Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Esdra 6

Sinang-ayunan ni Dario ang pagtatayo ng Templo

1 Iniutos ni Haring Dario na magsiyasat sa bahay ng Kabang-yaman sa Babilonia, na pinagtataguan ng mga libro. 2 At sa Ecbatana na isang napapaderang lunsod sa probinsya ng Media, may natagpuang isang rolyong ganito ang nakasulat:

3 “Sa unang taon ng kanyang paghahari, nagpalabas si Haring Ciro ng isang dekreto tungkol sa Bahay ng Diyos sa Jerusalem: Itayong muli ang Bahay na may tatlumpung metro ang taas at tatlumpung metro ang lapad para makapag-alay roon ng mga sinunog na handog. Ilagay ang mga pundasyon. 4 Magkakaroon ng tatlong patong ng tinapyas na bato at isang hanay ng kahoy ang Bahay. Sagot ng palasyo ang lahat ng gastos. 5 At isasauli rin ang mga kagamitang ginto at pilak na inilabas ni Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem at dinala sa Babilonia. Ilalagay ang mga ito sa kani-kanilang lugar sa Bahay ng Diyos, sa templo ng Jerusalem.

6 Kayat huwag kayong makialam: Tatnai na gobernador ng probinsya sa kabilang ibayo ng Ilog, Setar-Boznai at mga tagapayong taga-Persia sa kabilang ibayo ng Ilog. 7 Pabayaan ninyo ang paggawa sa Bahay na ito; itatayo ng gobernador ng mga Judio at ng kanilang mga matatanda ang Bahay ng Diyos sa dating lugar.

8 Ito naman ang iniuutos kong gagawin ninyo sa mga matatanda ng mga Judio sa muling pagtatayo sa Bahay ng Diyos: mula sa mga buwis sa probinsya sa kabilang ibayo ng Ilog na laan para sa hari, bayaran ninyo nang buo at maagap ang mga gastos. 9 At walang lagot na ibigay sa kanila araw-araw ang anumang kailangan para sa sinunog na handog sa Diyos ng langit: mga batang toro, barakong tupa, kordero, trigo, asin, alak at langis, ayon sa maaaring hingin ng mga pari sa Jerusalem. 10 Kaya mag-aalay sila ng mga sinunog na handog na may kasiya-siyang amoy sa Diyos ng langit, at ipananalangin ang buhay ng hari at ng kanyang mga anak. 11 Iniuutos ko rin ang sumusunod: kung may sasalungat sa kautusang ito, hilahin ang isang biga sa kanyang bahay at doon siya bitayin at gibain ang kanyang bahay bilang parusa sa kanyang paghihimagsik. 12 At ibagsak nawa ng Diyos na siyang nagpatira sa kanyang Pangalan doon ang lahat ng rebelde, hari o bayan, na tututol dito at magtatangkang wasakin ang Bahay na iyon ng Diyos sa Jerusalem. Akong si Dario ang nagbibigay ng kautusang ito. Ipatupad ito agad.”

13 Kumilos nang ayon sa utos ni Haring Dario si Tatnai na gobernador ng lupain sa kabila ng Ilog, si Setar-Boznai at ang mga tagapayo. 14 At mahusay namang ipinagpatuloy ng mga matatanda ng mga Judio ang kanilang pagtatayo, ayon sa sinabi ng mga propetang si Ageo at si Zacarias na anak ni Iddo. Itinayo nila at tinapos ang gawain ayon sa utos ng Diyos ng Israel at ng mga dekreto nina Ciro at Dario. 15 Natapos ang Bahay sa ikatlong araw ng buwan ng Adar sa ikanim na taon ng paghahari ni Dario.

16 Masayang ipinagdiwang ng mga Israelita, mga pari at mga Levita at ng lahat ng nagbalik mula sa pagkatapon ang pagtatalaga sa Bahay ng Diyos. 17 At para sa pagtatalaga sa Bahay, nag-alay sila ng sandaang toro, dalawandaang barakong tupa at apatnaraang kordero, at ng labindalawang kambing bilang hain para sa kasalanan ng buong Israel ayon sa bilang ng mga tribu ng Israel.

18 Pagkatapos ay itinalaga nila ang mga pari ayon sa kanilang pangkat, at ang mga Levita ayon sa kanilang grupo para sa paglilingkod sa Bahay ng Diyos sa Jerusalem, gaya ng nasusulat sa Aklat ni Moises.

19 Sa ikalabing-apat na araw ng unang buwan, ipinagdiwang ng mga nagbalik mula sa pagkatapon ang Paskuwa. 20 Magkakasamang nilinis ng mga pari at mga Levita ang kanilang sarili. Kaya kinatay nila ang korderong pampaskuwa para sa lahat ng nagbalik mula sa pagkatapon, para sa mga kapwa-pari at para sa kanilang sarili.

21 Kumain ng Paskuwa ang mga Israelitang nagbalik mula sa pagkatapon, pati ang mga humiwalay sa mga karumihan ng mga tagaroon at sumama sa kanila para hanapin si Yaweng Diyos ng Israel. 22 Masaya nilang ipinagdiwang ang Piyesta ng Tinapay na Walang Lebadura sa loob ng pitong araw; pinaligaya nga sila ni Yawe nang loobin nitong magmagandang-loob sa kanila ang hari ng Asiria at payagan silang ipagpatuloy ang muling pagtatayo sa Bahay ng Diyos ng Israel.

Advertisements

June 1, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Ezra, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: