa nila ang mga kasuklam-suklam na gawi ng mga Kananeo, Heteo, Perezeo, Yebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsiyo at Amorreo. 2 Sapagkat kumuha sila ng mga babae sa mga iyon para sa kanila at sa kanilang mga anak na lalaki, at inihalo ang kanilang banal na lahi sa mga tagarito sa lupaing ito. Mga pinuno pa at mga opisyal ang siyang pasimuno sa paggawa ng kasalanang ito.”

3 Nang marinig ko ito, winarak ko ang aking damit at ang aking balabal, sinabunutan ko ang aking ulo at hinila ang aking balbas, at naupo akong nagdadalamhati. 4 Pinaligiran ako ng lahat ng nakaalaala sa mga salita ng Diyos ng Israel, natatakot sila dahil sa kasalanang ito na ginawa ng mga lalaking bumalik mula sa pagkatapon. Nanatili akong nakaupo at lupaypay hanggang sa oras ng panghapong handog. 5 At sa oras ng panghapong handog, tumindig ako mula sa aking panlulupaypay, warak ang damit at balabal; lumuhod ako at iniunat ang aking kamay kay Yaweng aking Diyos.

6 Sinabi ko: “Diyos ko! Nahihiya ako at nalilito. Diyos ko, hindi ako makatingala sa iyo sapagkat lampas na sa aming ulo ang aming mga pagkakasala, at abot na sa langit ang aming mga utang.

7 Mula sa panahon ng aming mga ninuno hanggang ngayo’y baon na kami sa kasalanan. Dahil sa aming mga krimen, ipinaubaya kami sa kamay ng mga haring banyaga, pati na ang aming mga hari at mga pari. Sumailalim kami sa tabak, pagkabihag, pagnanakaw at pagkabilad sa kahihiyan hanggang sa panahong ito. 8 Subalit nagdalang-habag sa amin si Yaweng aming Diyos nitong mga huling araw. Nagtira siya sa amin ng isang labi at pinatira niya kami sa isang dako sa kanyang Banal na Lugar para bigyan ng ginhawa at buhay kahit na mga alipin kami. 9 Mga alipin nga kami pero hindi kami pinabayaan ng Diyos sa gitna ng aming pagkaalipin. Iniunat niya sa amin ang kanyang mahabaging kamay sa harap ng mga hari ng Persia upang bigyan kami ng buhay. Naitayong muli ang Bahay ng aming Diyos, naayos ang mga guho nito at mayroon na kaming pader sa Jerusalem at sa Juda.

10 Ngunit ngayon, aming Diyos, ano ang aming masasabi? Tinalikuran nga namin ngayon ang iyong mga utos. 11 Ipinasabi mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga propeta: Ang lupaing inyong pupuntahan para angkinin ay dinungisan ng mga karumihan ng mga bansang naroon; pinuno nila iyon ng kasuklam-suklam nilang mga gawa at karumihan. 12 Kaya huwag ninyong ibigay bilang asawa ang inyong mga anak na dalaga sa kanilang mga anak na lalaki o kunin ang kanilang mga anak na dalaga para sa inyong mga anak na lalaki. Huwag kayong gagawa para sa kanilang ikasasagana at ikabubuti. Maging malakas kayo: kumain ng pinakamainam na bunga ng lupa, at iwan iyon bilang pamana sa inyong mga anak magpakailanman.

13 Pagkatapos ng lahat ng dumating sa amin dahil sa aming mga kasamaan at ng aming pagkakasala, pinatawad mo, aming Diyos, ang aming kasamaan at pinanatili ang ilang nalalabing narito.

14 Paano namin muling mahahamak ang iyong mga utos at makikipag-asawa sa kasuklam-suklam na mga bayang ito? Hindi ka ba magagalit sa amin at lilipulin kami na hindi mag-iiwan ng malalabi?

15 Makatarungan ka, Yaweng Diyos ng Israel! Natitira kami ngayon bilang maliit na labi. Narito kami sa iyong harapan, taglay ang aming pagkakasala, at hindi kami makapananatili sa iyong harapan.”

Advertisements

June 1, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Ezra, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: