Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Esdra 8

Ang mga kasamahan ni Esdras

1 Ito ang mga pinuno ng mga sambahayang kasama kong umalis sa Babilonia sa paghahari ni Haring Artaherhes. Narito rin ang kanilang mga angkan –

2 Sa angkan ni Pinhas: si Gersom; sa angkan ni Itamar: si Daniel; sa angkan ni David: si Hatus sa mga apo ni Secanias; 3 sa angkan ni Paros: si Zacarias, at 150 kalalakihan; 4 sa angkan ni Pahat-Moab: si Eliyonai na anak ni Zerahias, at 200 kalalakihan; 5 sa angkan ni Zattu: si Secanias na anak ni Yahaziel, at 300 kalalakihan; 6 sa angkan ni Adin: si Ebed na anak ni Yonatan, at 50 kalalakihan; 7 sa angkan ni Elam: si Yesaias na anak ni Atalia, at 70 kalalakihan; 8 sa angkan ni Sefatias: si Zebadias na anak ni Mikael, at 80 kalalakihan; 9 sa angkan ni Yoab: si Obadia na anak ni Yahiel, at 218 kalalakihan; 10 sa angkan ni Bani: si Selomit na anak ni Yosipias, at 160 kalalakihan; 11 sa angkan ni Bebai: si Zacarias na anak ni Bebai, at 28 kalalakihan; 12 sa angkan ni Azgad: si Yohanang anak ni Hakkatan, at 110 kalalakihan; 13 sa angkan ni Adoniham: mga kabataang lalaki na ang mga pangalan ay Elipelet, Yeiel at Semayas, at 60 kalalakihan; 14 sa angkan ni Bigvai: si Utai na anak ni Zaccur at 70 kalalakihan.

15 Tinipon ko sila sa tabi ng ilog na umaagos pa-Ahava, at tatlong araw kaming tumigil doon. At pagkatapos kong isa-isahin ang mga taong ito, wala akong nakitang mula sa tribu ng Levi. 16 Kaya ipinatawag ko ang mga pinuno – sina Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Zacarias at Mesulam, at ang mga tagasulat na sina Yoyarib at Elnatan. 17 Pinapunta ko sila kay Iddo na pinunong nasa Kasipya; sinabi ko sa kanila ang sasabihin nila kay Iddo at sa kanyang mga kapatid na mga naibigay sa Kasipya para padalhan kami ng mga tagapaglingkod sa Bahay ng ating Diyos.

18 Sumaamin ang mabuting kamay ng Diyos, kaya naipadala sa amin si Serebias na isang matalinong lalaki na anak ni Mahli na anak naman ni Levi na anak ni Israel, at kasama niya ang labingwalong lalaki na mga anak at mga kapatid niya; 19 si Hasabias na kasama ni Yesaias, mula sa mga anak ni Merari at ang kanilang mga kapatid at anak na lalaki, dalawampung lahat; 20 at sa mga naibigay na itinalaga ni David at ng mga pinuno para tumulong sa mga Levita: 222 kalalakihan, na nakasulat na lahat ang mga pangalan.

• 21 Doon sa pampang ng Ilog Ahava, nagdeklara ako ng isang pag-aayuno para magpakumbaba sa harap ng ating Diyos at ipagdasal sa kanya ang isang maluwalhating paglalakbay para sa atin at ating mga anak at sa lahat nating ari-arian. 22 Nahiya na akong humingi sa hari ng mga sundalo at mangangabayo para pangalagaan kami laban sa kaaway sa daan; at sinabi namin sa hari: “Tinutulungan ng kamay ng aming Diyos ang lahat ng naghahanap sa kanya; ngunit abot ng kanyang kapangyarihan at galit ang lahat ng nagtataksil sa kanya.” 23 Kaya nag-ayuno kami at tumawag sa aming Diyos para dito, at dininig naman niya kami.
24 Pumili ako ng labindalawang pinuno sa mga pari, bukod pa kina Serebias at Hasabias at sa sampu nilang kapatid na lalaki. 25 Sa kanilang harapan ko tinimbang ang pilak at ginto at ang mga kagamitang inihandog ng hari, ng kanyang mga tagapayo at mga opisyal, at ng lahat ng Israelitang naroon para sa Bahay ng ating Diyos. 26 At ipinagkatiwala ko sa kanila ang 650 baretang pilak, mga kagamitang pilak na katumbas ng 100 bareta, 100 baretang ginto, 27 dalawampung mangkok na ginto na katumbas ng 1,000 darik, at dalawang kagamitang makinang na tanso na singhalaga ng ginto. 28 At sinabi ko sa kanila: “Nakatalaga kayo kay Yawe, at banal na bagay rin ang mga kagamitang ito; ang pilak na iyan at ang gintong ito ay kusang-loob na handog kay Yaweng Diyos ng ating mga ninuno. 29 Ingatan ninyo ang mga ito hanggang matimbang ang mga ito sa mga silid ng Bahay ni Yawe sa Jerusalem sa harap ng mga pinuno ng mga pari at mga Levita at mga angkan ng Israel.”
30 At tinanggap ng mga pari at mga Levita ang lahat ng tinimbang namin: ang pilak at ginto at mga kagamitan para dalhin sa Bahay ng ating Diyos sa Jerusalem.
31 Sa ikalabindalawang araw ng unang buwan, umalis kami sa Ilog Ahava para magpunta sa Jerusalem. Sumaamin ang kamay ng aming Diyos at iniligtas kami sa mga kaaway at sa lahat ng pananambang sa paglalakbay. 32 Dumating kami sa Jerusalem at tatlong araw kaming nagpahinga roon. 33 Sa ikapat na araw, tinimbang namin sa Bahay ng aming Diyos ang pilak, ginto at mga kagamitan, at ipinagkatiwala ang lahat ng iyon sa paring si Meremot na anak ni Urias, at kay Eleazar na anak ni Pinhas, kasama ang mga Levitang si Yosabad na anak ni Jesua, at si Noadias na anak ni Binnui. 34 Matapos bilangin at timbangin ang lahat, inilista ang kabuuang timbang.
35 Nag-alay ng mga sinunog na handog sa Diyos ng Israel ang mga Judiong nagbalik mula sa pagkatapon: labindalawang batang toro para sa buong Israel, siyamnapu’t anim na barakong tupa, pitumpu’t pitong kordero, at bilang hain para sa kasalanan, labindalawang barakong kambing. Sinunog na handog ang lahat ng ito para kay Yawe. 36 Pagkatapos ay inihatid ang mga dekreto ng hari sa kanyang mga gobernador at mga opisyal sa kabilang ibayo ng Ilog, at tumulong naman ang mga ito sa bayan at sa Bahay ng Diyos.

Advertisements

June 1, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Ezra, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 1, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: