Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Esdra 5

Itinuloy ang pagtatayo ng Templo

1 Nagsalita sa ngalan ng Diyos ng Israel na sumusubaybay sa kanila ang mga propetang si Ageo at si Zacarias na anak ni Iddo sa mga Judiong nasa Juda at Jerusalem. 2 Noon sinimulan nina Zorobabel na anak ni Sealtiel at Josueng anak ni Yosadak na itayong muli ang Bahay ng Diyos sa Jerusalem. At tinulungan sila ng mga propeta ng Diyos. 3 At dumating si Tatnai na gobernador ng probinsya sa kabilang ibayo ng Ilog at si Setar-Boznai, kasama ang kanilang mga tagapayo at nagsabi: “Sino ang nag-utos sa inyo na itayong muli ang Bahay na ito at ang mga pader nito?” 4 At itinanong din nila: “Sinu-sino ang mga lalaking gumagawa ng gusaling ito?”

5 Ngunit nakatuon sa matatanda ng mga Judio ang mata ng Diyos kayat hindi sila pinatigil sa paggawa hanggang maiulat ito kay Haring Dario at matanggap ang kanyang liham tungkol dito.

6 Ito ang kopya ng liham na ipinadala kay Haring Dario nina Tatnai na gobernador ng probinsya sa kabilang ibayo ng Ilog at Setar-Boznai at ng kanilang mga tagapayo na mga taga-Persiang nasa kabilang ibayo ng Ilog:

7 “Kay Haring Dario, Kumusta.

8 Dapat malaman ng hari na nagpunta kami sa Bahay ng Dakilang Diyos sa probinsya ng Judea. Itinatayo ito sa mga tinapyas na bato at inilalagay naman ang mga troso sa mga pader; mahusay ang paggawa at mabilis na sumusulong. 9 Tinanong namin ang mga matatanda: ‘Sino ang nag-utos sa inyo na itayo ang Bahay na ito at tapusin ang santuwaryo?’ 10 Tinanong din namin ang kanilang pangalan para isulat at ipagbigay-alam sa inyo ang mga pangalan ng kanilang mga matatanda.

11 Ganito ang kanilang sagot: ‘Kami ang mga lingkod ng Diyos ng langit at lupa, at muli naming itinatayo ang Bahay na itinayo marami nang taon ang nakalilipas. Isang makapangyarihang hari ng Israel ang nagtayo nito at nagpatapos. 12 Ngunit ginalit ng aming mga ninuno ang Diyos ng langit, kaya ipinaubaya niya sila sa mga kamay ni Nabucodonosor na Kaldeong hari ng Babilonia. Winasak niya ang Bahay na ito at ipinadeport ang sambayanan sa Babilonia.

13 Subalit sa unang taon ng paghahari ni Cirong hari ng Babilonia, nagpalabas ng dekreto ang hari para itayong muli ang Bahay na ito ng Diyos. 14 Ipinagkatiwala ni Ciro kay Sesbasar na hinirang niyang gobernador ang mga kagamitang ginto at pilak sa Bahay ng Diyos, na kinuha ni Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem at inilagay sa templo ng Babilonia. 15 At sinabi niya kay Sesbasar: ‘Kunin mo ang mga kagamitang ito at dalhin sa templo ng Jerusalem at itayong muli ang Bahay ng Diyos sa dating lugar.’ 16 Kaya pumunta roon si Sesbasar at inilagay ang mga pundasyon ng Bahay ng Diyos sa Jerusalem. At mula noon hanggang ngayo’y itinatayo na iyon pero hindi pa rin natatapos.

17 Kung mamarapatin ng hari, magsaliksik sana sa bahay ng Kabang-yaman ng hari sa Babilonia upang patunayan kung nagpalabas nga ng dekreto si Haring Ciro para ipatayong muli ang Bahay na ito ng Diyos sa Jerusalem. At ipadala sana sa amin ng hari ang kanyang pasya hinggil sa bagay na ito.”

Advertisements

June 1, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Ezra, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: