Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Esdra 7

Dumating si Esdras sa Jerusalem

1 Pagkatapos nito, sa paghahari ni Artaherhes na hari ng Persia, dumating si Esdras na anak ni Seraya, na inapo ni Azarias, ni Helkias, 2 ni Salum, ni Zadok, ni Ahitub, 3 ni Amarias, ni Azarias, ni Merayot, 4 ni Zeraya, ni Uzzi, ni Bukki, 5 ni Abisua, ni Pinhas, ni Eleazar at ni Aarong punong-pari.

6 Ang Esdras na ito ay isang tagasulat na dalubhasa sa Batas na ibinigay kay Moises ni Yaweng Diyos ng Israel. Umahon siya mula sa Babilonia at sumasakanya ang kamay ni Yaweng kanyang Diyos, kaya ibinigay sa kanya ng hari ang lahat niyang hiningi. 7 Umahon din sa Jerusalem sa ikapitong taon ni Haring Artaherhes ang maraming Israelita, pari, Levita, mang-aawit, bantay-pinto at naibigay.

8 Dumating si Esdras sa Jerusalem sa ikalimang buwan ng ikapitong taon ng hari. 9 Itinakda niya sa unang araw ng unang buwan ang pag-alis sa Babilonia at dumating naman sa Jerusalem sa unang araw ng ikalimang buwan, sapagkat sumasakanya ang mabuting kamay ng kanyang Diyos. 10 Itinalaga nga ni Esdras ang kanyang sarili sa pagkatuto ng Batas ni Yawe upang maipatupad at maituro ang batas at mga tuntunin sa Israel.

11 Narito ang kopya ng liham na ibinigay ni Haring Artaherhes kay Esdras na pari at tagasulat, na dalubhasa sa mga utos ni Yawe at sa kanyang mga batas para sa Israel:

12 “Mula kay Artaherhes na hari ng mga hari, para kay Esdras na pari at tagasulat, dalubhasa sa Batas ng Diyos ng langit…

13 Iniutos kong makaaalis na kasama mo ang lahat ng Israelita, mga pari at mga Levita, na nasa aking kaharian, na gustong pumunta sa Jerusalem. 14 Isinusugo ka ng hari at ng kanyang pitong tagapayo para magsiyasat kung paano sinusunod sa Juda at Jerusalem ang Batas ng Diyos na nasa iyong mga kamay. 15 Dalhin mo roon ang ginto at pilak na inihahandog ng hari at ng kanyang pitong tagapayo sa Diyos ng Israel, na nasa Jerusalem ang Bahay. 16 Dalhin mo rin ang lahat ng pilak at ginto na matitipon mo sa Babilonia na mga kusang-loob na handog ng bayan at ng mga pari para sa Bahay ng Diyos sa Jerusalem.

17 Kaya tiyakin mong bumili ng mga batang toro, barakong tupa, kordero at lahat ng handog na pagkain at inumin na ipaaalay mo sa altar ng Bahay ng Diyos sa Jerusalem. 18 Gagamitin mo naman ang nalabing pilak at ginto para sa anumang mabuti sa palagay mo at ng iyong mga kasamahan ayon sa kalooban ng inyong Diyos.

19 Ilalagay mo rin sa harap ng Diyos sa Jerusalem ang mga kagamitang ibinigay sa iyo para sa paglilingkod sa Bahay ng iyong Diyos. 20 Kunin mo mula sa kabang-yaman ng hari ang lahat ng kakailanganin para sa iba pang gastos na kailangan mong gawin para sa Bahay ng Diyos.

21 Akong si Haring Artaherhes ang nag-uutos sa lahat ng ingat-yaman sa lupain sa kabilang ibayo ng Ilog na gawin ang lahat ng hihingin sa kanila ni Esdras na pari at tagasulat ng Batas ng Diyos ng langit, 22 hanggang sandaang baretang pilak, sandaang sako ng trigo, sandaang takal ng alak at sandaang takal ng langis, at lahat ng asin na kailangan niya. 23 Sundin nang buong ingat para sa Bahay ng Diyos ng langit ang lahat ng iniuutos ng Diyos ng langit para hindi bagsakan ng galit ang kaharian, ang hari at ang kanyang mga anak.

24 Ipinagbibigay-alam din namin na hindi hihingan ng mga buwis, kontribusyon o iba pang kabayaran ang mga pari, mga Levita, mga mang-aawit, mga bantay-pinto, mga naibigay at mga utusan sa Bahay na ito ng Diyos.

25 At ikaw naman, Esdras, ayon sa karunungan ng iyong Diyos na sumasaiyo, humirang ka ng mga hukom at tagapamahala na maggagawad ng katarungan sa buong bayan sa kabilang ibayo ng Ilog, sa lahat ng nakaaalam sa Batas ng iyong Diyos; at ituro mo ito sa mga hindi nakaaalam.

26 Buong-bigat na parurusahan ng kamatayan, pagkatapon, multa o pagkapiit ang sinumang hindi tutupad sa Batas ng iyong Diyos at sa Batas ng hari.”

27 Purihin si Yaweng Diyos ng aming mga ninuno, na pumukaw sa damdamin ng Hari para igalang ang Bahay ni Yawe sa Jerusalem. 28 Siya ang gumawa sa aking maging kalugud-lugod sa hari, sa kanyang mga tagapayo at sa lahat ng matataas niyang opisyal. Lumakas ang aking loob sapagkat sumasaakin ang kamay ng aking Diyos, at tinipon ko ang mga pinuno ng Israel para umalis na kasama ko.

Advertisements

June 1, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Ezra, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: